Κυριακή 23 Αυγούστου 2009

Νέα απάντηση από την ΔΕΗ Α.Ε.

Σχετικά με το Δελτίο Τύπου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, που εκδόθηκε στις 20.8.2009, η ΔΕΗ Α.Ε. επισημαίνει τα ακόλουθα:Σε ότι αφορά στην υποτιθέμενη κατάτμηση συμβάσεων έργου προς την εταιρεία IMS, έχει ήδη γίνει εκτενής αναφορά στο από 14.8.2009 Δελτίο Τύπου της Επιχείρησης.
Σε ότι αφορά στο σκέλος του Δελτίου Τύπου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, που αφήνει υπόνοιες για μη συνεπή εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρείας - η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο - επισημαίνεται ότι, με βάση τη σύμβαση που έχει υπογράψει με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, η εταιρεία παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη στον ίδιο και στη σύζυγό του, ως προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του.
Οι δε ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες του ιδίου και της συζύγου του, εξοφλούνται πρώτα πλήρως από τον ίδιο και υποβάλλονται εν συνεχεία στην Εταιρεία, προκειμένου να του αποδοθεί το ποσό της δαπάνης που κατέβαλε.
Η Επιχείρηση, στη συνέχεια, καταχωρεί τη σχετική δαπάνη στα βιβλία της και συμπεριλαμβάνει τα ποσά αυτά στη μηνιαία εκκαθάριση των αποδοχών του.
Για τα ανωτέρω, καταβάλλονται στο Ελληνικό Δημόσιο στο ακέραιο οι προβλεπόμενοι φόροι και, ως εκ τούτου, η Εταιρεία βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία, δεδομένου ότι στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο πρέπει να αποδοθεί το ποσό που ο ίδιος κατέβαλε για την εξόφληση των ιατροφαρμακευτικών δαπανών του ιδίου και της συζύγου του.
Τα ανωτέρω ελέγχονται από τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας, πριν από την καταβολή τους στο δικαιούχο και είναι καταχωρημένα διακριτά στα λογιστικά βιβλία της, οι δε εξωτερικοί ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές ελέγχουν κάθε χρόνο τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας και εκδίδουν την έκθεση ελέγχου τους η οποία είναι διαθέσιμη στο κοινό.
Όπως είναι γνωστό, οι αμοιβές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, στις αμοιβές του οποίου συμπεριλαμβάνονται και τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα, εγκρίνονται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων. Τέλος, για λόγους πληρότητας, σημειώνεται ότι:
· Η σύμβαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και εξουσιοδότησε τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών να την υπογράψει.
· Όλες οι δαπάνες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, εγκρίνονται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και στη συνέχεια, μετά από έλεγχο, καταβάλλονται από την Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...