Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΗ: Διευκρινίσεις για την εξαγορά αιολικών πάρκων

Με την ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου θα διαμορφωθεί το οριστικό τίμημα για την απόκτηση από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. των τριών αιολικών πάρκων εν λειτουργία και τριών υπό ανάπτυξη του ομίλου Εταιρειών BCI, όπως διευκρινίζει σε σχετική ανακοίνωση η ΔΕΗ, ενώ σημειώνει ότι η σχετική σύμβαση εξαγοράς δεν έχει ακόμη υπογραφεί.
Επιπλέον, η ΔΕΗ παραθέτει αναλυτικότερα στοιχεία για τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των προς εξαγορά πάρκων σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων στον Τύπο:
Αιολικά Πάρκα εν λειτουργία
Συντελεστής απόδοσης 25,03%
Εγκατεστημένη Ισχύς 24,65 MW
Ενεργειακή Παραγωγή 54.047 MWh/έτος
Δαπάνη εξαγοράς (εκ. €) 17,38
Δάνειο (εκ. €) 28,26
Σύνολο, εκ. € 45,64
Απόδοση (IRR) 11%
Καθαρή παρούσα αξία 4,71εκ €
Αιολικά Πάρκα υπό ανάπτυξη
Συντελεστής απόδοσης 33,70%
Εγκατεστημένη Ισχύς 48,00 MW
Ενεργειακή Παραγωγή 141.835 MWh/έτος
Δαπάνη εξαγοράς (εκ. €) 26,02
Προϋπολογισμός Κατά/υής € εκ. 67,61
Δάνειο -75% (εκ. €) 50,71
Ίδια κεφάλαια-25% (εκ. €) 16,90
Σύνολο, εκ. € 93,63
Απόδοση (IRR) 15%
Καθαρή παρούσα αξία 37,38 εκ €
Την ίδια στιγμή η ΔΕΗ Ανανεώσιμες σε ανακοίνωση της αναφέρει τα εξής:
"Δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν πρόσφατα σε μερίδα του Τύπου, επικαλούμενα "πηγές της αγοράς" που δεν κατονομάζονται, ασκούν κριτική στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες σχετικά με το ύψος και εν τέλει τη σκοπιμότητα εξαγοράς χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων από τον Όμιλο εταιρειών BCI.
Προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια και να απαντηθούν απαράδεκτοι - σκόπιμοι ή μη- υπαινιγμοί, σε βάρος της διοίκησης, στελεχών της επιχείρησης και εκπροσώπων των εργαζομένων, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ επισημαίνει τα εξής:
Α/ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ BCI
Στρατηγικός μας στόχος, στο πλαίσιο της επίτευξης των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ το 2020, είναι να ενισχύσουμε το μερίδιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην αγορά ΑΠΕ που σήμερα βρίσκεται περίπου στο 9% και μόλις 5% στην αγορά αιολικής ενέργειας.
Με δεδομένο το χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη που διαθέτει σήμερα η Επιχείρηση και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς ΑΠΕ -κυρίαρχο στοιχείο των οποίων είναι η υπερκάλυψη των εθνικών στόχων από τις υπάρχουσες αιτήσεις αλλά και η δέσμευση των βέλτιστων ανεμολογικά θέσεων - οι εξαγορές έργων και οι συνεργασίες σε έργα τρίτων συνιστούν τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο για να πετύχουμε το στόχο μας και να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά των ΑΠΕ.
Β/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, με απόλυτη διαφάνεια και από την πρώτη στιγμή, δημοσιοποίησε τα αναλυτικά τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της εξαγοράς. Τα παραθέτουμε ξανά, καθώς σε ορισμένα δημοσιεύματα υπήρξαν ανακρίβειες και στρεβλώσεις:
Έργα εν λειτουργία
Συντελεστής απόδοσης 25,03%
Εγκατεστημένη Ισχύς 24,65 MW
Ενεργειακή Παραγωγή 54.047 MWh/έτος
Δαπάνη εξαγοράς (εκ. €) 17,38
Δάνειο (εκ. €) 28,26
Σύνολο, εκ. € 45,64
Απόδοση (IRR) 11%
Καθαρή παρούσα αξία 4,71εκ €
Έργα υπό ανάπτυξη
Συντελεστής απόδοσης 33,70%
Εγκατεστημένη Ισχύς 48,00 MW
Ενεργειακή Παραγωγή 141.835 MWh/έτος
Δαπάνη εξαγοράς (εκ. €) 26,02
Προϋπολογισμός Κατα/υής € εκ. 67,61
Δάνειο -75% (εκ. €) 50,71
Ίδια κεφάλαια-25%(εκ. €) 16,90
Σύνολο, εκ. € 93,63
Απόδοση (IRR) 15%
Καθαρή παρούσα αξία 37,38 εκ €
Επισημαίνουμε ακόμη ότι:
* Tα προς εξαγορά έργα (εν λειτουργία και υπό ανάπτυξη) αποτιμηθήκαν ως προς την τεχνική τους αρτιότητα και ενεργειακή αξία από το ΚΑΠΕ.
* Η εξαγορά διήλθε από λεπτομερή οικονομικό έλεγχο που διενήργησε η εταιρεία DELOITTE και πλήρη νομικό έλεγχο από τη Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες.
* Πριν από υπογραφή της σύμβασης, θα διεξαχθεί εκ νέου νομικός και οικονομικός έλεγχος για να καθοριστεί το τελικό τίμημα.
Τέλος, και προκειμένου να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα σε σχέση με τη σκοπιμότητα της εν λόγω εξαγοράς, η ΔΕΗ ΑΝ. επισημάνει τα εξής:
-Οι "άνθρωποι της αγοράς" γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλές αξιόλογες προτάσεις εξαγορών Α/Π και όσες υπάρχουν δεν είναι συγκρίσιμες, λόγω της φύσης των έργων.
Για παράδειγμα, ένα αιολικό πάρκο 20 MW με συντελεστή απόδοσης 25% - που είναι μια καλή μέση τιμή απόδοσης - θα έχει μικτά έσοδα 3.850.000 €. Το ίδιο πάρκο, με συντελεστή απόδοσης 35%, θα έχει μικτά έσοδα 5.400.000 €.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, σε όσους γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς ΑΠΕ, ότι το αιολικό δυναμικό, που εκφράζεται μέσα από το συντελεστή απόδοσης, είναι καθοριστικό στον προσδιορισμό του ενεργειακού περιεχομένου του έργου και επομένως στην αξία του. Επομένως, η αναφορά σε τιμή εξαγοράς, χωρίς συσχέτιση με τον συντελεστή απόδοσης, δίνει ελλιπή και λανθασμένη εικόνα.
Εξ ίσου σημαντικό είναι να συνυπολογιστεί η αδειοδοτική ωριμότητα ενός έργου. Η αξία ενός έργου με άδεια εγκατάστασης είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την αξία ενός έργου με άδεια παραγωγής.
Συμπερασματικά:
Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
πιστεύει ότι η πρόταση της για εξαγορά των 6 αιολικών πάρκων της BCI είναι συμφέρουσα για τον Όμιλο ΔΕΗ για τους παρακάτω λόγους:
1. Η εξαγορά των αιολικών πάρκων έχει σαφές οικονομικό όφελος για τη ΔΕΗ ΑΝ, με απόδοση (IRR) 11% και καθαρή παρούσα αξία 4,71εκ € για τα εν λειτουργία και 15% και καθαρή παρούσα αξία 37,38 εκ € για τα υπό ανάπτυξη.
2. Τα προς εξαγορά έργα είναι, σύμφωνα με ανεξάρτητο τεχνικό έλεγχο, αξιόλογα έως πολύ ικανοποιητικά και σύμφωνα με τους ανεξάρτητους νομικούς και οικονομικούς ελέγχους χωρίς προβλήματα που να εμποδίζουν ή να απαγορεύουν την εξαγορά τους.
3. Η εξαγορά αιολικών πάρκων συνιστά τον αμεσότερο τρόπο σημαντικής αύξησης του μεριδίου της ΔΕΗ ΑΝ σε ΑΠΕ.
4. Η εξαγορά για τη ΔΕΗ ΑΝ έχει πρόσθετα οφέλη, που αφορούν στη θέση της ΔΕΗ ΑΝ. στην αγορά ΑΠΕ, ενώ ταυτόχρονα της δίνουν το δικαίωμα συνέχισης παραγωγής ενέργειας στις θέσεις αυτές, με αντικατάσταση των ανεμογεννητριών στο μέλλον.
Η ΔΕΗ ΑΝ. ήταν και παραμένει έτοιμη να εξετάσει κάθε πρόταση εξαγοράς -η οποία περιλαμβάνει τεχνικό, νομικό και οικονομικό έλεγχο από ανεξάρτητους οίκους αξιολόγησης- έργων εν λειτουργία ή σε ώριμο αδειοδοτικό στάδιο.
Η ΔΕΗ ΑΝ έχει δεχτεί μερικές προτάσεις για εξαγορά αδειών εγκατάστασης, τις οποίες και μελετάει.
Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη πρόταση εξαγοράς του χαρτοφυλακίου της BCI, πέραν των αναλυτικών στοιχείων που παραθέτουμε, η ΔΕΗ ΑΝ. καλεί τους επίσημους φορείς της αγοράς ΕΣΗΑΠΕ και ΕΛΕΤΑΕΝ να τοποθετηθούν είτε συνολικά είτε σε οποιοδήποτε επιμέρους στοιχείο της πρότασης.
Για τη ΔΕΗ ΑΝ
Τσιπουρίδης Γιάννης
Διευθύνων Σύμβουλος"

Όλα για την εργοδοσία

«Οι εργοδότες αποκτούν ακόμα δύο επίπεδα ευελιξίας. Αφ’ ενός θα έχουν την ευχέρεια προσφυγής στη Διαιτησία, προκειμένου να “κλείσει” μία σύμβαση ή εργατική διαφορά, και αφ’ ετέρου θα μπορούν να ζητούν από τους εργαζόμενους, σε επίπεδο επιχείρησης ή νομού, χαμηλότερες των κλαδικών συμβάσεων αμοιβές.
Τις πρόσθετες αυτές ελαστικοποιήσεις στις εργασιακές σχέσεις προβλέπει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που καταρτίζει το υπουργείο Εργασίας σε υλοποίηση του Μνημονίου. Για την εφαρμογή των Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης, αναμένεται να τεθεί ως προϋπόθεση η υψηλή ανεργία (άνω του μέσου πανελλαδικού όρου), ενώ η επιχειρησιακή σύμβαση θα υπερισχύσει των κλαδικών όταν μία εταιρεία προχωρά σε αναδιαρθρώσεις και προκειμένου να μη γίνουν απολύσεις. Και στις δύο περιπτώσεις θα απαιτείται συλλογική συμφωνία».
ΠΗΓΗ: www.enet.gr

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

ΓΣΕΕ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης μισθών

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μείωσης των μισθών σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.
Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ το ενδεχόμενο μείωσης των μισθών σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας.
Όπως είπε ο κ. Παναγόπουλος, αυτό θα πρέπει να καθορίζεται με γνώμονα τα προβλήματα που έχει η κάθε επιχείρηση.
«Μπορούμε να δούμε πώς θα σώσουμε την επιχείρηση και τις θέσεις εργασίας εάν προκύψει θέμα κλεισίματος», τόνισε ο κ. Παναγόπουλος.
Πάντως, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ τάχθηκε αντίθετος στο ενδεχόμενο οι επιχειρησιακές συμβάσεις να υπερισχύουν των κλαδικών, ως γενικός κανόνας. Όπως τόνισε, «η εφαρμογή μία τέτοιας διάταξης κρίνεται επιεικώς απαράδεκτη».

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

Έρχεται εργασιακός μεσαίωνας

Σοκ και δέος στον εργασιακό τομέα και στις όρους εργασίας εκατομμυρίων πολιτών φέρνει η κυβέρνηση, λίγους μόνο μήνες μετά την αύξηση του ποσοστού των απολύσεων κάθε μήνα, τον περιορισμό κατά 50% των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης και του ασφαλιστικού νόμου.
Μιλώντας στον Σκάϊ η υπουργός Εργασίας προανήγγειλε ουσιαστικά την απόφαση της κυβέρνηση για ριζικές ανατροπές στις συμβάσεις εργασίας, με πρόσχημα την κρίση και το φόβο νέων απολύσεων.
Ουσιαστικά θα ανοίξει ο δρόμος προκειμένου να γίνονται επιχειρησιακές ή τοπικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων, υπό την απειλή των πρώτων ότι θα διώξει εργαζόμενων και το φόβο των δεύτερων ότι θα βρεθεί χωρίς δουλειά σε μια τόσο δύσκολη εποχή. Ουσιαστικά πρόκειται για ωμό εκβιασμό που θα φέρει ουσιαστική κατάργηση των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που υπέγραφε κάθε ένα ή δύο χρόνια η ΓΣΕΕ. Κι ύστερα ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Γ. Παναγόπουλος, δεν βλέπει λόγο να κάνει απεργία…
Στο εξής οι εργοδότες, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης θα μπορούν να υπογράφουν συμβάσεις με ιδιαίτερα επαχθείς όρους καθώς ανοίγει διάπλατα το παράθυρο για πρωτοφανείς εργασιακές συνθήκες.
Θα είναι δυνατή για παράδειγμα η υπογραφή σύμβασης για εκ περιτροπής εργασία. Όχι δηλαδή μόνιμος κάποιος, όλο το χρόνο, αλλά διαθέσιμος όποτε τον χρειάζεται η εταιρεία. Επίσης, οι εργοδότες θα μπορούν να βάζουν σε διαθεσιμότητα τους υπαλλήλους τους, χωρίς φυσικά μισθό, επικαλούμενοι την κρίση.
Θα μπορούν να προσλαμβάνουν εργαζόμενους, όχι των 600 ευρώ, αλλά ακόμη και των 517 ευρώ καθαρά, ενώ θα έχουν την μονομερή δυνατότητα να αλλάζουν τους εργασιακούς όρους, από πλήρους απασχόλησης κάποιον υπάλληλο να τον κάνουν μερικής. Αλλά θα μπορούν να χρησιμοποιούν και εργαζόμενους για όσες ώρες θέλουν, ή όσες ημέρες της εβδομάδας.
Ολος αυτός ο εργασιακός Μεσαίωνας αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και δημιουργεί μεγάλη ανασφάλεια και σε όσους έχουν σήμερα δουλειά. Διότι θα μπορεί ο εργοδότης, αν δεν αποδέχεται τους νέους όρους, να τον διώχνει και να του πληρώνει τη μισή αποζημίωση και στη συνέχεια να προσλαμβάνει έναν «μαύρο» με πενιχρές αμοιβές, σε όποια ωράρια θέλουν και χωρίς καμιά συνδικαλιστική προστασία.
Εύγε, κυβέρνηση και εργατοπατέρες τα κατάφεραν και πάλι.
ΠΗΓΗ: www.antinews.gr

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ανοιχτό άφησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Κατσέλη, το ενδεχόμενο εφαρμογής πιο ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, κατά παρέκκλιση των εθνικών και κλαδικών συμβάσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα...
Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, η κυβέρνηση θα πρέπει να προωθήσει ρύθμιση που θα προβλέπει πως οι επιχειρησιακές συμβάσεις είναι πιο ισχυρές έναντι των κλαδικών.Ωστόσο κυβερνητικά στελέχη διαβεβαίωναν ότι η πρόβλεψη αυτή του μνημονίου είναι διαπραγματεύσιμη με την τρόικα.
Η υπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χορηγούνται αμοιβές χαμηλότερες αυτών που προβλέπουν οι εθνικές και κλαδικές συμβάσεις.«Είναι κάτι που συζητούμε σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις», είπε η κ. Κατσέλη.
Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να ισχύσει για μεγάλες επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να αναστείλουν τη λειτουργία τους εξαιτίας της κρίσης.

ΔΕΗ: Εγκρίθηκε το πλαίσιο συνεργασίας με την EDF

Πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της γαλλικής EDF Energies Nouvelles, της EDF EN GREECE, της ΔΕΗ και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω συνεργασία, βασισμένη στην τεχνογνωσία και εμπειρία και των δύο Ομίλων, στοχεύει στην από κοινού ανάπτυξη και εκμετάλλευση μεγάλων, πολύπλοκων και τεχνολογικά προηγμένων έργων ΑΠΕ.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, οι δύο Όμιλοι πρόκειται να αναπτύξουν από κοινού σημαντικά έργα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Κατά προτεραιότητα θα εξεταστεί η ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων ισχύος τουλάχιστον 250 MW στη Φλώρινα, καθώς και ένα υβριδικό έργο στην Κρήτη, το οποίο θα συνδυάζει ένα Αιολικό Πάρκο ισχύος 90 MW με αντλησιοταμιευτικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας.
Με την υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας, καταλήγει η ανακοίνωση, η ΔΕΗ και η EDF Energies Nouvelles ενισχύουν τη συνεργασία τους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της οποίας ήδη εκμεταλλεύονται από κοινού ένα Αιολικό Πάρκο ισχύος 38 MW στο Νομό Βοιωτίας.

ΠΗΓΗ: www.capital.gr

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010

Η αγορά των συσκευών αυτών θα συνέβαλλε στη μείωση της ενέργειας μόνο εφόσον αυτές είναι κατάλληλα μελετημένες

Έρευνα για τις αυτοδιαφημιζόμενες ως συσκευές μείωσης κατανάλωσης ρεύματος πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή σε συνεργασία και με τη ΔΕΗ.
Όπως ανακοίνωσε, οι διάφορες συσκευές, που διαφημίζονται ότι επιτυγχάνουν εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση στο λογαριασμό ρεύματος μέχρι και 45%, αναφέροντας ότι συνδέονται με απλό τρόπο σε εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικιών καταναλωτών, όπως σε κοινούς ρευματοδότες κατοικιών, και που συνήθως αναφέρεται ότι η εξοικονόμηση επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης του συντελεστή ισχύος, ουδεμία μείωση στο λογαριασμό ρεύματος των οικιακών και μικρών εμπορικών καταναλωτών επιτυγχάνουν.
Η αγορά από τους καταναλωτές και η εγκατάσταση των εν λόγω συσκευών σε κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις θα συνέβαλλε, μόνο εφόσον αυτές είναι κατάλληλα μελετημένες, στη μείωση της ενέργειας που δαπανάται σε θερμικές απώλειες, επισημαίνει η Γ.Γ. Καταναλωτή.
Πλην όμως, προσθέτει, αφενός η μείωση αυτή είναι μηδαμινή, της τάξεως του 1% στο σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας και αφετέρου οι μονοφασικοί και τριφασικοί μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. που εγκαθίστανται σε κατοικίες και μικρές επιχειρήσεις δεν καταγράφουν αυτού του είδους την ενέργεια και δεν τιμολογείται.
Με βάση τα παραπάνω, είναι σαφές ότι ουδεμία μείωση στο λογαριασμό ρεύματος των οικιακών και μικρών εμπορικών καταναλωτών επιτυγχάνεται από την τοποθέτηση των συσκευών αυτών, όπως διαφημίζονται από τις εταιρείες πώλησής τους.
ΠΗΓΗ: www.tanea.gr

ΝΕΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

Πληθαίνουν οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ στη λιανική, δείγμα του τι πρόκειται να γίνει από τον επόμενο χρόνο μετά και την αναδιάρθρωση που έρχεται στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Επειτα λοιπόν από τη VerbundΕnerga, την Αegean του ομίλου Μελισσανίδη και εσχάτως την Εlpedison - το μεικτό σχήμα των ΕΛΠΕ και της ιταλικής Εdison- σφήνα στο πελατολόγιο της ΔΕΗ πρόκειται να μπει σύντομα και ο όμιλος Μυτιληναίου μέσω της νέας του εταιρείας Ρrotergia.
Η επίσημη παρουσίαση των δραστηριοτήτων της θα γίνει τη μεθεπόμενη εβδομάδα, ενώ μαθαίνουμε ότι στον τομέα των συνεργασιών- δεδομένων και των δυσκολιών που συνεπάγεται η αγορά λιανικής- όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.
Εως σήμερα οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ έχουν αποσπάσει περί τους 50.000 πελάτες της, αλλά τα πράγματα θα δυσκολέψουν περαιτέρω για τη δημόσια επιχείρηση.
Διότι οι δύο τελευταίες αφίξεις (Εlpedison και Μυτιληναίος) έχουν και δικές τους μονάδες. Ουσιαστικά πρόκειται για τις πρώτες εταιρείες που θα ανταγωνίζονται στο εξής τη ΔΕΗ σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, τόσο στην παραγωγή όσο και στην εμπορία.
Τι σημαίνει αυτό; Διαθέτοντας δικές τους μονάδες παραγωγής μπορούν να ελέγχουν καλύτερα το κόστος, άρα επιτυγχάνουν μεγαλύτερη ευελιξία και στη λιανική.
ΠΗΓΗ: www.tanea.gr

Σχέδιο Καλλικράτης: Αρχή μετ’ εμποδίων

Γράφει ο Χρήστος Τεντόμας (Αντιδήμαρχος Δ. Αθηναίων)
Η ανάγκη μιας γενναίας διοικητικής μεταρρύθμισης είναι αναμφισβήτητη και έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Εκείνο, που ακόμα συζητιέται έντονα, είναι εάν το σχέδιο Καλλικράτης μπορεί, όχι μόνο να δώσει τις λύσεις που ζητά η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά πολύ περισσότερο εάν μπορεί ακόμα και να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.
Πίσω απ’ αυτό τον σκεπτικισμό υπάρχει το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης. Η Αυτοδιοίκηση γνώρισε μεγάλη υστέρηση πόρων ήδη τη χρονιά που διανύουμε. Για τα τρία επόμενα χρόνια, το επικαιροποιημένο Μνημόνιο προβλέπει επιπλέον περικοπές, της τάξης των 3 δις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Καλλικράτης στην αρχή του κιόλας, θα ‘σκοντάψει’ επάνω στην ανυπαρξία πόρων.

Κοινώς, όπως επανειλημμένα έχει ειπωθεί στα πλαίσια της ΚΕΔΚΕ και έχει εκφραστεί και από τον Πρόεδρό της, κ. Κακλαμάνη, η Κυβέρνηση ‘λογάριασε χωρίς τον ξενοδόχο’.
Πάει να εφαρμόσει ένα σχέδιο, που χρειάζεται επιπλέον χρηματοδότηση, χωρίς καν να μπορεί να εξασφαλίσει τους ήδη θεσμοθετημένους πόρους για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην ερώτηση δε, πως θα βρούμε τους αναγκαίους πόρους, η απάντηση που έδωσε η Κυβέρνηση ήταν, αυξάνοντας μέχρι και 100% τα δημοτικά τέλη. Δηλαδή, φορτώνοντας όλο το βάρος στους πολίτες.
Όμως ειδικά σήμερα, που τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης δεν αντέχουν την παραμικρή επιπλέον επιβάρυνση, κάτι τέτοιο, προφανώς δε μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η κυρίαρχη θέση που εκφράζεται αυτή τη στιγμή στο Δήμο τη Αθήνας.
Αφού λοιπόν Κυβέρνηση παραβλέπει τα εμπόδια που απειλούν με ναυάγιο τον Καλλικράτη, μένει να δούμε, πως θα διαμορφωθεί η επομένη των εκλογών, με τις τεράστιες διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές να συσσωρεύονται και να εκκρεμούν, καθώς θα είναι αδύνατον να εφαρμοστούν. Και βεβαίως μένει να δούμε, αν στον ρεαλιστικό κίνδυνο της υποχρηματοδότησης, η Κυβέρνηση μπορεί να βρει εναλλακτικές, πιο κοινωνικές λύσεις από την παράλογη αύξηση των δημοτικών τελών.

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010

Πέφτουν οι μάσκες: απεργίες “τέλος” λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Δεν σκοπεύουμε να απεργήσουμε σύντομα, διαμηνύει προς… ξένους επενδυτές, μέσω Ρόιτερς, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλος, θεωρώντας το Μνημόνιο τετελεσμένο γεγονός(!).
«Εχουμε κάνει τόσες πολλές απεργίες, παρ’ όλα αυτά οι σκληρές πολιτικές, αυτές που προβλέπονται στο Μνημόνιο Ε.Ε.-ΔΝΤ, έχουν εφαρμοστεί και δεν υπάρχουν προφανείς εναλλακτικές λύσεις», δηλώνει στο γνωστό πρακτορείο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ. «Δεν υπάρχουν σχέδια για γενική απεργία στο άμεσο μέλλον» συνεχίζει, επικρίνοντας έμμεσα τον συνεχιζόμενο απεργιακό οίστρο της ΑΔΕΔΥ.
«Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν αισθανθεί μεγάλες περικοπές μισθών και την πιο βίαιη επίθεση κατά των δικαιωμάτων τους. Η τακτική και η στρατηγική τους είναι σεβαστή αλλά δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε», τονίζει.
Ρεαλισμός ή λευκή σημαία, την ώρα που σε όλη την Ευρώπη η εργασιακή δυσαρέσκεια εξαπλώνεται και στις 29 Σεπτεμβρίου ετοιμάζονται πανευρωπαϊκές κινητοποιήσεις; Ο κ. Παναγόπουλος μιλά πάντως για εξωθεσμικού τύπου αντιδράσεις, αν η κυβέρνηση δεν πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση του θέματος της υψηλής ανεργίας. «Φοβάμαι ότι αν δεν το αντιμετωπίσουμε, η ανεργία θα γίνει τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα το οποίο θα οδηγήσει σε αντιδράσεις που δεν θα ακολουθούν τις θεσμικές διαδικασίες, αντιδράσεις των ανθρώπων που πλήττονται και δεν έχουν άλλο τρόπο να αντιδράσουν», επισημαίνει. «Η χρηματοπιστωτική κρίση εξελίσσεται ραγδαία σε κρίση απασχόλησης».
http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=206226
Αντίδραση του ΓΓ της ΓΣΕΕ
Ενωτική και αντιμνημονιακή πρέπει να είναι η αντίδραση των συνδικαλιστικών φορέων, μέχρι την ανατροπή του “συμβολαίου της εξαθλίωσης”, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ, κ. Ευάγγελος Μπουζούλας.


Ειδικότερα, ο κ. Ε. Μπουζούλας επεσήμανε ότι η δημοσιευθείσα άποψη του προέδρου της ΓΣΕΕ, κ. Γιάννη Παναγόπουλου ότι “τα μέτρα του Μνημονίου εφαρμόστηκαν και δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές προφανείς λύσεις” είναι προσωπική και σε καμία περίπτωση, δεν απηχεί τις θέσεις του οργάνου της ΓΣΕΕ.


“Ο εργατοϋπαλληλικός κόσμος παλεύει για την ανατροπή του Μνημονίου και δεν ταυτίζεται με “εναλλακτικές” και “ισοδύναμες λύσεις”, που λέει η κυβέρνηση. Είναι αδιανόητο να στοχοποιούνται οι εργαζόμενοι από υπεύθυνους σε θεσμικές συνδικαλιστικές θέσεις, όταν απολύονται εργαζόμενοι (stage), Μετρό, Πολιτισμού, κλπ ή όταν βάλλεται η κοινωνία από μέτρα αντεργατικά, αντιασφαλιστικά και αντικοινωνικά, τα οποία απορρέουν από το Μνημόνιο”, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ.


“Τουναντίον, η αντίδραση των συνδικαλιστικών φορέων πρέπει να είναι ενωτική και αντιμνημονιακή, μέχρι την ανατροπή του “συμβολαίου της εξαθλίωσης”, ώστε να αποτραπούν οι εκρήξεις της ανεργίας, της ακρίβειας και του υπέρογκου δανεισμού της χώρας μας”. Ο αγώνας για την ανατροπή από το καθεστώς τυραννίας της τρόικας είναι διαρκής και καλούμε όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τους συνταξιούχους, να συμμετάσχουν στη διαρκή αγωνιστική πάλη”, υπογράμμισε ο κ. Ε. Μπουζούλας.
ΠΗΓΗ: www.antinews.gr

Αλ. Παπαρήγα: «Οχι» στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ

Ριζικά αντίθετη στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ δήλωσε η γ.γ. του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα κατά την επίσκεψή της σε χώρους της Επιχείρησης στην Κοζάνη, συμπληρώνοντας πως «βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής από το ολοκληρωτικό χτύπημά της».
«Βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής από το ολοκληρωτικό χτύπημά της», δήλωσε η κ. Παπαρήγα και συμπλήρωσε:
«Με σχεδόν πλήρη ιδιωτικοποίησή της, με διάσπασή της, με δημιουργία θυγατρικών που στην πορεία θα βρίσκονται στα χέρια διεθνών μονοπωλίων, σε μια περιοχή όπου υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός ιμπεριαλιστικών κρατών και επιχειρήσεων για τον έλεγχο του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και γενικότερα για την προώθηση και οικονομικών και στρατιωτικών συμφερόντων».
«Θεωρούμε ότι τα κοιτάσματα του λιγνίτη στην Ελλάδα και τα καινούργια της Δράμας που έχουν βρεθεί, πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο με την έννοια ότι πρέπει να είναι λαϊκή περιουσία.
Και αναμφισβήτητα να αξιοποιήσουμε και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρόσθετες, παίρνοντας υπόψη και το περιβάλλον. Αλλά όλα αυτά σε συνθήκες που θα υπάρχει μια ιδιοκτησία ενιαίου φορέα ενέργειας, ιδιοκτησία με όρους λαϊκής εξουσίας», κατέληξε.
ΠΗΓΗ: www.naftemboriki.gr

Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010

AYΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

Αυξήσεις της τάξεως του 25% περίπου, στα τιμολόγια της ΔΕΗ, θα φέρει από το τέλος του 2012 η «ορθολογικοποίηση» των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να αντακλούν το πραγματικό κόστος, όπως προβλέπεται από τις κοινοτικές επιταγές και το Μνημόνιο. Μιλώντας στην...
εφημερίδα Το Βήμα, ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός, επισημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2013 η ΔΕΗ θα πρέπει να καταβάλει ολόκληρο το κόστος ρύπων των θερμικών μονάδων της ως «πρόστιμο ρύπανσης από το διοξείδιο του άνθρακα», δηλαδή περίπου 800 εκατ. ευρώ ετησίωςτον χρόνο.
«Εν τω μεταξύ όμως», λέει ο κ. Ζερβός, «θα έχει μεσολαβήσει ο εξορθολογισμός των τιμολογίων με βάση το κόστος μετά το Μάρτιο του 2011, αλλά και η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Συνεπώς, τα πρόστιμα αυτά θα πρέπει εν όλω ή εν μέρει να περάσουν στην κατανάλωση».
Ενεργειακοί κύκλοι αναφέρουν ότι με τη σημερινή τιμή του άνθρακα περί τα 14-15 ευρώ τον τόνο, τα πρόστιμα ρύπων προς τη ΔΕΗ θα είναι πάνω από 800 εκατ. και ίσως προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται απότομη αύξηση των (απελευθερωμένων πια) τιμολογίων κατά περίπου 20% ως 25%, ανάλογα και με τις τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου εκείνης της εποχής, που μαζί με τον (κυρίαρχο) λιγνίτη διαμορφώνουν μέσω δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων την τελική τιμή.
Η ΔΕΗ σήμερα διαθέτει παραγωγή περίπου 5.000 μεγαβάτ από λιγνίτες και γι' αυτά τα μεγαβάτ θα πληρώσει πρόστιμα, ενώ και το πετρέλαιο θα διαδραματίσει ρόλο λόγω της χρήσης στα νησιά, αλλά και λόγω της εσωτερικής χρήσης στη λειτουργία της επιχείρησης

Συνάντηση Παπούλια με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας δέχθηκε το διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Αρθούρο Ζερβό, προς τον οποίο επεσήμανε ότι "είναι μία κρίσιμη και δύσκολη περίοδος για τη ΔΕΗ".
Ο κ. Παπούλιας πρόσθεσε ότι "πρέπει να γίνουν αλλαγές και εσείς είστε μία εγγύηση ότι όλα θα γίνουν ομαλά".
Ο Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί ο κ. Ζερβός είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σημείωσε ότι "είχα εντυπωσιασθεί όταν πήγα στην Δανία και είδα όλες αυτές τις ανεμογεννήτριες στη θάλασσα".
"Έχουμε πει ότι θα κάνουμε την Ελλάδα, Δανία της Μεσογείου", απάντησε ο κ. Ζερβός, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΔΕΗ "θα ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις των καιρών και θα βγει πιο δυνατή και ανταγωνιστική, όπως χρειάζεται, με τη βοήθεια των στελεχών της και των εργαζομένων της, και πάντοτε κοιτώντας το κοινωνικό της πρόσωπο απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες".
Ο κ. Ζερβός σημείωσε επίσης ότι η ΔΕΗ "αυτό που κάνει 60 χρόνια θα συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον, κοιτώντας να κρατήσουμε μία τιμολογιακή πολιτική που να είναι κοινωνικά δίκαιη".
"Όλα αυτά μέσα στο νέο πλαίσιο μας βάζουν σε μεγάλες δυσκολίες, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Και βέβαια ένας από τους μεγάλους μας στόχους είναι και η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άλλωστε και η τοποθέτηση μου στην προεδρία της ΔΕΗ είχε και αυτή τη διάσταση, ήταν ένα μήνυμα, λόγω του παρελθόντος μου και της εμπειρίας μου. Είναι ένας μονόδρομος για την ελληνική ενεργειακή προοπτική ενώ για τη ΔΕΗ γίνεται ένας από τους βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξή της",

ΔΕΗ: Κατέθεσε προσφορά για 4 υδροηλεκτρικά στη Βοσνία

Επίσημη προσφορά για την κατασκευή τεσσάρων υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής στη Βοσνία φέρεται να έχει υποβάλει η ΔΕΗ, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters που επικαλείται δηλώσεις του Ljubo Glamocic, αξιωματούχου του υπουργείου Ενέργειας της Βοσνίας.
Συνολικά δέκα εταιρείες ζήτησαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού της Elektroprivreda RS, ωστόσο μόνο η ΔΕΗ υπέβαλε επίσημη προσφορά, με το συνολικό κόστος του project να εκτιμάται σε 273,2 εκατ. ευρώ.
Ο διαγωνισμός αφορά την κατασκευή τριών υδροηλεκτρικών μονάδων στον ποταμό Drina και μίας ακόμη στον ποταμό Sutjeska στα ανατολικά της χώρας, με συνολική δυναμικότητα 165 megawatt και με ετήσια παραγωγή 553 γιγαβατώρες.
Ο Glamocic ανέφερε ότι ειδική επιτροπή θα εξετάσει την προσφορά και θα την παρουσιάσει στην κυβέρνηση, ώστε να αποφασιστεί αν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΗ.
Σημειώνεται ότι η Βοσνία καλύπτει το 40% των αναγκών της σε ηλεκτροδότηση από υδροηλεκτρικές μονάδες.

ΠΗΓΗ: www.capital.gr

Πώληση μονάδων απαιτεί η Ε.Ε.

Επανέρχεται η Κομισιόν στην πώληση των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ καθώς και των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, αυτή τη φορά όχι χάρη της ενίσχυσης του ανταγωνισμού ή την απελευθέρωση της αγοράς αλλά για δημοσιονομικούς λόγους. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από την απάντηση του επιτρόπου Ενέργειας Gunther Oettinger σε ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ Αννυς Ποδηματά και Νίκου Χουντή.
«Στη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλοι λόγοι δημοσιονομικής φύσης ώστε τα δίκτυα είτε εν μέρει, είτε συνολικά να ιδιωτικοποιηθούν. Το ίδιο ισχύει και για την πώληση ενός τμήματος των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ» δήλωσε μεταξύ άλλων ο επίτροπος κατά τη διάρκεια συζήτησης για το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα, όπως αναφέρει χθεσινή ανακοίνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
«Διαλέξτε»
Κτυπώντας μια στο καρφί και μια στο πέταλο ο κ. Οettinger διευκρίνισε ότι εναπόκειται στην Ελλάδα να αποφασίσει πώς θα αναπτύξει τον ενεργειακό της τομέα και τις νέες δομές στη βάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συμπλήρωσε ότι είναι πρόθυμος να παράσχει στην Ελλάδα ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας σε σχέση με την ερμηνεία του Μνημονίου στα θέματα ανοίγματος της αγοράς ενέργειας και ειδικότερα στον διαχωρισμό του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρισμού.
ΔΕΗ: Πώληση μονάδων απαιτεί η Ε.Ε.
Ο Ευρωπαίος επίτροπος αποδέχθηκε ότι η Ελλάδα όπως και όλα τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι ελεύθερα με βάση την οδηγία 72/2009 να επιλέξουν ένα από τα τρία ισοδύναμα μοντέλα για τον διαχωρισμό του συστήματος μεταφοράς και ότι δεν είναι θέμα της Επιτροπής να υποδείξει σε κάποιο κράτος ποιο από τα τρία μοντέλα θα υιοθετήσει. «Είμαι πρόθυμος το Μνημόνιο να μην το ερμηνεύω περιοριστικά αλλά κατά τρόπο ρεαλιστικό.
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε στην ελληνική κυβέρνηση ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας. Π.χ. για το unbudling δεν επιβάλλουμε να πουληθούν τα δίκτυα. Εμείς θέλουμε διαφάνεια, θέλουμε ο μέχρι τώρα ιδιοκτήτης που δραστηριοποιείται στην αγορά ενέργειας να μην επιτρέπεται πλέον να παρεμβαίνει στη λειτουργική δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας δικτύου. Πρέπει το δίκτυο να είναι ανοικτό για τον καθένα που επιθυμεί να το χρησιμοποιήσει ακόμα και σε ανταγωνιστές από την αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου» δήλωσε ο κ. Oettinger, αφού υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει καθυστερήσει χρόνια σε σχέση με τις υποχρεώσεις της.
Η ευρωπαϊκή οδηγία για τον διαχωρισμό των δικτύων προβλέπει είτε την πλήρη ανεξαρτοποίησή τους από τη μητρική εταιρεία ηλεκτρισμού, είτε την υπαγωγή τους σε θυγατρική εταιρεία.
Θυγατρική
Η ΔΕΗ μέχρι στιγμής υπέρ της δημιουργίας θυγατρικής, ενώ το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος έχει προτείνει τη λύση ένταξης των δικτύων σε εταιρεία που θα ελέγχεται κατά 51% από το δημόσιο, στο μοντέλο του ΔΕΣΜΗΕ. Με βάση το Μνημόνιο η ελληνική πλευρά θα πρέπει ως το τέλος του χρόνου να ενημερώσει την τρόικα για τη λύση που θα επιλέξει τόσο για τα δίκτυα, όσο και για την απελευθέρωση στο σκέλος της παραγωγής της ΔΕΗ, στις λιγνιτικές και τις υδροηλεκτρικές μονάδες.
Διαχωρισμός δικτύων
Η ευρωπαϊκή οδηγία για τον διαχωρισμό των δικτύων προβλέπει είτε την πλήρη ανεξαρτοποίησή τους από τη μητρική εταιρεία ηλεκτρισμού, είτε την υπαγωγή τους σε θυγατρική εταιρεία. Η ΔΕΗ μέχρι στιγμής υπέρ της δημιουργίας θυγατρικής, ενώ το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος έχει προτείνει τη λύση ένταξης των δικτύων σε εταιρεία που θα ελέγχεται κατά 51% από το δημόσιο, στο μοντέλο του ΔΕΣΜΗΕ.
ΠΗΓΗ: www.imerisia.gr

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010

Τρομοκρατία είναι και ο συνδικαλισμός!

Εν κρυπτώ, σε τμήμα θερινών διακοπών και χωρίς καμιά ιδιαίτερη εξήγηση η κυβέρνηση κατάργησε πλήρως τις ασφαλιστικές δικλίδες του προηγούμενου «τρομονόμου», που προστάτευαν ακόμη και τη βίαιη πολιτική και συνδικαλιστική δράση από ποινικές κατηγορίες για «τρομοκρατική δράση».
Παράλληλα τιμωρεί αυστηρότερα (10ετή κάθειρξη) όσους δίνουν «ουσιώδεις» πληροφορίες σε τρομοκρατικές οργανώσεις για διευκόλυνση του έργου τους ή τους παρέχουν υλική ή άυλη υποστήριξη, ακόμη και αν δεν τελέστηκαν τελικώς «τρομοκρατικές πράξεις»!
Με τις αλλαγές αυτές λύνονται ουσιαστικά τα χέρια των διωκτικών αρχών. Ετσι ακόμη και η τέλεση πλημμελημάτων (όπως διακεκριμένες φθορές, σωματικές βλάβες, διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών κ.ά.) μπορούν να χαρακτηριστούν αυθαίρετα ως τρομοκρατική δράση από οργανωμένη ομάδα διαδηλωτών!
Αρκεί απλώς, σύμφωνα με τον ορισμό περί τρομοκρατίας, να θεωρηθεί ότι οι κατηγορούμενοι επιθυμούν να βλάψουν σοβαρά μια χώρα ή έναν διεθνή οργανισμό, να εκφοβίσουν σοβαρά τον πληθυσμό ή να εξαναγκάσουν παρανόμως δημόσια αρχή ή έναν διεθνή οργανισμό σε πράξη ή παράλειψη.
Γιατί όμως η κυβέρνηση προχώρησε τόσο βιαστικά και αθόρυβα στην κατάργηση; Κάθε ομοιότητα ή σύγκριση με την κρίσιμη οικονομική κατάσταση και τις συνθήκες κοινωνικών συγκρούσεων, που πολλοί αναμένουν, δεν είναι καθόλου συμπτωματική, απαντούν νομικοί. Η κυβέρνηση φαίνεται να παίρνει τα μέτρα της, συμπληρώνουν.
Αντίθετα, κυβερνητικές πηγές έλεγαν πως ό,τι καταργήθηκε προβλέπεται στο Σύνταγμα.
Το ανησυχητικό είναι όμως ότι οι σοβαρές αυτές αλλαγές, που άπτονται θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, έγιναν από το θερινό τμήμα και όχι από την Ολομέλεια της Βουλής.
Η νέα ρύθμιση για το άρθρο 187Α του Ποινικού Κώδικα, που περιλαμβάνεται στον νόμο για την κύρωση συμβάσεων του ΟΗΕ κατά του οργανωμένου εγκλήματος, ψηφίστηκε στο τέλος Αυγούστου και δημοσιεύτηκε προχθές.
Η βασική, κρυφή, τροποποίηση καταργεί την παράγραφο 8 του προηγούμενου άρθρου, σύμφωνα με το οποίο δεν συνιστάν «τρομοκρατική πράξη» η τέλεση συγκεκριμένων αδικημάτων (κακουργημάτων και πλημμελημάτων), εάν αυτά σκόπευαν στην προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος, αποτελούσαν δράση υπέρ της ελευθερίας ή εάν αποσκοπούσαν στην άσκηση θεμελιωδών ατομικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών, όπως προβλέπονται στο Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Η ρύθμιση αυτή υπήρχε στο προοίμιο της ευρωπαϊκής απόφασης-πλαίσιο και είχε τεθεί από τον δημιουργό του «τρομονόμου», Μιχ. Σταθόπουλο. Αποτελούσε τη νομοθετική εγγύηση ότι δεν θα διωχθεί το φρόνημα και η ανοιχτή πολιτική και συνδικαλιστική δράση.
Τους φόβους ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί είχαν εκφράσει από τότε όλες οι οργανώσεις ατομικών δικαιωμάτων. Στην Ελλάδα άλλωσε έχουν διωχθεί διαδηλωτές για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, παρά την ύπαρξη της παλαιάς προστατευτικής ρύθμισης.
Υπάρχει και μια ευνοϊκή ρύθμιση, που τιμωρεί με ποινή από 1-6 χρόνια όσους μετέχουν σε τρομοκρατική οργάνωση που συστάθηκε για τέλεση πλημμελημάτων. Αρκεί βέβαια να μπορεί να αποδειχτεί κάτι τέτοιο.
Οσον αφορά την απειλή κάθειρξης 10 ετών σε όσους δίνουν ουσιώδεις πληροφορίες σε τρομοκράτες, η επιστημονική επιτροπή της Βουλής διατύπωσε επιφυλάξεις καθώς επισήμανε πρόβλημα αοριστίας και υπερβολικής διεύρυνσης του αξιόποινου.
ΠΗΓΗ: www.enet.gr

UBS: Η ΔΕΗ ο μεγαλύτερος χαμένος από τα δικαιώματα ρύπων

Οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων στην ΕΕ μπορεί να διπλασιαστούν μέχρι το 2014 και η ΔΕΗ θα είναι ο μεγάλος χαμένος, τονίζει η UBS σύμφωνα με το Bloomberg.
Σε ερευνητικό της σημείωμα, η ελβετική τράπεζα αναφέρει πως οι εν λόγω τιμές μπορεί να διπλασιαστούν μέχρι το 2014 και να τριπλασιαστούν μέχρι το 2017 καθώς η καμπύλη μελλοντικής τιμής «δεν δείχνει προς καμία ανάκαμψη στις τιμές του φυσικού αερίου μέχρι το 2013.»
«Ο λόγος για αυτήν την ανωμαλία είναι η έλλειψη ρευστότητας στην μελλοντική καμπύλη του άνθρακα μετά το 2011. Πιστεύουμε πως αυτή η ανισσοροπία στις τιμές θα γίνει εμφανής το αργότερο το 2012.»
Η Τράπεζα σημείωσε επίσης πως η ΔΕΗ «μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος χαμένος,» ενώ ανάμεσα στους κερδισμένους τοποθετεί τη Φιλανδική Fortum Oyj και την Electricite de France.

ΠΗΓΗ: www.capital.gr

Το αδιέξοδο της οικονομικής πολιτικής επιβεβαιώνεται και στατιστικά

Τα επίσημα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού που ανακοινώθηκαν χθες επιβεβαιώνουν όλα όσα γράφαμε τις προηγούμενες ημέρες περί αδιεξόδου της οικονομικής πολιτικής. Τα έσοδα έχουν πατώσει και πλέον τίθεται εν αμφιβόλω ο στόχο για μείωση του ελλείμματος στο 8,1%, εκτός κι αν τους επόμενους μήνες βρεθούν πάνω από 20 δισ. ευρώ.
Στο 3,14% έκλεισε ο ρυθμός αύξησης των εσόδων έναντι ετήσιου στόχου 13,7%, δηλαδή 9 ποσοστιαίες μονάδες κάτω, την ώρα που έχουν ληφθεί τόσο σκληρά μέτρα. Τα στοιχεία αυτά πυροδοτούν νέα σενάρια για επιπλέον μέτρα προκειμένου να καλυφθούν οι μαύρες τρύπες του προϋπολογισμού.
Ωστόσο, είναι περισσότερο εμφανές από ποτέ ότι τα φορολογικά μέτρα που επιβλήθηκαν είναι αυτά που βούλιαξαν και τα έσοδα.
Τσιγάρα, αυτοκίνητα και οικοδομή αποτελούν τις μεγαλύτερες πληγές των εσόδων αφού από εκεί δεν έγιναν εισπράξεις.
Οσο για τα υπόλοιπα στοιχεία, αναμενόμενα σε μια περίοδο που το κράτος από παντού κόβει κι από παντού προσπαθεί να εισπράξει.
Μείωση 32,3% σημείωσε το έλλειμμα του προϋπολογισμού το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2010, το οποίο όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο συνεχίζει να κινείται καλύτερα από τις προβλέψεις του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο η μείωση του ελλείμματος είναι μεγαλύτερη από τις προβλέψεις του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2010 προέβλεπε μείωση 26,5% (έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 39,5%.), δηλαδή 14.485 εκατ. € από 21.382 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2009.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 7,6% έναντι στόχου για μείωση κατά 5,5%. Ειδικότερα, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες 12,1% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 5,8%, ενώ οι τόκοι αυξήθηκαν κατά 6,6% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 5,6%.
Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για Ασφάλιση και Περίθαλψη (μείωση κατά 1.406 εκατ. € σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009), των λειτουργικών και λοιπών δαπανών (μείωση κατά 1.008 εκατ. €), καθώς και στην μείωση των Αποδοχών και Συντάξεων κατά 1.041 εκατ. €.
ΠΗΓΗ: www.antinews.gr

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 7 Οκτωβρίου

Στις 7 Οκτωβρίου προκηρύσσει η ΑΔΕΔΥ 24ωρη πανελλαδική απεργία στο πλαίσιο των προσπαθειών ανατροπής του Μνημονίου και της ακύρωσης όλων των ρυθμίσεων, που έχουν αποφέρει μείωση μισθών, μείωση συντάξεων, ανατροπές στα ασφαλιστικά δικαιώματα, φτώχεια και εξαθλίωση στην ελληνική κοινωνία, και ενόψει της εκδίκασης της αγωγής στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, στις 8 Οκτωβρίου.
Την ημέρα της απεργίας καλούνται όλοι οι εργαζόμενοι μαζικά να δώσουν βροντερό παρόν στις συγκεντρώσεις, που θα αποφασιστούν, διεκδικώντας τη δικαίωση και την κατάργηση όλων των συμφωνιών, που αφαίρεσαν δικαιώματα στην εργασία, την ασφάλιση, τους μισθούς, τις συντάξεις, τη ζωή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010

Διπλό επίδοµα σε εργαζόµενο γιατί δεν του έδωσαν άδεια

ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ εργαζοµένου της ΔΕΗ που διεκδικούσε το επίδοµα αδείας του προσαυξηµένο κατά 100%, καθώς δεν του χορηγήθηκε θερινή άδεια από υπαιτιότητα του εργοδότη του, κατέληξε ο Αρειος Πάγος, κρίνοντας ότι η θερινή άδεια δεν µπορεί να µεταφέρεται στο επόµενο έτος.
Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ειδικότερα ότι για τη θεµελίωση του δικαιώµατος αδείας του µισθωτού δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης έγγραφης ή προφορικής από τον ίδιο, σε περίπτωση ωστόσο που δεν του χορηγηθεί η άδεια από υπαιτιότητα του εργοδότη, δικαιούται το επίδοµα αδείας προσαυξηµένο κατά 100%. Η απόφαση στηρίζεται στην εργατική νοµοθεσία (Α.Ν. 539/1945 Ν.Δ.
3755/1957), τη Διεθνή Σύµβαση 52/1936 περί χορήγησης αδειών, καθώς και στις διατάξεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, όπου προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η µεταφορά ηµερών της ετήσιας άδειας στο επόµενο ή στο µεθεπόµενο έτος, ούτε κατόπιν συµφωνίας µεταξύ εργαζόµενου και εργοδότη. Αν παρ’ όλα αυτά έχει προηγηθεί κάποια συµφωνία, αυτή είναι αυτοδικαίως ανίσχυρη και συνεπώς, ο εργοδότης που δεν χορήγησε πλήρη άδεια στον εργαζόµενο υποχρεούται να του καταβάλει «τις αντίστοιχες προς τις ηµέρες αυτές αποδοχές αδείας µε προσαύξηση κατά 100%».
Με το σκεπτικό αυτό, οι ανώτατοι δικαστές οδηγήθηκαν στη δικαίωση εργαζοµένου στη ΔΕΗ, υποχρεώνοντας την επιχείρηση να του καταβάλει τις αποδοχές αδείας προσαυξηµένες κατά 100%, καθώς «η µη χορήγηση της κανονικής άδειας οφείλεται σε υπαιτιότητα (ελαφρά αµέλεια), των οργάνων της ΔΕΗ, τα οποία, ήταν υποχρεωµένα, πριν από τη λήξη κάθε ηµερολογιακού έτους, να του χορηγήσουν την ετήσια άδειά του, έστω και αν ο εργαζόµενος δεν υπέβαλε την προβλεπόµενη αίτηση».
ΠΗΓΗ: www.tanea.gr

"Αγορά" συστήνει για τη ΔΕΗ η Alpha Finance

Την «αγορά» της μετοχής της ΔΕΗ συστήνει στους επενδυτές η Alpha Finance, σε ανάλυσή της με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου.
Όπως σχολιάζει, τόσο η ΔΕΗ όσο και η ελληνική αγορά ως σύνολο, είναι εκτός προτιμήσεων των επενδυτών, εξαιτίας μακροοικονομικών ανησυχιών και της χαμηλής ορατότητας.
Ωστόσο, η Alpha Finance εκτιμά ότι η ΔΕΗ σύντομα θα ξεχωρίσει από το υπόλοιπο της αγοράς, καθώς αρχικά, αναμένονται μεγάλες ανακοινώσεις αυτή την εβδομάδα για την αναδιάρθρωση των τιμολογίων.
Αυτό, αναμένεται να μειώσει την αρνητική επίδραση στα EBITDA/MHs εξαιτίας της επιδείνωσης του μεριδίου που καταλαμβάνει στην αγορά σε ό,τι αφορά στις προμήθειες.
Ακόμη, εκτιμάται ότι θα περιορίσει το ρυθμό μείωσης του ποσοστού που καταλαμβάνει στην αγορά και θα φέρει τη ΔΕΗ ξανά στο προσκήνιο και οι επενδυτές θα λάβουν διαβεβαίωση ότι μέχρι το τέλος του έτους η κυβέρνηση θα έχει δώσει σημαντικές πληροφορίες για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θα αυξήσει την ορατότητα.
Κατά δεύτερο λόγο, όπως εκτιμά η χρηματιστηριακή, οι ασθενείς μακροοικονομικές συνθήκες δεν έχουν πραγματική αρνητική επίδραση στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
«Ο συσχετισμός μεταξύ της εγχώριας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και της οικονομικής επιβράδυνσης, είναι χαμηλότερος από ό,τι αναμενόταν».
Τέλος, η Alpha Finance σχολιάζει ότι η ΔΕΗ διαπραγματεύεται πέντε φορές τα κέρδη ανά μετοχή του 2010.
«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η σύσταση για την μετοχή θα αναθεωρηθεί όταν βελτιωθεί η ορατότητα και οι μετέχοντες της αγοράς συνειδητοποιήσουν ότι η επιβράδυνση της εγχώριας οικονομίας δεν θα έχει πραγματική επίδραση στην ενεργειακή αγορά και την Επιχείρηση.
Αντίθετα, τα πρόσφατα μέτρα λιτότητας έχουν ήδη θετική επίδραση στη δομή κόστους της ΔΕΗ».
ΠΗΓΗ: www.capital.gr

Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΕΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΚΟ

Ρεπορτάζ: Κώστας Νάνος
(απο ΕΘΝΟΣ της Κυριακής)
«Βόμβα» στο εργασιακό των ΔΕΚΟ βάζει η εξυγίανση του ΟΣΕ. Σχέδιο-πιλότο για άρση της μονιμότητας όλων των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μοιάζει να αποτελεί το νομοσχέδιο για τον ΟΣΕ, που «γκρεμίζει» το... προστατευτικό τείχος του γενικού κανονισμού προσωπικού...
Ο κανονισμός αυτός που αποτελεί τον «κορμό» των εργασιακών δικαιωμάτων σε όλες τις ΔΕΚΟ, προβλέπει βάσει της νομοθεσίας τη μονιμότητα του τακτικού προσωπικού και η κατάργησή του δεν σημαίνει τίποτα λιγότερο από το γεγονός ότι μπαίνει τέλος στη μονιμότητα των εργαζομένων.
Στο ίδιο μήκος κύματος άλλωστε κινούνται και οι προθέσεις των Γερμανών της Deutsche Telekom που έχουν βάλει στο... «μάτι» την εργασιακή μονιμότητα στον ΟΤΕ, αξιώνοντας από την κυβέρνηση νομοθετική ρύθμιση για την ανατροπή του εργασιακού καθεστώτος που να περιλαμβάνει και τον ελληνικό Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών.
Ελεύθερες απολύσεις και συλλογική διαπραγμάτευση για το ύψος των αποζημιώσεων από μηδενική βάση, περικοπές μισθών και κατάργηση επιδομάτων, προβλέπει, όπως όλα δείχνουν, το νέο εργασιακό τοπίο στις ΔΕΚΟ, που «σβήνει» δικαιώματα πολλών δεκαετιών.
«Μαύρη λίστα»
Με την αποδόμηση των εργασιακών κεκτημένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των επώδυνων παρεμβάσεων που έχει ζητήσει η τρόικα για την καταβολή της επόμενης δόσης του δανείου, η κυβέρνηση επιχειρεί σε πρώτη φάση διά της... σιδηροδρομικής οδού, να ανατρέψει το εργασιακό καθεστώς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και να βάλει τέλος στη μονιμότητα των εργαζομένων που απασχολούνται στις προβληματικές ΔΕΚΟ.
Μπορεί σε πρώτη φάση το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ, της πλέον προβληματικής επιχείρησης του Δημοσίου, να περιλαμβάνει μετατάξεις σε κρατικούς οργανισμούς και αναγκαστική συνταξιοδότηση όσων έχουν ήδη κατοχυρώσει δικαίωμα, σε συνδυασμό με την πώληση του 49% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την κατάργηση ζημιογόνων δρομολογίων, ωστόσο με την ψήφιση του νομοσχεδίου αποδομείται το εργασιακό καθεστώς στον Οργανισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για απολύσεις στον ΟΣΕ.
Για όσους αρνηθούν μετάταξη
Απολύσεις χωρίς αποζημίωση
Νομικοί κύκλοι από την επιστημονική επιτροπή της Βουλής υπογραμμίζουν ότι η κατάργηση του γενικού κανονισμού προσωπικού (ΓΕΚΑΠ) στον ΟΣΕ και όλων των συλλογικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα, συνιστά όχι απλώς άρση της μονιμότητας των εργαζομένων, αλλά κατάργηση του συνόλου των εργασιακών δικαιωμάτων τους.
Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν στο «Εθνος της Κυριακής», η νομοθετική βούληση υποκαθιστά τη συλλογική αυτονομία, προβλέποντας νόμο αντί για συλλογική σύμβαση. Δηλαδή καταργεί κάθε εργασιακό δικαίωμα και ξεκινά διαπραγματεύσεις εκ του μηδενός. Αναφορικά μάλιστα με τη φράση ανέλεγκτη κρίση που διατυπώνεται στα άρθρα του νομοσχεδίου για το προσωπικό, τονίζουν ότι καμία κρίση διοικητικού οργάνου δεν μπορεί να είναι ανέλεγκτη, αφήνοντας υπόνοιες αντισυνταγματικότητας.
Στέκονται, μάλιστα, και στην αναφορά για τις μετατάξεις που υπογραμμίζει ότι όσοι εκ των εργαζομένων οι οποίοι μετατάσσονται δεν παρουσιαστούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της πράξης μεταφοράς τους στη νέα υπηρεσία θα θεωρείται ότι κατήγγειλαν οι ίδιοι τη σύμβασή τους και θα απολύονται άνευ αποζημίωσης.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΣΤΟΝ ΟΤΕ
Στον αέρα 7 στους 10 εργαζόμενους

Το γεγονός ότι η τρόικα επιμένει για ανατροπές σε μισθούς και θέσεις εργασίας, φαίνεται ότι έχει κινητοποιήσει και τους Γερμανούς της Deutsche Telekom οι οποίοι επιθυμούν αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος στον ΟΤΕ.
Η ομοσπονδία των εργαζομένων βρίσκεται επί ποδός πολέμου με αφορμή το σκληρό πακέτο αιτημάτων που θέτει η διοίκηση για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας (κατάργηση επιδομάτων, άρση της μονιμότητας και πάγωμα μισθών για την επόμενη διετία), ενώ η D.T. αναζητά σύμμαχο στο πρόσωπο της κυβέρνησης για συνδρομή με τη μορφή νομοθετικής ρύθμισης.
Στην επιστολή Βουρλούμη προς τους εργαζομένους, που ανοίγει ευθέως θέμα άρσης της μονιμότητας για όσους έχουν προσληφθεί προ του 2005, γίνεται αναφορά στην επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του ΟΤΕ, την αύξηση του κόστους εργασίας στο 33% των εσόδων σε σύγκριση με το 25% που είναι το μέσο κόστος στις ανάλογες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Περισσότεροι από 7.000 επί συνόλου 10.000 περίπου υπαλλήλων του ΟΤΕ, έχουν προσληφθεί προ του 2005.

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ:Δεν ανεχόμαστε τα στημένα παιχνίδια

ΟΣΟΙ, ΕΝΩ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ,
ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΑ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΑΓΟΡΑ
ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ :

1. Να βρεθούν και νέοι δρόμοι (πάντα σε βάρος της ΔΕΗ) ώστε οι κρατικοδίαιτοι ιδιώτες να συνεχίσουν να φουσκώνουν τους ήδη παχυλούς λογαριασμούς τους. 2. Να περάσει η άποψή τους για την αύξηση της Ο.Τ.Σ. (και πάλι σε βάρος της ΔΕΗ), κάτι που θα τους αποφέρει σίγουρα κέρδη.
3. Να συνεχιστεί η κλοπή της ΔΕΗ στην Εμπορία
4. Να φτιάξουν το έδαφος για την εναρμόνιση της χώρας μας με την Οδηγία 72, μέσω της εκδοχής του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, εάν τους «βγαίνει» ή έστω του όσο πιο βλαπτικού σεναρίου για τα συμφέροντα της ΔΕΗ.
Με βάση αυτά, με κάθε σοβαρότητα, προειδοποιούμε ότι δεν ανεχόμαστε τα απαράδεκτα και στημένα παιχνίδια.
Επαναλαμβάνουμε:
Είναι άλλο πράγμα ο ελεύθερος και υγιής ανταγωνισμός
και εντελώς διαφορετικό το στημένο παιχνίδι.
Όσο δε για την εναρμόνιση της χώρας μας με την Οδηγία 72, ξεκαθαρίζουμε ότι η ίδια η Οδηγία δίνει τρεις (3) δυνατότητες, εκ των οποίων τη μία από αυτές υποστήριξε με σθένος η τότε Κυβέρνηση, όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση και σημερινή Κυβέρνηση.
Συνεπώς δε διανοούμαστε καν για την ίδια την Κυβέρνηση (το τι θέση έχει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είναι άλλη υπόθεση) να μην υποστηρίξει την άποψή της.
Όπως επίσης δε διανοούμαστε, όσοι ενώ έχουν δεσμευτεί δημόσια για διάλογο με τους εργαζομένους, που όπως λένε τους θεωρούν -στο πλαίσιο και της δημοκρατικής τους κουλτούρας- βασικότατο παράγοντα στις όποιες εξελίξεις και ενώ η ημερομηνία εναρμόνισης με την Οδηγία 72 λήγει τον Μάρτιο του 2011, να μεθοδεύουν οτιδήποτε άλλο…
ΟΙ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΙ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΝ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ
ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

«Πράσινο φως» για 750 ΜW στους αγρότες

«ΚΛΕΙΔΩΣΑΝ» ΤΑ πράσινα Μεγαβάτ για την αναλογία αλλά και την κατανομή τους ανά τεχνολογία καταρχήν μέχρι το 2014 και σε τελικό στάδιο μέχρι το 2020, έπειτα από την απόφαση που εξέδωσε χθες η υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνα Μπιρμπίλη.
Συνολικά προβλέπεται η εγκατάσταση 15.070 ΜW, έναντι μόνο 4.768 ΜW σήμερα, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται όσες μεγάλες επενδύσεις αποφασισθεί να ενταχθούν στη διαδικασία του fast track. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλα σχέδια, όπως π.χ. το φωτοβολταϊκό πάρκο της ΔΕΗ στην Κοζάνη, θα προστεθούν επιπλέον στον στόχο των 15.070 Μεγαβάτ.
Σύμφωνα με την απόφαση, τα υδροηλεκτρικά πρέπει να φτάσουν στα 4.650 Μεγαβάτ (από 3.237 ΜW σήμερα), τα φωτοβολταϊκά στα 2.200 ΜW (από 184 σήμερα), τα αιολικά στα 7.500 ΜW (από 1.327 ΜW), η βιομάζα στα 350 ΜW (από 20 ΜW σήμερα) και τα ηλιοθερμικά στα 250 ΜW (από 120 ΜW σήμερα).
Ειδικά για τους αγρότες, καθορίστηκε ένα όριο 750 Μεγαβάτ που πρέπει να έχουν εγκατασταθεί ώς το 2020, εκ των οποίων τα 500 Μεγαβάτ θα πρέπει να έχουν γίνει ώς το 2014.
Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουν να υποβάλλονται αιτήσεις στη ΔΕΗ από αγρότες (περίπου 5.000 ώς σήμερα, που αντιστοιχούν σε 500 Μεγαβάτ), διότι κερδισμένος θα είναι εκείνος που θα καταφέρει να υλοποιήσει πρώτος την επένδυσή τους ώς το 2014 και το 2020.
ΠΗΓΗ: www.tanea.gr

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΗ

Για την κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών με μετατάξεις του Τακτικού Προσωπικού της Επιχείρησης από Κατηγορία σε Κατηγορία του ίδιου ή άλλου Κλάδου με τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ προχωράη ΔΕΗ με επίσημο έγγραφο της στις παρακάτω κατηγορίες:
ΔΟ1-ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΟ3-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ, Τ3-ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε., Υ3- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ.8 της 231/95 Απόφ. Γεν.Δ/ντή, στο έγγραφο που θα αποστείλετε θα πρέπει να ορίζονται:
• Η Κατηγορία στην οποία θα γίνει μετάταξη και ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων κατά Ειδικότητα της κατηγορίας αυτής.
• Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της προς μετάταξη Κατηγορίας και τα τυχόν επιπρόσθετα αιτούμενα για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ή προϋποθέσεις (π.χ. πρόσθετοι τίτλοι σπουδών, εξειδικεύσεις, εμπειρία κ.λ.π.)
• Η γεωγραφική περιοχή και το υπηρεσιακό κλιμάκιο στο οποίο πρόκειται να υπηρετήσουν οι προς μετάταξη μισθωτοί.
• Οι συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν με τους προς μετάταξη μισθωτούς.
• Τυχόν πρόσθετα στοιχεία, τα οποία είναι υπηρεσιακά απαραίτητα για την πλήρωση των θέσεων των ως άνω Κατηγοριών.
Τα έγγραφα των υπηρεσιακών μονάδων(ως συνημμένο πίνακα) θα αποστέλλονται στη ΔΑΝΠ μέσω του οικείου Κλιμακίου Ανθρώπινου Δυναμικού και με την σύμφωνη γνώμη αυτού καθώς και την έγκριση του οικείου Γενικού Διευθυντή.
Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των υπηρεσιακών αναγκών ορίζεται ΑΥΣΤΗΡΑ η 31η Οκτωβρίου 2010.
Σημειώνεται ότι παλαιότερα έγγραφα υπηρεσιακών αναγκών δε θα ληφθούν υπόψη.
Τέλος, οι ανάγκες σε προσωπικό της Κατηγορίας Υ3, αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ΔΥΑΕ.

Μας δουλεύει κανονικά το ΔΝΤ

Είναι απίστευτοι αυτοί οι τύποι στο ΔΝΤ και ειδικά ο… σοσιαλιστής Στρος Καν. Μας δουλεύουν κανονικά οι τεχνοκράτες, υποστηριζόμενοι και από τους εδώ ….χειροτέχνες εκπροσώπους τους στην κυβέρνηση. Αφού ζήτησαν φόρους και ξανά φόρους και πάλι επιβαρύνσεις για να αυξηθούν δήθεν τα έσοδα τώρα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για έκρηξη του πληθωρισμού.
Δίνουν φυσικά τα συγχαρητήριά τους στην Ελλάδα διότι… πάει καλά (στο μοντέλο ΔΝΤ σίγουρα πάει πολύ καλά), αλλά ανησυχούν για τις υψηλές τιμές των προϊόντων. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat, ο ελληνικός πληθωρισμός έχει φτάσει στο 5,6% με ανοδικές τάσεις.
Κατά τα άλλα το ΔΝΤ ανησυχεί για τον πληθωρισμό που το ίδιο δημιούργησε με τις αλλοπρόσαλλες εντολές του και τα μέτρα που επέβαλε στην Ελλάδα. Ακόμη και οι πρωτοετείς φοιτητές των Οικονομικών έλεγαν ότι οι υπερβολικοί φόροι θα αυξήσουν τις τιμές, θα γονατίσουν την κατανάλωση, θα μειωθούν οι τζίροι και το κράτος δεν θα εισπράξει τα έσοδα που περίμενε ακόμη και μετά τις αλλαγές που έκανε σε ΦΠΑ, έμμεσους φόρους σε πετρέλαιο, ποτά τσιγάρα. Και διέλυσαν την αγορά δηλαδή, και ο κόσμος δεν έχει να αγοράσει ούτε τα προς το ζην.
Νόμπελ Οικονομίας τώρα για το ΔΝΤ και την κυβέρνηση.
Και φυσικά για όλα φταίει ο …. Καραμανλής και η Αντιπολίτευση. Έτσι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκφράζει απερίφραστα στην έκθεσή του τη δυσαρέσκειά του για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζοντας απογοητευτικό το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν τυγχάνουν ευρύτερης πολιτικής στήριξης.
Πάλι κακά ενημερωμένοι είναι. Ευρύτερης λαϊκής υποστήριξης δεν τυγχάνουν τα μέτρα. Αλλά έτσι που πάνε στην επόμενη έκθεση του ΔΝΤ θα μας πούνε ότι φταίνει ο λαός που έκλεβαν και λαηλατούσαν την χώρα του. Το προανήγγειλε άλλωστε και ο ΓΑΠ απο την Θεσαλονίκη, όπου μας είπε ότι είμαστε … συνυπεύθυνοι. Εμείς με τον Σωκράτη, την Ζήμενς τον Μητσοτάκη και τον Σημίτη μαζί.
Διαβάστε για την έκθεση εδώ: http://www.antinews.gr/?p=61913

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ

Η φωνή διαμαρτυρίας των εργαζομένων στο Λεκανοπέδιο Δ. Μακεδονίας ματαίωσε την επίσκεψη του κ. Παπακωνσταντίνου
Βροντερά ήχησε στ’ αυτιά του Υπουργού Οικονομίας η φωνή διαμαρτίας, θυμού αντίδρασης και αγανάκτησης για τις πολιτικές που εφαρμόζονται με αρνητικό αντίκτυπο, κυρίως στους εργαζόμενους της ΔΕΗ, αλλά και στην ανάπτυξη της περιοχής μας.
Και επειδή πολύ μελάνι χύθηκε από διάφορους κονδυλοφόρους και πολύ χολή βγήκε για την στάση του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ και των συνδικαλιστικών στελεχών, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Την οργή και την αντίδραση των εργαζομένων δεν την δημιούργησε το Συνδικάτο αλλά:
- Οι περικοπές των μισθών
- Η κατάργηση των δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας
- Οι παρακρατήσεις των δεδουλευμένων (πλαφόν)
- Οι πολιτικές απέναντι στη ΔΕΗ
- Η απαγόρευση νέων προσλήψεων
- Η εκρηκτική ανεργία στην περιοχή
- Οι αλόγιστες αυξήσεις σε βασικά αγαθά
- Οι αλυσιδωτές οικονομικές επιβαρύνσεις στην καθημερινότητα των πολιτών.
Tα συνδικαλιστικά στελέχη εξέφρασαν αυτό το κλίμα και οργάνωσαν την συγκέντρωση διαμαρτυρίας, ως είχαν υποχρέωση απέναντι στους εργαζομένους και στην περιοχή. Η δημοκρατία κύριοι, έχει λόγο, αλλά έχει και αντίλογο και το Συνδικάτο μας έχει μακρά πείρα στους αγώνες και ξέρει πολύ καλά να σέβεται και να προστατεύει τους Κανόνες και τους θεσμούς, ακριβώς, της Δημοκρατίας.
Για το Συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, στόχος δεν ήταν η ματαίωση της επίσκεψης και της ομιλίας του Υπουργού, γι’ αυτό και δεν θεωρεί νίκη το γεγονός αυτό.
Για το Συνδικάτο , νίκη θα ήταν η αναστροφή της πολιτικής που εφαρμόζεται με τα πλείστα αρνητικά αντίκτυπα στους εργαζόμενους της ΔΕΗ και της περιοχής μας.
Αυτός είναι ο στόχος μας, γι’ αυτόν αγωνιζόμαστε και θα είμαστε στις επάλξεις με όποιον τρόπο κρίνουμε πως είναι ο ενδεδειγμένος για να τον επιτύχουμε.

Παρέμβαση ΓΕΝΟΠ για τις αυξήσεις στα τιμολόγια

ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΕΣ.
ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΚΡΙΒΑ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ.
ΜΕ ΨΕΜΑΤΑ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΔΕΝ ΑΝΟΙΞΕ Η ΑΓΟΡΑ ,ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙΓΟΥΡΕΨΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΟΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
Ερώτημα 1ο:
Μπορεί κανείς (αν γνωρίζει) να ισχυρίζεται ότι δεν έχει ανοίξει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως διατείνονται πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα βάζοντας μπροστά την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Ενώ την ίδια ώρα:
Α) ΣΤΗΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗ :
1ον) οι ιδιώτες κατέχουν ήδη 3 μονάδες, ενώ άλλες δύο είναι σε δοκιμαστική λειτουργία και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα προστίθενται ακόμα δύο.
2ον) δεκάδες αεριτζήδες δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή ενέργειας που όλα αυτά τα χρόνια με την κομπίνα στην ΟΤΣ (ΟΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) έβγαλαν τρελά λεφτά:
3ον) οι ιδιώτες κατέχουν πάνω από το 95% της εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ και
πιο συγκεκριμένα στον χώρο της αιολικής παραγωγής τα 1266 Mw σε σύνολο 1334!! Και όλα αυτά ενώ η ΔΕΗ ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που τοποθέτησε ανεμογεννήτριες;
Β) ΣΤΗΝ ΛΙΑΝΙΚΗ :
Οι ιδιώτες αεριτζήδες χωρίς ίχνος επένδυσης, χωρίς κανένα απολύτως ρίσκο, χωρίς τη δημιουργία θέσεων εργασίας έχουν αποσπάσει (χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στη ΔΕΗ να αντιδράσει) πάνω από 50.000 πελάτες στη χαμηλή και σχεδόν τους μισούς καταναλωτές Β1,Β2 στη μέση τάση;
Απάντηση:
Μπορεί και παραμπορεί εάν (ενώ γνωρίζει) δεν έχει ίχνος σεβασμού της αλήθειας γιατί πιστά και απαρέγκλιτα, με παραποίηση και απόκρυψη της πραγματικότητας, θέλει να εξυπηρετήσει συμφέροντα.
Ερώτημα 2ο:
Τι θέλουν να πετύχουν όσοι ισχυρίζονται ότι δήθεν δεν άνοιξε η αγορά;
Απάντηση:
Να διευκολύνουν τους κρατικοδίαιτους ιδιώτες να συνεχίσουν να φουσκώνουν τους λογαριασμούς τους, κατά τρόπο προκλητικό και παράνομο που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον λεγόμενο ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό σε βάρος της ΔΕΗ και των καταναλωτών
και κυρίως
να διευκολυνθεί και να περάσει στα ψιλά η νέα μεθόδευση για την αύξηση της ΟΤΣ που εάν γίνει πράξη θα φέρει επιπρόσθετες αυξήσεις στα τιμολόγια από αυτές που θα προκύψουν εξαιτίας του εξορθολογισμού τους, εξορθολογισμού που έρχεται ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
ΣΥΝΕΠΩΣ, Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ:
ΟΤΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗΣ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η Ο.Τ.Σ.
Υ.Γ. Για όσους τυχόν με ένα εύκολο τρόπο προσπερνούν τους αριθμούς χωρίς να τους αναλύουν θέλουμε να τους επισημάνουμε ότι, εξαιτίας του εξορθολογισμού που είναι αποτέλεσμα της απελευθέρωσης της αγοράς Η.Ε. και παρά το γεγονός ότι μέσω του ΚΟΤ Ι και ΙΙ θα προστατευτεί ένα μέρος των καταναλωτών, κάποιες άλλες εκατοντάδες χιλιάδες φτωχοί καταναλωτές που οριακά είναι πάνω από το ατομικό αφορολόγητο, θα κληθούν να πληρώσουν αυξήσεις μέχρι και 48% ενώ την ίδια ώρα θα μειωθεί η τιμή του ρεύματος σε όσους διατηρούν θερμαινόμενες πισίνες. Προφανώς είναι αυτοί που χρειάζονται ενίσχυση αυτή τη δύσκολη περίοδο!!!

32 εποχικοί στη ΔΕΗ

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις 32 εποχικές θέσεις που έχουν προκηρυχθεί από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. Το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα καλύψει εποχικές ή παροδικές ανάγκες των Μονάδων της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών.
Στον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής Πάρου (ΑΣΠ) θα απασχοληθούν ένας ηλεκτροτεχνίτης σταθμών- υποσταθμών ΔΕ, τέσσερις μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (ΔΕ), ένας υπάλληλος γραφείου ΔΕ, μία καθαρίστρια ΥΕ και ένας εργάτης ΥΕ, ενώ δύο ηλεκτροτεχνίτες σταθμών- υποσταθμών ΔΕ και τρεις μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ΔΕ θα αναλάβουν καθήκοντα στον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής Αμοργού (ΤΣΠ).
Στον ΑΣΠ Σύρου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πέντε μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ΔΕ και ένας εργάτης ΥΕ και στον ΑΣΠ Μυκόνου θα προσληφθούν δύο μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ΔΕ, δύο υπάλληλοι γραφείου ΔΕ και ένας εργάτης ΥΕ, ενώ στη Θήρα θα αναλάβουν καθήκοντα τέσσερις μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ ΔΕ, ένας υπάλληλος γραφείου ΔΕ, μία καθαρίστρια ΥΕ και δύο εργάτες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις εξής διευθύνσεις:

α) ΑΣΠ Πάρου και ΤΣΠ Αμοργού, Περιοχή Νάουσα Πάρου, τηλ. 22840-52.511,β) ΑΣΠ Σύρου, Περιοχή Μάννα Σύρου, τηλ. 22810-82.322,γ) ΑΣΠ Μυκόνου, Περιοχή Χαράνου, τηλ. 22890-22.253,δ) ΑΣΠ Θήρας, Περιοχή Μονόλιθος Θήρα, τηλ. 22860-33.430.

Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΕΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝTΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας περιγράφει τις νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους - ασφαλισμένες των ΔΕΚΟ και των τραπεζών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η... θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος για όλους τους ασφαλισμένους γίνεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των απαιτούμενων ενσήμων.
Επίσης, επισημαίνεται πως θεμελιωμένο δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι που κατά το τρέχον έτος, δηλαδή το 2010, συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα», εξαιρούνται τα πλασματικά χρόνια που θα ισχύουν από το 2011 και μετά, αλλά και αυτά που ήδη προβλέπονται από προγενέστερους νόμους. Μάλιστα η αναγνώριση μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος του 2013 και ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με τους όρους που ισχύουν σήμερα και όχι με τις νέες δυσμενέστερες ρυθμίσεις. Διευκρινίζεται πως για τους ασφαλισμένους πριν από το 1983 στα ειδικά ταμεία δεν θίγεται η 35ετία χωρίς όριο ηλικίας.
Οι αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής:
-Αυξάνεται από 1.1.2011 ο απαιτούμενος για συνταξιοδότηση χρόνος ασφάλισης των ασφαλισμένων των (πρώην) ειδικών ταμείων που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1983 έως 31.12.1992 κατά 1 έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Επιπλέον, αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 και το όριο ηλικίας μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.
Κατά το μεταβατικό διάστημα σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης, ήτοι κατά τα έτη 2011- 2014, ο/η ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξης με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης. Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31.12.2010 συμπληρώνουν τον χρόνο ασφάλισης (δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση τα 35 έτη) με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν. 2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31.12.2013.

Οι ασφαλισμένοι αυτοί συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 2010. Δεν θίγονται οι ασφαλισμένοι των ειδικών ταμείων που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1982. Γι' αυτούς εξακολουθεί να ισχύει διάταξη του Ν. 3029/2002 και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως πότε θα συμπληρώσουν τα 35 έτη ασφάλισης.
Συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31.12.2010 από ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και συνταξιοδοτικές μεταβολές που επιφέρει ο νόμος αυτός δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ούτε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους.
- Οι ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993 σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους της ηλικίας τους, συμπεριλαμβανομένου για τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού και του χρόνου ασφάλισης σε οποιονδήποτε ομοειδή φορέα. Έτσι, νέος ασφαλισμένος (δηλαδή υπαχθείς στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής) π.χ. στο (πρώην) ΤΑΠ-ΟΤΕ μπορεί να συνυπολογίσει για τη συμπλήρωση των 40 ετών χρόνο σε οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών (π.χ. χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Επιπλέον, όσοι ασφαλισμένοι από 1.1.1983-31.12.1992 στα (πρώην) ειδικά ταμεία συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2010 37 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η δυνατότητα αυτή καταργείται από 1.1.2011. Σημειώνεται ότι συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31.12.2010 από ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και συνταξιοδοτικές μεταβολές που επιφέρει ο νόμος αυτός δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ούτε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους.
- Το όριο ηλικίας των 60 ετών ή μικρότερο αυτού που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές διατάξεις για την πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αυξάνεται κατά 1 έτος κάθε χρόνο από 1.1.2011 και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, με την επιφύλαξη μεταξύ άλλων ειδικών διατάξεων για εργαζόμενους σε ΒΑΕ. Επιπλέον, όπου προβλέπεται χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε γυναίκες ασφαλισμένες με όριο ηλικίας μικρότερο του 60ού, το όριο αυτό αυξάνεται κατά 1 έτος από 1.1.2011 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού.
Η διατύπωση της διάταξης αυτής αφορά όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση και εφόσον βέβαια δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31.12.2010. Σημειώνεται ότι για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31.12.2010 από ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και συνταξιοδοτικές μεταβολές που επιφέρει ο νόμος αυτός δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ούτε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους.
Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι/ες που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνουν τον χρόνο ασφάλισης με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν. 2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31.12.2013. Οι ασφαλισμένοι αυτοί συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 2010.
Τέλος, ανακαθορίζεται ότι το όριο ηλικίας που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα παιδιά, ήτοι ασφαλισμένων από 1.1.1983-31.12.1992 των φορέων και κλάδων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και των ασφαλισμένων των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κλάδων Σύνταξης του ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΣΠ-ΑΤΕ και ΤΣΕΑΠΓΣΟ. Το ίδιο ισχύει και για το όριο ηλικίας για τις μητέρες με ανήλικα τέκνα σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1993 και εφεξής, καθώς και για τις ασφαλισμένες μέχρι 31-12-1992 με τρία παιδιά.
ΠΗΓΗ: www.tanea.gr

Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ στα εγκαίνια του περιπτέρου της 75ης ΔΕΘ

Αγαπητοί συνάδερφοι,
Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και σας καλωσορίζω εκ μέρους όλων των εργαζομένων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στη σημερινή τελετή εγκαινίων του περιπτέρου μας στην 75η ΔΕΘ.
Ένα περίπτερο το οποίο φέτος, στην επέτειο των 60 ετών απο την ίδρυση της Επιχείρησης, μας δίνει την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε την ιστορία - το παρόν αλλά και το μέλλον της μεγαλύτερης βιομηχανίας της χώρας.
Η ΔΕΗ - αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής Κοινωνίας - έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει ένα τεράστιο έργο στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία της χώρας μας.
Παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει η χώρα από εγχώρια καύσιμα και έχει κατασκευάσει χιλιάδες χιλιόμετρα γραμμών, δικτύων μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας με επάρκεια, ποιότητα, ασφάλεια και σε φθηνή τιμή ηλεκτρικό ρεύμα σε κάθε πολίτη και γωνιά της χώρας.
Η ΔΕΗ, απαντά στις προκλήσεις των καιρών με έργα, πρόγραμμα και νέες επενδύσεις για την ανάπτυξη της Ελλάδας. Συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού μοντέλου της χώρας και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο δυναμικής πορείας για ένα καλύτερο αύριο.
Σύμφωνα με τη Στρατηγική της Εταιρίας, έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση παλαιών και ρυπογόνων Μονάδων με νέες, σύγχρονης τεχνολογίας στις οποίες θα εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Προχωρούμε στην κατασκευή δύο νέων μονάδων φυσικού αερίου, νέων υδροηλεκτρικών σταθμών και έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες για την κατασκευή δύο νέων λιγνιτικών μονάδων που θα ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες περιβαλλοντικές τεχνολογίες.
Οι δρομολογημένες επενδύσεις κινούνται παράλληλα με τον πλήρη επανασχεδιασμό της μακροχρόνιας ενεργειακής πολιτικής που έχει ξεκινήσει ο Όμιλος της ΔΕΗ, κατανοώντας ότι, η στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι πλέον μονόδρομος.
Δέσμευσή μας είναι ότι ως Επιχείρηση θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και της ενεργειακής ασφάλειας μέσω μιας πορείας που θα βασίζεται στο τρίπτυχο Απασχόληση - Ανάπτυξη - Περιβάλλον.
Στη ΔΕΗ με το υπό-αναθεώρηση Επιχειρησιακό Σχέδιο ένας κύκλος κλείνει και ένα νέο κεφάλαιο ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε. Ένα κεφάλαιο δυναμικής αναπτυξιακής πορείας που θα ξαναδώσει όραμα, προοπτική και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
Μαζί με την Ελληνική Κοινωνία, θέτουμε τις βάσεις για μια σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη για την Ελληνική Οικονομία, δίνουμε νέες προοπτικές απασχόλησης, ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε ένα νέο ενεργειακό σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο σύμφωνα με τις επιταγές και τις ανάγκες της κοινωνίας που υπηρετούμε.
Σας προσκαλώ να περιηγηθείτε στο περίπτερό μας, στο οποίο θα δείτε μια σύντομη φωτογραφική έκθεση απο το ιστορικό αρχείο της ΔΕΗ. Θα δείτε επίσης την ανθρωποκεντρική διάσταση της Επιχείρησης με απεικονίσεις από το μόχθο των εργαζομένων της ΔΕΗ, αλλά και κάποια εμβληματικά έργα, τα οποία αναδεικνύουν το εύρος του φάσματος των εργασιών της Επιχείρησης.
Επίσης, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε από συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας για τις νέες προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές.
Σας Ευχαριστώ

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες δυναμικά στη «νέα εποχή»

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ – κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ ΑΕ - εισέρχεται δυναμικά στη «νέα εποχή» των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, διεκδικώντας ηγετική θέση σ΄ αυτή νέα αναδυόμενη αγορά στην Ελλάδα.
Πραγματοποιώντας επενδύσεις ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ μέχρι το 2015 δρομολογώντας νέα μεγάλα ενεργειακά έργα στον τομέα των ΑΠΕ, ο Όμιλος της ΔΕΗ:
στηρίζει ενεργά την ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας,
• ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη και απασχόληση,
• θωρακίζει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας,
• συμβάλλει ενεργά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για ένα καθαρότερο Περιβάλλον και
• αξιοποιούνται οι εμπειρίες και η υψηλή τεχνογνωσία των εργαζομένων της, που πριν από δεκαετίες άνοιξαν τον δρόμο των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτής της δυναμικής επέκτασης εντάσσεται και η πρόσφατη εξαγορά τριών εν λειτουργία αιολικών πάρκων ισχύος 24,65 MW και τριών υπό ανάπτυξη αιολικών πάρκων ισχύος 48 MW, που θα προστεθούν στο υπάρχον ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, συνολικού ύψους 123 MW. Πιο συγκεκριμένα, η εξαγορά αυτή θα επιτρέψει στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες την:
• αύξηση κατά 134% της εγκατεστημένης ισχύος αιολικής ενέργειας,
• ενίσχυση κατά 60% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος Α.Π.Ε.,
• και άνοδο πάνω από 85% του κύκλου εργασιών της.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του σημερινού χαρτοφυλακίου της, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες εξετάζει και άλλες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε
όλους τους κλάδους των Α.Π.Ε., με μοναδικό γνώμονα τη βέλτιστη απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου της.
Για την εξασφάλιση του μεγάλου μεριδίου αγοράς που της αναλογεί στον τομέα των ΑΠΕ, βασικός στόχος είναι η πραγματοποίηση εκείνων των στρατηγικών συμμαχιών και εξαγορών που θα είναι σε όφελος της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, των μετόχων (Δημοσίου και ιδιωτών) της μητρικής εταιρείας, της ΔΕΗ ΑΕ, και των εργαζομένων της.

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010

Γιατί δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος και λουφάρει, πατέρα;

Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μου κάθεται. Και προσπαθώ να το ερμηνεύσω, τουλάχιστον στον εαυτό μου.
Σε μια χώρα όπου 300 νεαροί «μπαχαλάκηδες» διαλύουν το σύμπαν, και κρατάνε όμηρο ολόκληρη πρωτεύουσα κράτους της ΕΕ, για δυο συνεχείς εβδομάδες.
Σε μια χώρα όπου 100 πειραγμένοι χούλιγκαν καταστρέφουν πόλεις και χωριά, διότι δεν δόθηκε πέναλτι στην… Α.Ε.Λ., ε, λοιπόν, σε αυτή την ίδια χώρα, επελαύνει σαν στρατός κατοχής το ΔΝΤ και άλλοι διεθνείς εκτελεστές, και όμως δεν ανοίγει μύτη.
Συγνώμη δηλαδή, αλλά αν με αφορμή την άδικη και άνανδρη δολοφονία ενός αθώου 16χρονου κάηκε η Αθήνα, τότε με αφορμή την οικονομική «δολοφονία» ενός ολόκληρου λαού, δεν θα έπρεπε να καεί και πάλι, έστω ο …Λαγκαδάς;
Καταλαβαίνω το μούδιασμα του κόσμου, που εθισμένος επί δεκαετίες να καταπίνει αμάσητα αυτά που του προσφέρουν οι μεγαλοεργολάβοι των ΜΜΕ και συνδαιτυμόνες της εξουσίας, άρχισε να πιστεύει πως «καλά μας κάνουν». Καταλαβαίνω την απογοήτευση των παλιών αγωνιστών, που έχοντας ζήσει δεκάδες μεγαλειώδεις πορείες, διαδηλώσεις, συγκρούσεις με τα ΜΑΤ κλπ. αναρωτιούνται: «Άξιζε άραγε; Έγινε τίποτα; Αφού οι ίδιοι πάλι κυβερνάνε».
Καταλαβαίνω τα ιδιοτελή κομματόσκυλα, που προκειμένου να πιάσουν καρέκλα ή να φάνε από καμιά «γρηγοράδα», είναι έτοιμα να συμμαχήσουν και με τον Εωσφόρο.
Καταλαβαίνω τους νεαρούς εικοσάρηδες, που έχουν φτύσει παντελώς το όλο πολιτικό μας σύστημα, κρίνοντας πως όλοι ίδιοι είναι, και ασχολούμενοι με άλλα θέματα, δικά τους (π.χ. κατεβάζοντας μουσική στο iPod, παρακολουθώντας βιντεάκια στο youTube, ακούγοντας Τσαλίκη, κλπ) στρέφουν τη πλάτη τους στα κοινά.
Καταλαβαίνω το παιχνίδι των δήθεν δημοσιογράφων, που μάλλον παράγοντες είναι ή θέλουν να γίνουν, και όχι ρεπόρτερ.
Καταλαβαίνω τον μέσο οικογενειάρχη, που παρόλο που στενάζει από τις περικοπές μισθών και τις αυξήσεις των πάντων, διστάζει να αναμετρηθεί με την εξουσία, φοβούμενος όχι μόνο για τη δουλειά του, αλλά και για αυτή την ίδια την σωματική του ακεραιότητα, αλλά και των παιδιών του.
Τα καταλαβαίνω όλα αυτά.
Αλλά ρε παιδιά, να μας δουλεύουν και από επάνω; Οι «αντιεξουσιαστές» της εξουσίας, με τα ρόλεξ και τη Μπλακγουότερ; Με τα ιδιόκτητα μέγαρα στη σκιά της Ακρόπολης; Μήπως μας έχουν υπνωτίσει; Και δεν μιλάω μόνο για τη Πετρούλα και τα μεσημεριανάδικα. Μήπως όντως μας ψεκάζουν τίποτα; Μήπως τα chemtrails δεν είναι παραμύθια του Λιακόπουλου, και είναι για το καλό μας; Μήπως αυτός είναι τελικά ο σοσιαλισμός;
Δεν μπορεί. Έχω δει διαδηλώσεις με αφορμή παν το επιστητό. Έχω δει μαζική πορεία φοιτητών με αίτημα το «δικαίωμα στην αντιγραφή». Έχω δει συγκρούσεις πολεμικού τύπου, με βαριά τραυματίες, διότι ακυρώθηκε γκολ του Παρίδη. Έχω δει πολλά. Αυτό όμως που βλέπω σήμερα, με οδηγεί αλλού. Μήπως τελικά έχουν δίκιο οι σώφρονες που μας κυβερνούν; Μήπως έφταιγα εγώ για το χάλι των δημοσιονομικών μας; Μήπως ο μπαμπάς μου, που στράγγιξε τα ταμεία με την σύνταξη του ΙΚΑ που εισπράττει; Μήπως ο λαός είναι αυτός που αποτελεί τον εχθρό του έθνους; Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι.
Αύριο θα πάω στο καπάνι να βρω κανένα στυλιάρι ή κανένα από εκείνα τα παλιά τα καμτσίκια. Μπορεί να πάω και σε κανένα sex shop να αγοράσω ροζ μαστίγιο. Όχι για τους κυβερνώντες. Ούτε για να αυτομαστιγωθώ. Όχι. Θα πάω να δείρω τον …μπαμπά μου. Και όχι γιατί φταίει που απομυζά το κράτος με τη σύνταξή του. Ούτε γιατί ακόμη (μα το Θεό) ψηφίζει ΠΑΣΟΚ. Αλλά επειδή με μεγάλωσε μαλάκα, και επειδή όταν έπρεπε, δεν μου έμαθε πώς να γίνω και εγώ λαμόγιο, ή έστω παράγοντας.
Αν το είχε κάνει, σήμερα Κυριακή μπορεί και να τον πήγαινα για ψάρι, με το ολοκαίνουργιο Καγιέν. Τώρα όμως, απλά θα του τις βρέξω.
Ας πρόσεχε.

ΠΗΓΗ: www.antinews.gr

Καιρός να τελειώνει ο «Πυρηνικός Σοσιαλισμός»

Σε αντίθεση με τους υπολογιστές, τα ηλιακά πάνελ, τις ανεμοτουρμπίνες, και τα περισσότερα σχέδια που αφορούν σε υψηλή τεχνολογία, αυτά που έχουν σχέση με τη πυρηνική ενέργεια δεν κοστίζουν λιγότερο με το πέρασμα του χρόνου.
Τα κόστη μάλλον κλιμακώνονται, οδηγώντας σε καταστροφή, σύμφωνα με μια μελέτη του Mark Cooper του University of Vermont. Τα αυξανόμενα έξοδα σημαίνουν ακριβότερη ενέργεια, λέει. Και επίσης υπονομεύουν τις κρατικές επιδοτήσεις όπως είναι τα δάνεια με εγγύηση του δημοσίου, επειδή οι επιδοτήσεις αυτές δεν μπορούν να εκλείψουν λόγω της συνεχούς αύξησης των τιμών.
Το χειρότερο όμως είναι πως τα πυρηνικά προγράμματα απορροφούν όλη τη δραστηριότητα, αποκλείοντας τις επενδύσεις σε άλλες μεθόδους ανανεώσιμης ενέργειας. «Το γαλλικό πυρηνικό θαύμα είναι μια πλάνη. Δεν υπάρχει κάτι που να μας κάνει να πιστέψουμε πως τα πράγματα θα αλλάξουν αν οι ΗΠΑ ακολουθήσουν τη Γαλλία. Απλά θα επαναληφθεί αυτό που ονομάζω πυρηνικό σοσιαλισμό. Η πυρηνική ενέργεια θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του κράτους», λέει ο Cooper.
Και ενώ πολλοί ανησυχούν για θέματα ασφάλειας, το κόστος και η κατασκευή είναι στη πραγματικότητα τα μεγαλύτερα προβλήματα στη πυρηνική βιομηχανία. Οι τράπεζες διστάζουν να χρηματοδοτήσουν τέτοια έργα. Και όπως όλα δείχνουν, οι σφιχτοί προϋπολογισμοί και οι συνεχώς βελτιούμενες εναλλακτικές λύσεις τεχνολογίας, μπορεί σύντομα να οδηγήσουν τις κυβερνήσεις στο να επιλέξουν μεταξύ χρηματοδότησης των ΑΠΕ ή των πυρηνικών μορφών παραγωγής ενέργειας.
Οι διαφωνίες υπάρχουν. Οι υποστηρικτές της πυρηνικής ενέργειας τονίζουν πως ούτε η ηλιακή ούτε αυτή του ανέμου μπορεί να προσφέρει όσα προσφέρει η σύγχρονη πυρηνική τεχνολογία αντιδραστήρων. Οι πολέμιοι της όμως αντιτείνουν πως η αποθήκευση ηλιακής θερμικής ενέργειας και η αύξηση ανεμογεννητριών σε πολλά γεωγραφικά σημεία, μπορούν να προσφέρουν επαρκή ισχύ.
Ο Cooper μπορεί να υπερβάλλει, αλλά ακόμη και οι συνήγοροι της πυρηνικής ενέργειας παραδέχονται πως το κόστος αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα της εν λόγω βιομηχανίας. Στη δεκαετία του 1970, το κόστος ενός πυρηνικού εργοστασίου μείον τους τόκους των δανείων, ήταν περίπου $1,000 ανά κιλοβάτ στις ΗΠΑ και στη Γαλλία (με τιμές δολαρίου του 2008) σύμφωνα με τον Cooper.
Στη δεκαετία του 1980, οι τιμές ανέβηκες σε $3.000-4.000 για την Αμερική, και σε $2.000-4.000 για τη Γαλλία. Στη δεκαετία του 1990, οι τιμές της Αμερικής έφτασαν τα $5.000-6.000. Σήμερα, το κόστος αυτό στην Αμερική αγγίζει τα $7.000-8.000 ανά κιλοβάτ, δηλαδή $10 ή περισσότερο ανά βάτ.
Τα συστήματα ηλιακής ενέργειας μπορούν να κατασκευαστούν και μάλιστα κερδοφόρα για μόλις $2-4 ανά βάτ, ανάλογα με το μέγεθος του έργου. Οι διαμορφώσιμοι (Modular) αντιδραστήρες , λέει ο Cooper, δεν θα αλλάξουν την εικόνα.
Τα κόστη των μικρών έργων θα είναι υψηλά, ενώ αυξάνοντας το μέγεθος θα αυξάνονται και τα έξοδα. Ο ένοχος για αυτό είναι οι διαδικασίες διαγωνισμού και ανάθεσης, καθώς και οι καθυστερήσεις στη κατασκευή. Στη Βρετανία, τον Καναδά, τη Νότιο Αφρική και αλλού, οι κυβερνήσεις έχουν προχωρήσει σε αναζήτηση προσφορών, εκτιμώντας πως τα πυρηνικά εργοστάσια θα κοστίζουν περίπου $2.500/κιλοβάτ. «Οι προσφορές έρχονται με διπλάσια και τριπλάσια νούμερα από αυτά», λέει ένας ειδικός, και από κει και πέρα τα πράγματα χειροτερεύουν. Οι τροποποιήσεις και η πολυπλοκότητα του έργου, αναπόφευκτα οδηγούν σε καθυστερήσεις. Τα περισσότερα πυρηνικά έργα σήμερα έχουν καθυστερήσει σημαντικά εξαιτίας προβλημάτων κατασκευής και ασφάλειας.
Το μέγεθος τους γιγαντώνεται καταναλώνοντας τα πάντα, και επιβραδύνοντας την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας γίνονται απόλυτα εχθρικές προς οτιδήποτε άλλο είναι πιθανό να μειώσει τη ζήτηση ισχύος από το πυρηνικό εργοστάσιό τους.
Το μυστικό για τις ΗΠΑ είναι η αποδοτικότητα, λέει ο Cooper. «Υπάρχουν στη διάθεσή μας αρκετές εναλλακτικές λύσεις που κοστίζουν λιγότερο».
ΠΗΓΗ: http://www.greentechmedia.com

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010

“Δεν αυξάνονται τα τιμολόγια της ΔΕΗ έως τέλος του έτους”

Τα τιμολόγια της ΔΕΗ δεν αυξάνονται μέχρι τέλος του έτους, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΚΑ με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση “αναφορικά με δημοσιεύματα του Τύπου που κάνουν λόγο για αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ έως και 48% στο οικιακό ρεύμα την περίοδο 2011- 2013 αποσαφηνίζεται ότι η Κυβέρνηση θα λάβει κάθε μέτρο για τον εξορθολογισμό των τιμολογίων, την ελαχιστοποίηση ή και το μηδενισμό των επιπτώσεων από οποιαδήποτε αύξηση ιδιαίτερα στις ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες, των μικρών και μεσαίων καταναλωτών.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ήδη έχει εφαρμόσει τέσσερα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών έναντι των αυξήσεων:
1.Τα τιμολόγια της ΔΕΗ δεν αυξάνονται, μέχρι το τέλους του χρόνου.
2.Ανεστάλη η ρήτρα καυσίμου, η εφαρμογή της οποίας θα έφερνε αύξηση σε όλα τα τιμολόγια. 3.Η αύξηση του τέλους ΑΠΕ δεν ισχύει για τους οικιακούς καταναλωτές.
4.Θεσμοθετήθηκε το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, ένα τιμολόγιο το οποίο έρχεται να προστατεύσει τις ειδικές ομάδες καταναλωτών, σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία”.
ΠΗΓΗ: www.capital.gr

Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010

Νέα Υπηρεσία Εξυπηρέτησης από τη ΔΕΗ

Την πρώτη ουσιαστική απάντηση «με έργα» απέναντι στον ανταγωνισμό των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας αποφάσισε να δώσει η ΔΕΗ. Έτσι η εταιρεία εγκαινιάζει μια νέα υπηρεσία καλύτερης εξυπηρέτησης των εμπορικών πελατών της, δηλαδή την κατηγορία με τις περισσότερες διαρροές προς εναλλακτικούς παρόχους.
Στη συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης της ΔΕΗ, το μερίδιο αγοράς αναμένεται να πέσει στο 86,1% από 98,3% πέρυσι.
Απέναντι σε αυτή την τάση, η αντίδραση της διοίκησης της ΔΕΗ είχε περιοριστεί μόνο στο αίτημα για αναδιάρθρωση – εξορθολογισμό των τιμολογίων της. Η αναδιάρθρωση σημαίνει πρακτικά μειώσεις χρεώσεων για κάποιους καταναλωτές όπως οι εμπορικοί πελάτες και αυξήσεις για κάποιες άλλες. Μάλιστα η ΔΕΗ βιάζεται και πιέζει να προχωρήσει στις μειώσεις, κλείνοντας το δρόμο για τη δραστηριοποίηση των «εναλλακτικών».
Αντίθετα, όπως είναι λογικό, δε βιάζεται να προχωρήσει στον εξορθολογισμό των τιμολογίων που επιδοτούνται σταυροειδώς, καθώς οι αυξήσεις αυτές θα ανοίξουν την πόρτα του ανταγωνισμού για μεγαλύτερο αριθμό πελατών ακόμη και οικιακών.
Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό το σημερινό status quo –που περιγράφεται σχηματικά ως σταυροειδής επιδότηση– σε κάποιες κατηγορίες το κόστος του ρεύματος είναι υπέρμετρα μεγάλο, ούτως ώστε να συντηρούνται φθηνές χρεώσεις κάτω του κόστους σε άλλες κατηγορίες πελατών.
Και βέβαια στο πλαίσιο της στρέβλωσης αυτής, η ΔΕΗ αναγκάζεται να κάνει εκτεταμένη χρήση –σπατάλη σύμφωνα με ορισμένους– περιορισμένων πλουτοπαραγωγικών εθνικών πόρων όπως ο εγχώριος λιγνίτης.
Το σκηνικό συμπληρώνουν οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ που αντιτίθενται στην απελευθέρωση της αγοράς και ζητούν τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, χωρίς να επιτρέπεται σε... «αεριτζήδες – αετονύχηδες» (σύμφωνα με την ορολογία που κατά κόρον χρησιμοποιεί η ΓΕΝΟΠ) να αποσπούν πελάτες από τη ΔΕΗ.
Σε πείσμα όλων των παραπάνω λοιπόν, χθες ανακοινώθηκε από τη ΔΕΗ ότι στο πλαίσιο της ΔΕΘ θα παρουσιαστεί μια νέα υπηρεσία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εμπορικών πελατών μέσης τάσης με την επωνυμία Άρτεμις.
Μέσω του συστήματος «Άρτεμις» προσφέρονται διάφορες υπηρεσίες όπως παρακολούθηση της κατανάλωσης, συγκριτική τιμολόγηση με όλα τα τιμολόγια Μέσης Τάσης και άλλα στοιχεία του προφίλ του καταναλωτή που βοηθούν τον πελάτη να προγραμματίζει καλύτερα τις καταναλώσεις του και να πετυχαίνει εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει τεράστια σημασία καθώς δείχνει ότι υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης της ΔΕΗ ακόμη και για όσο διάστημα διατηρούντα τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια. Περιθώρια που επί 2 χρόνια (όσο δηλαδή είναι ανοιχτή η αγορά της λιανικής) δεν έχουν αξιοποιηθεί. Επιπλέον, η πρωτοβουλία της ΔΕΗ, δείχνει ότι ο ανταγωνισμός των ιδιωτών, κινητοποίησε την επιχείρηση να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες της.
Έχει δε ιδιαίτερη σημειολογική αξία ότι η παρουσίαση του συστήματος θα γίνει στο πλαίσιο της ΔΕΘ, εκεί όπου η ΔΕΗ στο παρελθόν παραδοσιακά έχει δείξει το καλό της πρόσωπο, εκείνο της επιχείρησης που καινοτομεί και βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας.
Όπως για παράδειγμα συνέβη στις 4 Σεπτεμβρίου του 1960 όταν στην 25η ΔΕΘ η ΔΕΗ πραγματοποίησε την πρώτη τηλεοπτική εκπομπή στην Ελλάδα. 50 χρόνια μετά, υπό την πίεση του ανταγωνισμού των ιδιωτών, η ΔΕΗ εμφανίζει ξανά το καλό της πρόσωπο και πάλι στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τυχαίο;
ΠΗΓΗ: www.capital.gr

Νέα αντίδραση ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ για το Μνημόνιο

Νέα έμπρακτη αντίδραση κατά του Μνημονίου, με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εκδηλώθηκε από τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων ΔΕΗ, που ζητούν να ακυρωθεί ως παράνομη και αντισυνταγματική η απόφαση για την περικοπή των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως και του επιδόματος αδείας, σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους.
Μετά τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, Δικηγορικούς Συλλόγους της περιφέρειας, την ΑΔΕΔΥ, την ΕΣΗΕΑ και άλλους φορείς, που έχουν ήδη στραφεί με προσφυγές τους κατά του Μνημονίου, σειρά πήραν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι της ΔΕΗ υποστηρίζοντας ότι οι περικοπές δώρων και επιδομάτων αδείας παραβιάζουν συνταγματικές επιταγές -όπως την αρχή της ισότητας και το δικαίωμα στην εργασία και την ασφαλιστική κάλυψη.
Οι προσφεύγοντες τονίζουν ειδικότερα ότι οι περικοπές αυτές δεν επιβάλλονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ότι το όριο των 60 ετών που τίθεται ως προϋπόθεση για τη μη χορήγηση των δώρων, εκτός του ότι είναι αυθαίρετο, συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος ενός αριθμού εργαζομένων. Για την ενίσχυση των ισχυρισμών τους επικαλούνται τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), του Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και του Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν επιτρέπουν την επιβολή γενικών απαγορεύσεων στις εργασιακές αμοιβές και τις συντάξεις.
Όλες οι συναφείς προσφυγές κατά του Μνημονίου θα συζητηθούν ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ στις 8 Οκτωβρίου.

ΠΗΓΗ: www.tanea.gr

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

Στη δικαιοσύνη κατά του μνημονίου και της μείωσης των μισθών προσέφυγε η ΓΕΝΟΠ. Συγκεκριμένα, κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης του μνημονίου ως αντισυνταγματικού και αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την παράνομη, όπως επισημαίνει, μείωση μισθών και την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού...
Τις επόμενες ημέρες το συνδικάτο θα καταθέσει προσφυγή και στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας για την «καταστρατήγηση και την ωμή παραβίαση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».
Τη νομική υποστήριξη της ΓΕΝΟΠ έχουν αναλάβει ο Αντώνης Ρουπακιώτης, πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο Λουκάς Αποστολίδης, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, αναπληρωτής καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και ο Κώστας Χρυσόγονος, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
«Η προσφυγή μας στη δικαιοσύνη είναι συνειδητή επιλογή για την υπεράσπιση των όσων με αγώνες και θυσίες κατακτήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες» αναφέρει η ΓΕΝΟΠ.
«Για την κατάσταση που έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία, προσθέτει, οι μόνοι που δεν φταίνε είναι οι εργαζόμενοι».
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...