Δευτέρα 14 Ιουνίου 2010

104 θέσεις στη ΔΕΗ με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Tην πρόσληψη 104 εποχικών υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων και όλων των κατηγοριών Εκπαίδευσης ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών.
Διεύθυνση Συστήματος Μεταφοράς
Στη Διεύθυνση Συστήματος Μεταφοράς, στο Ρουφ, θα αναλάβουν καθήκοντα ένας χημικός μηχανικός ΠΕ, τρεις ηλεκτρο/κοί δικτύων ΔΕ, έξι ηλεκτρο/κοί σταθμών- ΥΣ ΔΕ, ένας ηλεκτροτεχνίτης συστήματος ελέγχου ΔΕ, ένας ηλεκτρολόγος εσωτερικών εγκαταστάσεων ΔΕ, ένας μηχανοτεχνίτης οχημάτων ΔΕ, ένας μηχανικός εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ΔΕ, δύο οικοδόμοι ΔΕ και ένας σχεδιαστής ΔΕ. Επίσης, θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τρεις χειριστές Η/Υ ΔΕ, επτά υπάλληλοι γραφείου ΔΕ, τρεις οδηγοί ΔΕ και ένας τραπεζοκόμος ΥΕ.

Στην Τρίπολη θα τοποθετηθούν δύο ηλεκτρ/κοί σταθμών- ΥΠΣ ΔΕ, ένας οδηγός ΔΕ και ένας εργάτης ΥΕ, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα προσληφθούν τρεις ηλεκτρ/κοί δικτύων ΔΕ, τρεις ηλεκτρ/κοί σταθμών- ΥΣ ΔΕ, ένας ηλεκτρ/της συστήματος ελέγχου ΔΕ, ένας ηλεκτρο/κός μετρήσεων ενέργειας ΔΕ και ένας οδηγός ΔΕ.
Στη Λάρισα θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τέσσερις ηλεκτρ/κοί δικτύων ΔΕ, ένας ηλεκτρ/κός σταθμών-ΥΣ ΔΕ, ένας υπάλληλος γραφείου ΔΕ, ένας οδηγός ΔΕ και ένας εργάτης ΥΕ. Επίσης, ένας ηλεκτρ/κός δικτύων ΔΕ, τέσσερις ηλεκτρ/κοί σταθμών- ΥΣ ΔΕ, δύο υπάλληλοι γραφείου ΔΕ και ένας οδηγός ΔΕ θα προσληφθούν στο Αγρίνιο.
Στην Κοζάνη θα αναλάβουν καθήκοντα τρεις ηλεκτρ/κοί δικτύων ΔΕ, ένας ηλεκτρ/κός σταθμών-ΥΣ ΔΕ, ένας μηχανοτεχνίτης οχημάτων ΔΕ, ένας χειριστής μηχ. τεχν. έργων ΔΕ και ένας οδηγός ΔΕ.
Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουνίου στις εξής διευθύνσεις: ΔΣΜ: Αγίας Αννας 70, Αιγάλεω, τηλ. 210-
3492.140 και 210-3492.235.
Περ. Τομέας Πελοποννήσου: 2ο χλμ. Επαρχ. Οδού Τρίπολης- Περιθωρίου, Τρίπολη, τηλ. 2710-230.429.
Περ. Τομέας Βόρειας Ελλάδας: Στ. Κυριακίδη 29 (όπισθεν Καυταντζογλείου), Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-204.501.
Περ. Τομέας Κεντρικής Ελλάδας: Νικολούλη 25, Λάρισα, τηλ. 2410-610.300.
Περ. Τομέας Δυτικής Ελλάδας: Κάτω Κεράσοβο, Δήμος Αρακύνθου, τηλ. 26350-51.296. Περ. Τομέας Δυτικής Μακεδονίας: 14ο χλμ. Κοζάνης- Πτολεμαΐδας, Κοζάνη, τηλ. 24610- 96.567.
Διεύθυνση Νέων Εργων Μεταφοράς
Στη Διεύθυνση Νέων Εργων Μεταφοράς, που εδρεύει στα Σεπόλια Νομού Αττικής, θα προσληφθούν ένας διπλωματούχος τοπογράφος μηχανικός ΠΕ και ένας πτυχιούχος τοπογράφος μηχανικός ΠΕ, τρεις ηλεκτροτεχνικοί σταθμών- υποσταθμών ΔΕ, ένας μηχανοτεχνικός ηλεκτροσυγκολλητής ΔΕ, δύο χειριστές Η/Υ ΔΕ, ένας υπάλληλος γραφείου ΔΕ, δύο οδηγοί ΔΕ και τρεις εργάτες ΥΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν μέχρι την επόμενη Δευτέρα 21 Ιουνίου την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Διεύθυνση Νέων Εργων Μεταφοράς, Δυρραχίου 89 και Κηφισού, Τ.Κ. 104 43, τηλ. 210-5192.532 και 210-5192.531.
Μονάδες Διεύθυνσης Μεγάλων Πελατών
Στις Μονάδες της Διεύθυνσης Μεγάλων Πελατών, στην Αθήνα, θα προσληφθούν πέντε υπάλληλοι γραφείου ΔΕ, ένας πτυχιούχος κλάδου ΠΕ διοικητικού- οικονομικού και δύο λογιστές ΤΕ. Στη Θεσσαλονίκη θα αναλάβουν καθήκοντα ένας υπάλληλος γραφείου ΔΕ και ένας λογιστής, ενώ στην Πάτρα θα απασχοληθεί ένας απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας διοικητικών γραμματέων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουνίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις καταθέσουν στις εξής διευθύνσεις:
Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών, (Κεντρικοί Τομείς), οδός 3ης Σεπτεμβρίου 7, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα, 6ος όροφος, γραφεία 602, 603, 606, τηλ. 210-5233.895, 210-5248.521, 210-5210.884 και 210-5233.582.
ΔΕΗ/ΔΜΠ/Θεσσαλονίκη: οδός Αδριανουπόλεως 24, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 551 33, τηλ. 2310-456.227 και 2310-431.435.

ΔΕΗ/ΔΜΠ/Πάτρα: οδός Ακτή Δυμαίων 15, Πάτρα, Τ.Κ. 262 22 τηλ. 2610-366.561 και 2610-366.563.
Σέρρες
Στις Σέρρες θα απασχοληθούν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕ, τρεις διοικητικοί υπάλληλοι ΔΕ και δύο ηλεκτροτεχνικοί δικτύων ΔΕ. Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι αύριο, Τρίτη 15 Ιουνίου, στο Γραφείο Τομέα Υποστήριξης, 2ος όροφος, Προύσης και Φιλίππου, Σέρρες, τηλ. 23210- 56.068.

Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
Με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα προσληφθούν έξι ιατροί. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει είναι ιατροί μέλη Ιατρικού Συλλόγου, να κατέχουν και να ασκούν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο και οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. 2. Αδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος. 3. Βεβαίωση Μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
4. Αδεια Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
5. Πιστοποιητικό του Ιατρικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά.
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παρέχει υπηρεσίες πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα.
7. Βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων ως Ιατρός Εργασίας, που να έχει κατατεθεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας). 8. Βεβαίωση εργοδότη, εφόσον υπάρχει εμπειρία απασχόλησης σε καθήκοντα Ιατρού Εργασίας. 9. Βιογραφικό σημείωμα. 10. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Οσοι προσληφθούν θα τοποθετηθούν σε νησιά του Νομού Κυκλάδων. Η αναλυτική ανακοίνωση της ΔΕΗ δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της (www. dei.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...