Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Πτώση 63,8% στα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ

Πτώση 63,8% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ στο πρώτο τρίμηνο του έτους και διαμορφώθηκαν στα € 93,3 εκατ., έναντι € 257,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Η μείωση της κερδοφορίας ήταν μεγαλύτερη των μέσων εκτιμήσεων των αναλυτών που έκαναν λόγο για πτώση της τάξεως του 57%.

Τα προ φόρων κέρδη του α’ τριμήνου 2011, ανήλθαν σε € 121,4 εκατ., έναντι € 343,6 εκατ. αντίστοιχα, μειωμένα κατά € 222,2 εκατ. (-64,7%).
Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε το α’ τρίμηνο του 2011 κατά 300 GWh (+2%) στις 15.370 GWh έναντι 15.070 GWh το α’ τρίμηνο του 2010. Εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 1% περίπου (142 GWh).

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 360 GWh (-2,8%), σε 12.304 GWh, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν κατά 9%.

Oι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ και τα έσοδα στην εγχώρια λιανική αγορά μειώθηκαν κατά 3,8% (477 GWh) και 9,6% (€ 129,1 εκατ.) αντίστοιχα.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 1.376,1 εκατ. από € 1.491,2 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2010, μειωμένος κατά € 115,1 εκατ. (-7,7%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 27,7 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους (α’ τρίμηνο 2010: € 48,2 εκατ.).
Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 72,8% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α’ τρίμηνο 2010 ήταν 78,7%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 673 GWh. Το αντίστοιχο ποσοστό στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα που αποτελεί το τμήμα της αγοράς που είναι στην πράξη εκτεθειμένο στον ανταγωνισμό, διαμορφώνεται σε 71,6% έναντι 78% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η θερμική παραγωγή τρίτων, αυξήθηκε κατά 1.164 GWh, από 758 GWh το α’ τρίμηνο 2010 σε 1.922 GWh το α’ τρίμηνο 2011, αύξηση 154% περίπου. Μέσα στο α’ τρίμηνο 2011 προστέθηκε εγκατεστημένη ισχύς ύψους 444 MW από ανεξάρτητο ηλεκτροπαραγωγό.

Oι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ μειώθηκαν σε 412 GWh από 449 GWh το α’ τρίμηνο 2010 (-8,2%).

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή από ΑΠΕ, το α’ τρίμηνο 2011, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ παρήγαγε 58 GWh έναντι 71 GWh το α’ τρίμηνο 2010, μείωση 13 GWh, κυρίως λόγω μειωμένης υδροηλεκτρικής παραγωγής. Η παραγωγή από ΑΠΕ τρίτων ανήλθε σε 1.023 GWh το α’ τρίμηνο 2011, από 1.062 GWh το α’ τρίμηνο 2010, μείωση 39 GWh (-3,7%). Σημειώνεται ότι, τα προ φόρων κέρδη της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ανήλθαν σε € 2,5 εκατ. έναντι € 3,7 εκατ. το α’ τρίμηνο 2010.

Η υδροηλεκτρική παραγωγή, σε σχέση με το 2010 που ήταν η καλύτερη υδρολογικά χρονιά των τελευταίων δεκαετιών, μειώθηκε κατά 60% (1.554 GWh), καθώς οι εισροές υδάτων το α’ τρίμηνο 2011 υπολείπονταν κατά 57% των αντίστοιχων του α’ τριμήνου 2010, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη ήταν αυξημένη κατά 819 GWh.

Το α’ τρίμηνο 2011, το 34,2% των συνολικών εσόδων της Εταιρείας δαπανήθηκε για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας, στερεά καύσιμα τρίτων και δικαιώματα εκπομπής CO2, σημειώνοντας αύξηση 8,7 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του α’ τριμήνου 2010, που ήταν 25,5%.

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας είναι αυξημένες κατά € 96,9 εκατ., αύξηση 27,5% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2010, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας (€ 61,9 εκατ.) και της αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο diesel (€ 19,4 εκατ.).

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας, ανέρχεται σε € 78 εκατ., μεταξύ των δύο περιόδων, εκ των οποίων ποσό € 60,9 εκατ. εκτιμάται ότι προήλθε από την εφαρμογή των Νόμων 3833/2010 και 3845/2010, καθώς η επίδραση της σχετικής νομοθεσίας άρχισε να λογιστικοποιείται στο β’ τρίμηνο 2010.

H δαπάνη μισθοδοσίας μειώθηκε, επίσης, λόγω της μείωσης του αριθμού του μισθοδοτούμενου προσωπικού κατά 858 εργαζόμενους, σε 21.509 την 31/3/2011 από 22.367 την 31/3/2010. Η μείωση το α’ τρίμηνο 2011 ανέρχεται σε 336 εργαζόμενους. Επίσης, στη μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας συνέβαλε και η μείωση κατά € 10,5 εκατ. στη δαπάνη για υπερωρίες και βάρδιες που συνοδεύτηκε από μείωση 9,1%, σε ώρες, παρά το μειωμένο προσωπικό.

Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 327,7 εκατ. έναντι € 523,1 εκατ. το α’ τρίμηνο 2010, μειωμένα κατά € 195,4 εκατ. (-37,4%). Το περιθώριο EBITDA, ανήλθε σε 23,8%, σε σύγκριση με 35,1% το α’ τρίμηνο 2010.

Οι ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν μειωμένες κατά € 96 εκατ. έναντι του αντίστοιχου μεγέθους του α’ τριμήνου 2010.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε :

«Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αντικατοπτρίζουν την αύξηση των δαπανών ενεργειακού ισοζυγίου και τις αρνητικές συνέπειες από παραμένουσες στρεβλώσεις στη λειτουργία της λιανικής αγοράς.

Συγκεκριμένα, καθώς ο εξορθολογισμός των τιμολογίων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί προκειμένου να αρθούν τα πλεονεκτήματα των εναλλακτικών προμηθευτών που βασίζονται σε άνισους όρους, η αύξηση των πωλήσεων του ανταγωνισμού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σε επιλεγμένες κατηγορίες πελατών, συντέλεσε σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά 9%. Εκτιμούμε ότι με τις προβλεπόμενες προσαρμογές των τιμολογίων το 2012, θα περιορισθούν περαιτέρω οι στρεβλώσεις στην λιανική, στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός υγιούς ανταγωνισμού. Παράλληλα, καταβάλλουμε σημαντικές προσπάθειες για την αντιστροφή της τάσης αυτής με την υιοθέτηση μιας νέας πελατοκεντρικής φιλοσοφίας αλλά και νέων πρωτοποριακών ενεργειακών υπηρεσιών προς όφελος του καταναλωτή.

Από την άλλη πλευρά, οι δαπάνες μισθοδοσίας ήταν σημαντικά μειωμένες κατά 20%, ως αποτέλεσμα κυρίως της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας αλλά και της μείωσης του αριθμού του προσωπικού, ενώ θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες περαιτέρω εξοικονόμησης δαπανών, έχοντας θέσει πρόσθετους στόχους μείωσης σε κατηγορίες δαπανών όπως υπερωρίες, εκτός έδρας, παροχές τρίτων, κλπ.

Για το σύνολο του έτους, εκτιμούμε ότι η μείωση εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας θα περιοριστεί στο 3,5% - 4% σε σχέση με το 2010, με το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών να διαμορφώνεται σε 2,5% περίπου. Με υπόθεση τιμής πετρελαίου Brent 110 $/bbl και ισοτιμίας €/$ 1,37, το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα επίπεδα του 19% - 20%, κυρίως λόγω της επιδείνωσης των δαπανών ενεργειακού ισοζυγίου.

Το 2011 είναι μια χρονιά στην οποία η ΔΕΗ καλείται να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, προωθώντας τη δημιουργία μιας νέας δομής Ομίλου και την υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων, παράλληλα με συγκεκριμένες δράσεις περαιτέρω εξορθολογισμού των δαπανών, ανταποκρινόμενη και στην παρούσα οικονομική συγκυρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...