Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΕΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝTΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας περιγράφει τις νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους - ασφαλισμένες των ΔΕΚΟ και των τραπεζών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η... θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος για όλους τους ασφαλισμένους γίνεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των απαιτούμενων ενσήμων.
Επίσης, επισημαίνεται πως θεμελιωμένο δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι που κατά το τρέχον έτος, δηλαδή το 2010, συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα», εξαιρούνται τα πλασματικά χρόνια που θα ισχύουν από το 2011 και μετά, αλλά και αυτά που ήδη προβλέπονται από προγενέστερους νόμους. Μάλιστα η αναγνώριση μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος του 2013 και ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με τους όρους που ισχύουν σήμερα και όχι με τις νέες δυσμενέστερες ρυθμίσεις. Διευκρινίζεται πως για τους ασφαλισμένους πριν από το 1983 στα ειδικά ταμεία δεν θίγεται η 35ετία χωρίς όριο ηλικίας.
Οι αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής:
-Αυξάνεται από 1.1.2011 ο απαιτούμενος για συνταξιοδότηση χρόνος ασφάλισης των ασφαλισμένων των (πρώην) ειδικών ταμείων που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1983 έως 31.12.1992 κατά 1 έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης. Επιπλέον, αυξάνεται σταδιακά από 1.1.2012 και το όριο ηλικίας μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους.
Κατά το μεταβατικό διάστημα σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης, ήτοι κατά τα έτη 2011- 2014, ο/η ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξης με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης. Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι που μέχρι 31.12.2010 συμπληρώνουν τον χρόνο ασφάλισης (δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση τα 35 έτη) με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν. 2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31.12.2013.

Οι ασφαλισμένοι αυτοί συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 2010. Δεν θίγονται οι ασφαλισμένοι των ειδικών ταμείων που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31.12.1982. Γι' αυτούς εξακολουθεί να ισχύει διάταξη του Ν. 3029/2002 και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως πότε θα συμπληρώσουν τα 35 έτη ασφάλισης.
Συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31.12.2010 από ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και συνταξιοδοτικές μεταβολές που επιφέρει ο νόμος αυτός δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ούτε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους.
- Οι ασφαλισμένοι μετά την 1.1.1993 σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους της ηλικίας τους, συμπεριλαμβανομένου για τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού και του χρόνου ασφάλισης σε οποιονδήποτε ομοειδή φορέα. Έτσι, νέος ασφαλισμένος (δηλαδή υπαχθείς στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής) π.χ. στο (πρώην) ΤΑΠ-ΟΤΕ μπορεί να συνυπολογίσει για τη συμπλήρωση των 40 ετών χρόνο σε οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών (π.χ. χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Επιπλέον, όσοι ασφαλισμένοι από 1.1.1983-31.12.1992 στα (πρώην) ειδικά ταμεία συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2010 37 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Η δυνατότητα αυτή καταργείται από 1.1.2011. Σημειώνεται ότι συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31.12.2010 από ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και συνταξιοδοτικές μεταβολές που επιφέρει ο νόμος αυτός δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ούτε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους.
- Το όριο ηλικίας των 60 ετών ή μικρότερο αυτού που προβλέπεται από γενικές ή καταστατικές διατάξεις για την πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων των φορέων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αυξάνεται κατά 1 έτος κάθε χρόνο από 1.1.2011 και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, με την επιφύλαξη μεταξύ άλλων ειδικών διατάξεων για εργαζόμενους σε ΒΑΕ. Επιπλέον, όπου προβλέπεται χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε γυναίκες ασφαλισμένες με όριο ηλικίας μικρότερο του 60ού, το όριο αυτό αυξάνεται κατά 1 έτος από 1.1.2011 και για κάθε επόμενο έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού.
Η διατύπωση της διάταξης αυτής αφορά όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση και εφόσον βέβαια δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι 31.12.2010. Σημειώνεται ότι για συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται μέχρι 31.12.2010 από ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θίγονται από την παραμονή στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και συνταξιοδοτικές μεταβολές που επιφέρει ο νόμος αυτός δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ούτε τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους.
Θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν και οι ασφαλισμένοι/ες που μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνουν τον χρόνο ασφάλισης με προσμέτρηση χρόνων που προβλέπονται στο άρθρο 40 του Ν. 2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί μέχρι 31.12.2013. Οι ασφαλισμένοι αυτοί συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος 2010.
Τέλος, ανακαθορίζεται ότι το όριο ηλικίας που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα παιδιά, ήτοι ασφαλισμένων από 1.1.1983-31.12.1992 των φορέων και κλάδων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και των ασφαλισμένων των ενταχθέντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κλάδων Σύνταξης του ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΣΠ-ΑΤΕ και ΤΣΕΑΠΓΣΟ. Το ίδιο ισχύει και για το όριο ηλικίας για τις μητέρες με ανήλικα τέκνα σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1.1.1993 και εφεξής, καθώς και για τις ασφαλισμένες μέχρι 31-12-1992 με τρία παιδιά.
ΠΗΓΗ: www.tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...