Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011

Ναι μεν ΙΤΟ, αλλά και πρόβλεψη για ιδιοκτησιακό διαχωρισμό !

Τον περίφημο ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των δικτύων, δηλαδή τη κύρια και βασική πρόβλεψη της Κοινοτικής Οδηγίας 72/2009, προβλέπει ως επιλογή της ΔΕΗ το ενεργειακό νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ, που σε πρώτη φάση εφαρμόζει – ως γνωστόν – τη λύση του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς, του γνωστού ΙΤΟ.
Κι αυτό, καθώς όπως αναφέρει ρητά το άρθρο 41 του νομοσχεδίου που έχει στα χέρια του το "EnergyPress, "οποτεδήποτε μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, η ΔΕΗ ΑΕ, δύναται να επιλέξει τη μεταβίβαση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. σε τρίτα πρόσωπα, ή με την καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση ελέγχου στην ΑΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. από τρίτα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου".
Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το κείμενο του νομοσχεδίου, ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της μεταφοράς προϋποθέτει ότι η εταιρεία ΑΔΕΣΜΗΕ διατηρεί την κυριότητα των παγίων του συστήματος και παραμένει διαχειριστής αφού βεβαίως πιστοποιηθεί με βάση τις προβλέψεις της οδηγίας. Προβλέπεται επίσης ότι ο νέος κύριος της ΑΔΕΣΜΗΕ δεν επιτρέπεται να ασκεί έλεγχο ή να έχει σχέση με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ή προμήθεια ηλεκτρισμού ή φυσικού αερίου.
Παράθυρο για περιφερειακή αγορά
Παράλληλα, και σύμφωνα πάντα με το κείμενο του νομοσχεδίου, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός μπορεί να υλοποιηθεί και με τη μορφή κοινοπραξίας που συστήνεται από τον ΑΔΕΣΜΗΕ και από άλλες επιχειρήσεις. Αρκεί αυτές να έχουν στην ιδιοκτησία τους συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας «για την από κοινού διαχείρισή των εν λόγω συστημάτων μεταφοράς. Ουδεμία άλλη επιχείρηση επιτρέπεται να συμμετέχει στην κοινοπραξία, εκτός αν έχει πιστοποιηθεί από το οικείο κράτος μέλος ως διαχειριστής συστήματος μεταφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 ή του Κεφαλαίου V της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ". Τα παραπάνω αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο που έχει στα χέρια του το "ΕnergyPress", και που με βάση αυτό, σε μεταγενέστερο στάδιο αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για την ενοποίηση της ελληνικής αγοράς με άλλες γειτονικές περιφερειακές αγορές.
Μια άλλη επιλογή που προβλέπεται για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό είναι η μεταβίβαση της κυριότητας του ΑΔΕΣΜΗΕ στο Δημόσιο ή σε άλλο φορέα του Δημοσίου. Ακόμη, σε περίπτωση ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και το προσωπικό του υπόκεινται στις υποχρεώσεις εχεμύθειας ως προς τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, ενώ επίσης ακολουθείται η διαδικασία πιστοποίησης που προβλέπει ο νόμος και για τον ΙΤΟ. Επιπλέον, όπως αναφέρει πάντα το κείμενο του νόμου, οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση να αποκτούν τον έλεγχο ή να ασκούν οιοδήποτε δικαίωμα άμεσα ή έμμεσα επί διαχωρισμένων διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.
ISO μόνο εάν ο ΑΔΕΣΜΗΕ δώσει … δικαιώματα
Τέλος, μια ενδιαφέρουσα πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά στην περίπτωση «συστηματικής παραβίασης από τον ΑΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ιδίως σε περίπτωση κατ’ εξακολούθηση μεροληπτικής συμπεριφοράς προς όφελος της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ». Σε μια τέτοια περίπτωση «η Ρ.Α.Ε. δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της που λαμβάνεται κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ΑΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. να διορίσει τρίτο πρόσωπο ως Ανεξάρτητο Διαχειριστή Συστήματος ».
ΠΗΓΗ: www.energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...