Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΗ: Διευκρινίσεις για την εξαγορά αιολικών πάρκων

Με την ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου θα διαμορφωθεί το οριστικό τίμημα για την απόκτηση από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. των τριών αιολικών πάρκων εν λειτουργία και τριών υπό ανάπτυξη του ομίλου Εταιρειών BCI, όπως διευκρινίζει σε σχετική ανακοίνωση η ΔΕΗ, ενώ σημειώνει ότι η σχετική σύμβαση εξαγοράς δεν έχει ακόμη υπογραφεί.
Επιπλέον, η ΔΕΗ παραθέτει αναλυτικότερα στοιχεία για τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των προς εξαγορά πάρκων σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων στον Τύπο:
Αιολικά Πάρκα εν λειτουργία
Συντελεστής απόδοσης 25,03%
Εγκατεστημένη Ισχύς 24,65 MW
Ενεργειακή Παραγωγή 54.047 MWh/έτος
Δαπάνη εξαγοράς (εκ. €) 17,38
Δάνειο (εκ. €) 28,26
Σύνολο, εκ. € 45,64
Απόδοση (IRR) 11%
Καθαρή παρούσα αξία 4,71εκ €
Αιολικά Πάρκα υπό ανάπτυξη
Συντελεστής απόδοσης 33,70%
Εγκατεστημένη Ισχύς 48,00 MW
Ενεργειακή Παραγωγή 141.835 MWh/έτος
Δαπάνη εξαγοράς (εκ. €) 26,02
Προϋπολογισμός Κατά/υής € εκ. 67,61
Δάνειο -75% (εκ. €) 50,71
Ίδια κεφάλαια-25% (εκ. €) 16,90
Σύνολο, εκ. € 93,63
Απόδοση (IRR) 15%
Καθαρή παρούσα αξία 37,38 εκ €
Την ίδια στιγμή η ΔΕΗ Ανανεώσιμες σε ανακοίνωση της αναφέρει τα εξής:
"Δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν πρόσφατα σε μερίδα του Τύπου, επικαλούμενα "πηγές της αγοράς" που δεν κατονομάζονται, ασκούν κριτική στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες σχετικά με το ύψος και εν τέλει τη σκοπιμότητα εξαγοράς χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων από τον Όμιλο εταιρειών BCI.
Προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια και να απαντηθούν απαράδεκτοι - σκόπιμοι ή μη- υπαινιγμοί, σε βάρος της διοίκησης, στελεχών της επιχείρησης και εκπροσώπων των εργαζομένων, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ επισημαίνει τα εξής:
Α/ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ BCI
Στρατηγικός μας στόχος, στο πλαίσιο της επίτευξης των εθνικών στόχων για τις ΑΠΕ το 2020, είναι να ενισχύσουμε το μερίδιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην αγορά ΑΠΕ που σήμερα βρίσκεται περίπου στο 9% και μόλις 5% στην αγορά αιολικής ενέργειας.
Με δεδομένο το χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη που διαθέτει σήμερα η Επιχείρηση και λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς ΑΠΕ -κυρίαρχο στοιχείο των οποίων είναι η υπερκάλυψη των εθνικών στόχων από τις υπάρχουσες αιτήσεις αλλά και η δέσμευση των βέλτιστων ανεμολογικά θέσεων - οι εξαγορές έργων και οι συνεργασίες σε έργα τρίτων συνιστούν τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο για να πετύχουμε το στόχο μας και να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά των ΑΠΕ.
Β/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, με απόλυτη διαφάνεια και από την πρώτη στιγμή, δημοσιοποίησε τα αναλυτικά τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της εξαγοράς. Τα παραθέτουμε ξανά, καθώς σε ορισμένα δημοσιεύματα υπήρξαν ανακρίβειες και στρεβλώσεις:
Έργα εν λειτουργία
Συντελεστής απόδοσης 25,03%
Εγκατεστημένη Ισχύς 24,65 MW
Ενεργειακή Παραγωγή 54.047 MWh/έτος
Δαπάνη εξαγοράς (εκ. €) 17,38
Δάνειο (εκ. €) 28,26
Σύνολο, εκ. € 45,64
Απόδοση (IRR) 11%
Καθαρή παρούσα αξία 4,71εκ €
Έργα υπό ανάπτυξη
Συντελεστής απόδοσης 33,70%
Εγκατεστημένη Ισχύς 48,00 MW
Ενεργειακή Παραγωγή 141.835 MWh/έτος
Δαπάνη εξαγοράς (εκ. €) 26,02
Προϋπολογισμός Κατα/υής € εκ. 67,61
Δάνειο -75% (εκ. €) 50,71
Ίδια κεφάλαια-25%(εκ. €) 16,90
Σύνολο, εκ. € 93,63
Απόδοση (IRR) 15%
Καθαρή παρούσα αξία 37,38 εκ €
Επισημαίνουμε ακόμη ότι:
* Tα προς εξαγορά έργα (εν λειτουργία και υπό ανάπτυξη) αποτιμηθήκαν ως προς την τεχνική τους αρτιότητα και ενεργειακή αξία από το ΚΑΠΕ.
* Η εξαγορά διήλθε από λεπτομερή οικονομικό έλεγχο που διενήργησε η εταιρεία DELOITTE και πλήρη νομικό έλεγχο από τη Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες.
* Πριν από υπογραφή της σύμβασης, θα διεξαχθεί εκ νέου νομικός και οικονομικός έλεγχος για να καθοριστεί το τελικό τίμημα.
Τέλος, και προκειμένου να διαμορφωθεί μια πλήρης εικόνα σε σχέση με τη σκοπιμότητα της εν λόγω εξαγοράς, η ΔΕΗ ΑΝ. επισημάνει τα εξής:
-Οι "άνθρωποι της αγοράς" γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολλές αξιόλογες προτάσεις εξαγορών Α/Π και όσες υπάρχουν δεν είναι συγκρίσιμες, λόγω της φύσης των έργων.
Για παράδειγμα, ένα αιολικό πάρκο 20 MW με συντελεστή απόδοσης 25% - που είναι μια καλή μέση τιμή απόδοσης - θα έχει μικτά έσοδα 3.850.000 €. Το ίδιο πάρκο, με συντελεστή απόδοσης 35%, θα έχει μικτά έσοδα 5.400.000 €.
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, σε όσους γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς ΑΠΕ, ότι το αιολικό δυναμικό, που εκφράζεται μέσα από το συντελεστή απόδοσης, είναι καθοριστικό στον προσδιορισμό του ενεργειακού περιεχομένου του έργου και επομένως στην αξία του. Επομένως, η αναφορά σε τιμή εξαγοράς, χωρίς συσχέτιση με τον συντελεστή απόδοσης, δίνει ελλιπή και λανθασμένη εικόνα.
Εξ ίσου σημαντικό είναι να συνυπολογιστεί η αδειοδοτική ωριμότητα ενός έργου. Η αξία ενός έργου με άδεια εγκατάστασης είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την αξία ενός έργου με άδεια παραγωγής.
Συμπερασματικά:
Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
πιστεύει ότι η πρόταση της για εξαγορά των 6 αιολικών πάρκων της BCI είναι συμφέρουσα για τον Όμιλο ΔΕΗ για τους παρακάτω λόγους:
1. Η εξαγορά των αιολικών πάρκων έχει σαφές οικονομικό όφελος για τη ΔΕΗ ΑΝ, με απόδοση (IRR) 11% και καθαρή παρούσα αξία 4,71εκ € για τα εν λειτουργία και 15% και καθαρή παρούσα αξία 37,38 εκ € για τα υπό ανάπτυξη.
2. Τα προς εξαγορά έργα είναι, σύμφωνα με ανεξάρτητο τεχνικό έλεγχο, αξιόλογα έως πολύ ικανοποιητικά και σύμφωνα με τους ανεξάρτητους νομικούς και οικονομικούς ελέγχους χωρίς προβλήματα που να εμποδίζουν ή να απαγορεύουν την εξαγορά τους.
3. Η εξαγορά αιολικών πάρκων συνιστά τον αμεσότερο τρόπο σημαντικής αύξησης του μεριδίου της ΔΕΗ ΑΝ σε ΑΠΕ.
4. Η εξαγορά για τη ΔΕΗ ΑΝ έχει πρόσθετα οφέλη, που αφορούν στη θέση της ΔΕΗ ΑΝ. στην αγορά ΑΠΕ, ενώ ταυτόχρονα της δίνουν το δικαίωμα συνέχισης παραγωγής ενέργειας στις θέσεις αυτές, με αντικατάσταση των ανεμογεννητριών στο μέλλον.
Η ΔΕΗ ΑΝ. ήταν και παραμένει έτοιμη να εξετάσει κάθε πρόταση εξαγοράς -η οποία περιλαμβάνει τεχνικό, νομικό και οικονομικό έλεγχο από ανεξάρτητους οίκους αξιολόγησης- έργων εν λειτουργία ή σε ώριμο αδειοδοτικό στάδιο.
Η ΔΕΗ ΑΝ έχει δεχτεί μερικές προτάσεις για εξαγορά αδειών εγκατάστασης, τις οποίες και μελετάει.
Σε ότι αφορά τη συγκεκριμένη πρόταση εξαγοράς του χαρτοφυλακίου της BCI, πέραν των αναλυτικών στοιχείων που παραθέτουμε, η ΔΕΗ ΑΝ. καλεί τους επίσημους φορείς της αγοράς ΕΣΗΑΠΕ και ΕΛΕΤΑΕΝ να τοποθετηθούν είτε συνολικά είτε σε οποιοδήποτε επιμέρους στοιχείο της πρότασης.
Για τη ΔΕΗ ΑΝ
Τσιπουρίδης Γιάννης
Διευθύνων Σύμβουλος"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...