Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011

Η ΔΕΗ στο νέο περιβάλλον

http://www.energypress.gr/portal/

Γράφει η  Ράνια Αικατερινάρη
είναι Αναπληρώτρια ΔΝΣ ΔΕΗ Α.Ε.

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο, η μειωμένη ρευστότητα και η επιδείνωση του κόστους χρηματοδότησης, επηρεάζουν σημαντικά τον σχεδιασμό των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας, καθώς αποτελούν, στην πλειοψηφία τους, εταιρείες με μεγάλα επενδυτικά πλάνα και υψηλά επίπεδα δανεισμού.
Ειδικότερα, στην Ελλάδα, οι αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης σε συνδυασμό με τη δυσχερή θέση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος και την περιορισμένη δυνατότητα άντλησης ρευστότητας από τις αγορές χρέους, δημιουργούν νέα οικονομικά δεδομένα, στα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν οι ελληνικές εταιρείες.
Αναφορικά με την ηλεκτροπαραγωγή και το μέλλον αυτής, θα λέγαμε ότι τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, αυτό συνδέεται σήμερα άρρηκτα με την επιδίωξη της ισόρροπης επίτευξης τριών στόχων. Συγκεκριμένα:
- Της Ασφάλειας εφοδιασμού,
- Της Οικονομικής αποδοτικότητας και
- Του σεβασμού των όσων απαιτούνται για το Περιβάλλον και την αντιμετώπιση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής.
Παράλληλα, η διεθνής, αλλά και βέβαια η Ελληνική οικονομική κρίση, έχουν άμεσες επιπτώσεις στην εξέλιξη της ενεργειακής αγοράς, γιατί εκτός από το ότι επηρεάζουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης των επενδύσεων και το κόστος κεφαλαίου, επηρεάζουν σημαντικά και την εξέλιξη της ζήτησης.
Επιπρόσθετα, οι ιδιαιτερότητες της Ελλάδος λόγω του εγχωρίου λιγνίτη, αλλά και των ευνοϊκών για την ανάπτυξη ΑΠΕ συνθηκών, σε συνδυασμό με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ε.Ε. αλλά και της χώρας μας ως προς τη μείωση των εκπομπών CO2, τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και τους στόχους διείσδυσης των ΑΠΕ, δημιουργούν για τους ηλεκτροπαραγωγούς νέα κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων τους στο νέο διαμορφούμενο ενεργειακό περιβάλλον. Για παράδειγμα,
- Η γρήγορη διείσδυση των ΑΠΕ οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό της σύνθεσης και της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
- Ενώ οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας αναμένεται να επιφέρουν μείωση της ζήτησης στην ηλεκτροπαραγωγή.
- Παράλληλα, η ανάγκη για δραστική μείωση των εκπομπών CO2 θα έχει ως αποτέλεσμα την συνεχή επιδίωξη αύξησης του βαθμού απόδοσης των σταθμών καθώς και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών δέσμευσης CO2 που να είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμες.
Επιπρόσθετα, σε σχέση με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις σημειώνεται ότι η νέα Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές (IPPC) αναθεωρεί επί το αυστηρότερο τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές Οδηγίες, με σημαντική επίπτωση στη λειτουργία των λιγνιτικών Μονάδων για την περίοδο μετά το 2015 και τις εκτιμήσεις για την εναπομένουσα ωφέλιμη διάρκεια ζωής των υφιστάμενων μονάδων.
Έτσι με δεδομένη την αναμενόμενη διαφοροποίηση των ποσοστών συμμετοχής ανά είδος καυσίμου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην επόμενη δεκαετία, οδηγούμαστε σε ένα δομικό μετασχηματισμό της αγοράς με διαφορετικά χαρακτηριστικά τόσο ως προς το μίγμα παραγωγής όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας της. Ειδικότερα,
- Η παραγωγή ΑΠΕ αυξάνεται σημαντικά, με δεδομένο και ότι ο κλάδος των ΑΠΕ είναι αυτός που προσελκύει σήμερα το επενδυτικό ενδιαφέρον ελλήνων αλλά και ξένων επενδυτών.
- Η συμβατική ηλεκτροπαραγωγή υφίσταται σημαντικές απώλειες μεριδίου αγοράς ενώ δημιουργείται η ανάγκη για νέου τύπου μονάδες, πιο ευέλικτες στην περίπτωση μονάδων ΦΑ και με δυνατότητα για χαμηλά τεχνικά ελάχιστα για τις μονάδες στερών καυσίμων.
- Η διακύμανση της παραγωγής των ΑΠΕ – σε ημερήσια και εποχιακή βάση – απαιτεί επίσης για την ισορροπημένη λειτουργία του συστήματος νέα προϊόντα και υπηρεσίες για την κάλυψη της αιχμής φορτίου. Συνεπώς για τις επικουρικές υπηρεσίες απαιτείται η δημιουργία και λειτουργία αγοράς επικουρικών υπηρεσιών, με μηχανισμούς εξασφάλισης ικανοποιητικής αποζημίωσης για τις μονάδες που θα προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες.
- Τέλος για την Ελλάδα αναμένεται η λήψη μέτρων για την υλοποίηση των προβλέψεων του Μνημονίου, μεταξύ των οποίων και η πρόσβαση τρίτων στη λιγνιτική παραγωγή.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανωτέρω εξελίξεις και νέα δεδομένα, οδηγούμαστε στη ΔΕΗ στην αξιολόγηση δύο εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών για την ηλεκτροπαραγωγή:
- Επενδύσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης.
- Επενδύσεις νέας ισχύος.
Έτσι, στο στρατηγικό μας σχεδιασμό για την επόμενη δεκαετία, περιλαμβάνονται:
Η υλοποίηση επενδύσεων σε νέες μονάδες παραγωγής, φιλικές προς το περιβάλλον, για την αντικατάσταση παλιών, μη αποδοτικών και ρυπογόνων μονάδων.
• Συγκεκριμένα, για το διασυνδεδεμένο σύστημα βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή των Μονάδων Φυσικού Αερίου, στο Αλιβέρι (417 MW) και στη Μεγαλόπολη (811 MW), με συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος επένδυσης 750 εκατ. ευρώ.
• Επιπλέον, για την νέα Λιγνιτική Μονάδα της Πτολεμαίδας, ισχύος 550-660 MW και προϋπολογισμένης αξίας 1,3 δις Ευρώ κατατέθηκαν, στα πλαίσια του σχετικού διαγωνισμού, δύο προφορές. Μετά από την τεχνική αξιολόγηση, στις 24.10.2011, ανοίχτηκαν οι δύο οικονομικές προσφορές.
• Σε ότι αφορά τις λοιπές υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες, μελετάται η περιβαλλοντική αναβάθμισή τους και εντατικοποιείται ο αναγκαίος σχεδιασμός με σκοπό την συμμόρφωση με τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
• Για τα έργα στο μη διασυνδεμένο σύστημα, έχουν δρομολογηθεί επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα ξεπεράσουν τα 500 εκατ. Ευρώ στην πενταετία. Από τις πιο σημαντικές επενδύσεις, που είναι σήμερα σε εξέλιξη, είναι η κατασκευή του νέου σταθμού στην Νότια Ρόδο, με προϋπολογισμό έργου € 183 εκατ. και έτος ένταξης το 2013.
• Παράλληλα, ως προς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, κατασκευάζονται νέες υδροηλεκτρικές Μονάδες συνολικής ισχύος 342 MW οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια (σταδιακά ως το 2015), ενώ μελετάται και η κατασκευή σειράς άλλων νέων έργων, όπως η κατασκευή ενός νέου αντλιοταμιευτικού σταθμού.
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ΔΕΗ υλοποιεί κάθε χρόνο ένα σημαντικότατο πρόγραμμα επενδύσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, συμπεριλαμβανομένων και των κρίσιμων επενδύσεων των διασυνδέσεων. Οι επενδύσεις αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού περιβάλλοντος, αλλά και για να μπορέσει η χώρα μας, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στην ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που αποτελεί ένας από τους βασικούς μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έτσι, στο επενδυτικό πλάνο της πενταετίας του Ομίλου της ΔΕΗ για δίκτυα και υποδομές περιλαμβάνονται σημαντικά έργα για την πενταετία 2012-2016, όπως για παράδειγμα το έργο της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, μία επένδυση που θα ξεπεράσει τα 400 εκατ. Ευρώ για την οποία η Επιχείρηση έχει ήδη προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ως προς την αίτηση έγκρισης χρηματοδότησης μέρους της επένδυσης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ έχει ενταχθεί και για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Στόχος αυτής της στρατηγικής επένδυσης είναι μεταξύ άλλων η αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού των νησιών αυτών και η δυνατότητα μεταφοράς της παραχθείσας ενέργειας από τα τοπικά αιολικά πάρκα στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.

Εκτός από τη διασύνδεση των Κυκλάδων που προανέφερα, άλλα σημαντικά στρατηγικά έργα που προωθεί ο Όμιλος ΔΕΗ είναι η επέκταση του συστήματος των 400 kV στο βορειοανατολικό μέρος του Διασυνδεδεμένου Συστήματος για τη διασύνδεση του Τουρκικού Συστήματος με την Ελλάδα, καθώς και η επέκταση του Νοτίου μέρους του συστήματος των 400 kV μέσω της κατασκευής 3 νέων Υποσταθμών Υπερυψηλής Τάσης (ΥΥΤ) στην Πελοπόννησο.
Εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι το Ελληνικό διασυνδεδεμένο Σύστημα λειτουργεί σήμερα παράλληλα και σύγχρονα με τα Ευρωπαϊκά δίκτυα του ENTSO-E μέσω τεσσάρων κύριων διασυνδετικών γραμμών 400 kV Εναλλασσομένου Ρεύματος που συνδέουν την χώρα μας με τα Συστήματα της Αλβανίας, της ΠΓΔΜ (δυο γραμμές), της Βουλγαρίας, και της Τουρκίας (σε δοκιμαστική λειτουργία).
Επί πλέον, λειτουργεί η διασύνδεση συνεχούς ρεύματος ισχύος 500 MW με την Ιταλία ανεβάζοντας τη συνολική καθαρή ικανότητα μεταφοράς των Διασυνδέσεων σε περίπου 1.600 MW και ικανοποιώντας πλήρως το κριτήριο της Βαρκελώνης για διασυνδετική ισχύ τουλάχιστον στο 10% της εγκατεστημένης ισχύος του Κράτους Μέλους.
Με τις ανωτέρω διασυνδέσεις ενισχύονται σημαντικά οι ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην οποία συμμετέχουν ενεργά σημαντικός αριθμός Εμπόρων.
Σχετικά με τις επενδύσεις στα δίκτυα διανομής, και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα της αγοράς όπως είναι η σημαντική μείωση της ζήτησης για νέες ηλεκτροδοτήσεις, η μείωση της κατανάλωσης και η διείσδυση των ΑΠΕ, οι επενδύσεις τα επόμενα έτη για τα δίκτυα διανομής αναμένεται να κυμανθούν στα 350 - 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Τέλος, στην ΔΕΗ δίνουμε σήμερα πολύ μεγάλη στρατηγική έμφαση στην επιτάχυνση των επενδύσεων σε έργα όλων των μορφών ΑΠΕ μέσω της θυγατρικής μας ΔΕΗ Ανανεώσιμες, με στόχο την υλοποίηση ενός μεγάλου επενδυτικού προγράμματος για την επόμενη πενταετία. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει σήμερα ένα σημαντικό δικό της χαρτοφυλάκιο έργων που περιλαμβάνει:
• Αιολικά πάρκα στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη και το ηπειρωτικό σύστημα, ενώ αξιολογεί και επενδυτικές ευκαιρίες σε αιολικά έργα και στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης
• Μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα στο ηπειρωτικό σύστημα,
• Μικρά υδροηλεκτρικά έργα σε όλη την περιφέρεια,
• ενώ σύντομα θα ξεκινήσει και η διαδικασία ανάπτυξης και κατασκευής γεωθερμικών σταθμών στη Λέσβο, τη Νίσυρο, την Κίμωλο, τη Μήλο και τα Μέθανα.
Παράλληλα προωθεί σημαντικές επενδύσεις μέσω στρατηγικών συνεργασιών με μεγάλες εταιρείες, όπως για παράδειγμα με την EDF Energies Nouvelles και την Sinovel, συνεργασίες που θα φέρουν στην Ελλάδα σημαντική τεχνογνωσία αλλά και πρόσβαση σε κεφάλαια.
Ενδεικτικά, στα πιο σημαντικά σήμερα έργα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, αναφέρουμε το φωτοβολταικό έργο της Μεγαλόπολης, ισχύος 50 ΜW, το οποίο προγραμματίζεται να μπει σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2013 και το φωτοβολταϊκό πάρκο 200 ΜW στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο συνδυάζει και την ανάπτυξη και λειτουργία εργοστασίου κατασκευής φωτοβολταϊκών συστημάτων. Για το έργο αυτό, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχωρά στην τελευταία φάση της διαδικασίας αναζήτησης στρατηγικού εταίρου, με στόχο την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2012.
Με τη γρήγορη διείσδυση των ΑΠΕ, και μαζί με τους άλλους εγχώριους πόρους (δηλαδή νερά και λιγνίτη), διασφαλίζεται η μείωση της εξάρτησης της χώρας από τα εισαγόμενα καύσιμα και συνεπώς προστατεύεται ο καταναλωτής από τις μεγάλες διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου και του Φ.Α., τιμές που καθορίζονται από εξωγενείς παράγοντες και για τις οποίες, όπως είναι γνωστό δεν υπάρχει καμία ασφαλής πρόβλεψη που να ξεπερνάει τη διετία. Παράλληλα, είναι σαφές ότι το κόστος των τεχνολογιών ΑΠΕ μειώνεται ραγδαία με την επέκταση της χρήσης τους και συνεπώς με τη μαζική παραγωγή τους. Ορισμένες τεχνολογίες είναι ήδη ανταγωνιστικές και προβλέπεται ότι θα συμβεί το ίδιο και με πολλές από τις υπόλοιπες νέες τεχνολογίες.
ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Τα προαναφερθέντα επενδυτικά σχέδια καθιστούν την ΔΕΗ έναν από τους πιο σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης στη χώρα. Δεδομένων όμως των οικονομικών συνθηκών και της γενικότερης έλλειψης ρευστότητας, βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των επενδύσεων αυτών είναι η εξασφάλιση από τον Όμιλο ΔΕΗ των απαιτούμενων οικονομικών αποδόσεων.
Ο μηχανισμός σύνδεσης των τιμολογίων με τη χονδρεμπορική αγορά, ώστε να αντανακλούν πλήρως το κόστος, αποτελεί προαπαιτούμενο για την εξασφάλιση των κατάλληλων αποδόσεων, όχι μόνο για τη ΔΕΗ αλλά και για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, και οδηγεί σε διαχρονικά ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας για τον τελικό καταναλωτή, όταν συνδυάζεται και με εσωτερική πειθαρχία σε θέματα ελέγχου της κοστολογικής βάσης.
Ειδικότερα, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από μεγάλη μεταβλητότητα των διεθνών τιμών καυσίμων και γενικά των τιμών εμπορευμάτων, και με την επερχόμενη ενσωμάτωση του πλήρους κόστους για δικαιώματα εκπομπών CO2 το 2013, αν τα τιμολόγια δεν αντανακλούν τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς, δεν μπορεί να επιτευχθεί το άνοιγμα της λιανικής αγοράς και η Εμπορική Δραστηριότητα της ΔΕΗ θα καταλήξει να είναι «επί ζημία μονοπώλιο», όπως συνέβη το 2008.
Το φαινόμενο αυτό εντείνεται από την επιβολή του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της οριακής τιμής του συστήματος επιβαρύνοντας περαιτέρω, τα λειτουργικά αποτελέσματα της ΔΕΗ αλλά και των υπολοίπων παικτών της αγοράς.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Πέραν όπως από το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο, με σταθερούς και ορθολογικούς κανόνες λειτουργίας της αγοράς και τιμολόγησης των ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, στη ΔΕΗ σήμερα δίνουμε έμφαση στον εξορθολογισμό των ελεγχόμενων δαπανών, προκειμένου να βελτιώσουμε τις ταμειακές μας ροές και να εξασφαλίσουμε, μέσω της αποδοτικότερης λειτουργίας μας, πόρους για τη χρηματοδότηση των στρατηγικών μας επενδύσεων.
Έτσι, το 2010 η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας της ΔΕΗ μειώθηκε σχεδόν κατά 300 εκατ. Ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της κεφαλαιοποιημένης μισθοδοσίας.
Επίσης το 2010 και 2011, η ΔΕΗ πέτυχε σημαντικές εξοικονομήσεις εφαρμόζοντας πολιτικές διεύρυνσης και διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας καυσίμων, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στη spot αγορά φυσικού αερίου (LNG) και εφαρμόζοντας πολιτικές αντιστάθμισης κινδύνων από τη μεταβολή των τιμών του πετρελαίου. Από την νέα πολιτική καυσίμων και Φυσικού Αερίου, η Εταιρεία εξοικονόμησε περισσότερα από 55 εκατ. Ευρώ την τελευταία διετία.
Η επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας, που το 2010 διαμορφώθηκε σε Κέρδη προ Φόρων 741 εκατ. Ευρώ, και η οποία οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις περικοπές μισθοδοσίας και λοιπών ελεγχόμενων δαπανών, επέτρεψε στη ΔΕΗ, παρά την αντίξοη οικονομική συγκυρία, να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει το 2010 επενδύσεις που σχεδόν άγγιξαν το 1 δισ. Ευρώ, ενώ για το 2011 το μέγεθος των επενδύσεων εκτιμάται ότι θα φτάσει και πάλι το 1 δισ. Ευρώ. Τέτοιου ύψους επενδύσεις καθιστούν αναμφίβολα τη ΔΕΗ έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες στήριξης της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στη χώρα.
Και όλα αυτά τα πετύχαμε με μηδενικές τιμολογιακές αυξήσεις. Να υπενθυμίσω ότι η τελευταία αύξηση στα τιμολόγια μας έγινε τον Ιούλιο του 2008 ενώ αναφορικά με την αναδιάρθρωση των τιμολογίων που έγινε στις αρχές του 2011, με σκοπό τον εξορθολογισμό τους και στα πλαίσια της υλοποίησης των ρυθμίσεων που προβλέπονται στο Μνημόνιο, αυτή δεν συνεπάγεται καμία αύξηση στο μέσο έσοδο της ΔΕΗ.
Το 2011, η ΔΕΗ συνεχίζει με νέο πρόγραμμα επιπλέον εξοικονόμησης κόστους στις ελεγχόμενες δαπάνες, μεταξύ των οποίων και μείωση δαπανών στην κατανάλωση υλικών, στις δαπάνες συντήρησης, στις αμοιβές τρίτων και λοιπές δαπάνες.
ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΗ
Το 2010 ήταν μία χρονιά που χαρακτηρίστηκε από σημαντικές εξελίξεις ως προς το ρυθμιστικό περιβάλλον και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εξελίξεις οι οποίες οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στην οργανωτική και λειτουργική δομή της ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ αντιμετωπίζει θετικά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στηρίζει έμπρακτα όλες τις απαιτούμενες θεσμικές δράσεις, προωθώντας τη δημιουργία μιας νέας δομής Ομίλου, με τη σύσταση νέων θυγατρικών. Έτσι, στο πλαίσιο του νέου ενεργειακού νόμου που ψηφίστηκε το καλοκαίρι στη Βουλή και ενσωματώνει το τρίτο ενεργειακό πακέτο, η ΔΕΗ προχωρά με γρήγορα βήματα στη δημιουργία των δύο νέων θυγατρικών του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής και του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς.
Όσον αφορά στις δραστηριότητες Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελληνική Δημοκρατία, επέλεξε το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΑΔΜΗΕ (ΙΤΟ) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 72/2009, μεταφέροντας στον ανεξάρτητο Λειτουργό Αγοράς τις δραστηριότητες λειτουργίας της αγοράς (νόμος 4001). Η ΔΕΗ έχει κινητοποιήσει δυναμικά όλους τους πόρους της και προωθεί τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχώς σε ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα, με στόχο την έναρξη λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ τον Δεκέμβριο 2011.
Μέλημα της νέας Εταιρείας είναι η ομαλή λειτουργία και αξιοπιστία του Ελληνικού συστήματος μεταφοράς Η/Ε, με τελικό στόχο την αδιάλειπτη και ποιοτική τροφοδότηση όλων των συμμετεχόντων στην αγορά Η/Ε. Με ένα δίκτυο συνολικού μήκους που ξεπερνά τα 11.000 km και με διασυνδέσεις με όλες τις γειτονικές χώρες, ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί ένα σημαντικό «παίκτη» στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, με στόχο να καταστεί ένας από τους πλέον αποδοτικούς διαχειριστές μεταφοράς Η/Ε στην Ευρώπη.
Αυτές τις κρίσιμες ώρες που διανύουμε σαν χώρα, η ΔΕΗ καλείται να προβλέψει και να συνυπολογίζει όλους τους κρίσιμους παράγοντες και κινδύνους που χαρακτηρίζουν το νέο, υπό διαμόρφωση, ενεργειακό περιβάλλον και να τους διαχειρισθεί αποτελεσματικά ώστε:
- Αφενός να υποστηρίξει τις στρατηγικές επιλογές της Ελληνικής Πολιτείας στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της Ελληνικής Επικράτειας και την στήριξη των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της χώρας,
- αφετέρου να συμμετέχει στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με διαφάνεια, έχοντας ως στόχο την εξασφάλιση οικονομικά συμφερουσών υπηρεσιών και προϊόντων για τους καταναλωτές, αλλά και τη διασφάλιση του μέγιστου δυνατού οφέλους για τους μετόχους της.
- Στην προσπάθεια αυτή, και με δεδομένο το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, είναι προφανές ότι απαιτείται ανοιχτή επικοινωνία και συνεχής ενημέρωση με όλους τους stakeholders. Ειδικά μία τέτοιου είδους επικοινωνία και ενημέρωση είναι απαραίτητη με τις δανείστριες τράπεζες που στηρίζουν χρηματοδοτικά σήμερα τη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας. Συνεπώς απαιτείται η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας, καθώς, τα λιγότερα πλέον διαθέσιμα κεφάλαια, θα επενδυθούν σε έργα που είναι καλά σχεδιασμένα και έχουν αξιόπιστους μετόχους. Η ΔΕΗ, διατηρώντας ένα δανειακό χαρτοφυλάκιο που φτάνει τα 5 δις Ευρώ, δημιουργεί τέτοιες σχέσεις εμπιστοσύνης και καλής συνεργασίας με τις τράπεζές της, ενώ παράλληλα, μέσα από επιλεγμένες στρατηγικές συμμαχίες, αποσκοπεί και στην άντληση ιδίων κεφαλαίων για συγκεκριμένα έργα.
- Ένα παράδειγμα άριστης συνεργασίας είναι αυτό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι μία σχέση που μετρά περισσότερα από 40 έτη και η οποία ανανεώνεται και επεκτείνεται, καθώς το 2010 η Τράπεζα ενέκρινε χρηματοδότηση ποσού 280 εκατ. Ευρώ, 15ετούς συνολικής διάρκειας, για την κατασκευή της Μονάδας Φ.Α. της Μεγαλόπολης, ενώ συνεχίζεται η χρηματοδότηση της Τράπεζας για στρατηγικές επενδύσεις στα δίκτυα μέσα από μία εγκεκριμένη συνολική χρηματοδοτική γραμμή 950 εκατ. Ευρώ της ΕΤΕπ για έργα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων βέβαια και την αποτελεσματική διαχείριση των αβεβαιοτήτων θα βοηθήσει σημαντικά η ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού που θα απαντά, άμεσα και αξιόπιστα, σε πολλά κρίσιμα θέματα. Επίσης είναι απαραίτητη η διαμόρφωση ενός προβλέψιμου και σταθερού ρυθμιστικού, αναπτυξιακού και φορολογικού πλαισίου, που θα καταστήσει βιώσιμες όλες αυτές τις επενδύσεις και θα επιτρέψει την χρηματοδότησή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...