Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΗ

Για την κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών με μετατάξεις του Τακτικού Προσωπικού της Επιχείρησης από Κατηγορία σε Κατηγορία του ίδιου ή άλλου Κλάδου με τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ προχωράη ΔΕΗ με επίσημο έγγραφο της στις παρακάτω κατηγορίες:
ΔΟ1-ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΟ3-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ, Τ3-ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Τ.Ε., Υ3- ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ.
Ειδικότερα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ.8 της 231/95 Απόφ. Γεν.Δ/ντή, στο έγγραφο που θα αποστείλετε θα πρέπει να ορίζονται:
• Η Κατηγορία στην οποία θα γίνει μετάταξη και ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων κατά Ειδικότητα της κατηγορίας αυτής.
• Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της προς μετάταξη Κατηγορίας και τα τυχόν επιπρόσθετα αιτούμενα για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ή προϋποθέσεις (π.χ. πρόσθετοι τίτλοι σπουδών, εξειδικεύσεις, εμπειρία κ.λ.π.)
• Η γεωγραφική περιοχή και το υπηρεσιακό κλιμάκιο στο οποίο πρόκειται να υπηρετήσουν οι προς μετάταξη μισθωτοί.
• Οι συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν με τους προς μετάταξη μισθωτούς.
• Τυχόν πρόσθετα στοιχεία, τα οποία είναι υπηρεσιακά απαραίτητα για την πλήρωση των θέσεων των ως άνω Κατηγοριών.
Τα έγγραφα των υπηρεσιακών μονάδων(ως συνημμένο πίνακα) θα αποστέλλονται στη ΔΑΝΠ μέσω του οικείου Κλιμακίου Ανθρώπινου Δυναμικού και με την σύμφωνη γνώμη αυτού καθώς και την έγκριση του οικείου Γενικού Διευθυντή.
Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των υπηρεσιακών αναγκών ορίζεται ΑΥΣΤΗΡΑ η 31η Οκτωβρίου 2010.
Σημειώνεται ότι παλαιότερα έγγραφα υπηρεσιακών αναγκών δε θα ληφθούν υπόψη.
Τέλος, οι ανάγκες σε προσωπικό της Κατηγορίας Υ3, αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ΔΥΑΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...