Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009

Επιστολή της Ομοσπονδίας προς τον κ. Ραγκούση

Γνωρίζετε ότι πίσω από κάθε Επιχείρηση και την προσπάθεια που καταβάλετε βρίσκεται ο παράγων άνθρωπος και η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού είναι αυτή που εγγυάται και εξασφαλίζει το οποίο αποτέλεσμα.
Σήμερα σε μια ομολογουμένως δύσκολη εποχή, με κοσμογονικές αναταράξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και έντονο το στοιχείο του ανταγωνισμού, η ενίσχυση και η περαιτέρω ανάπτυξη αποτελούν αναγκαιότητα συνυφασμένη με την πορεία και το μέλλον της ΔΕΗ.
Υπ΄ αυτή την έννοια, η απρόσκοπτη επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου να διασφαλιστεί η τεχνογνωσία και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Οι προτάσεις μας στη διαδικασία διαβούλευσης του νομοσχεδίου για τις προσλήψεις παίρνουν υπόψη τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας της ΔΕΗ καθώς και τις ανάγκες κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για να λειτουργήσει η επιχείρηση αποτελεσματικά.
Επί των διατάξεων του νομοσχεδίού προτείνομε τις ακόλουθες προσθήκες και τροποποιήσεις:
Α. Στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου στην παρ. 3 πρέπει να συμπεριληφθούν ως εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 και οι ακόλουθες περιπτώσεις :
Πρόσληψη στη ΔΕΗ, κατόπιν απόφασης του ΔΣ αυτής, ενός μέλους της οικογένειας μισθωτού, θανόντος συνεπεία εργατικού ατυχήματος (σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2244/94).
Πρόσληψη του ιδίου στη ΔΕΗ με σχέση εργασίας έκτακτου προσωπικού της, (Νόμος 3734) κατόπιν απόφασης του ΔΣ αυτής, ή ενός μέλους της με οποιαδήποτε σχέση εργασίας έκτακτου προσωπικού της, το οποίο έχει υποστεί μόνιμη σωματική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% συνεπεία εργατικού ατυχήματος στην Επιχείρηση.
Σε περίπτωση που η πρόσληψη δεν είναι δυνατή λόγω νομίμως διαπιστωθείσας του ιδίου ανικανότητας εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας στην Επιχείρηση, εφαρμόζονται τα ως άνω αναφερόμενα περί μισθωτού, θανόντος συνεπεία εργατικού ατυχήματος (σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3734/09) και προσλαμβάνεται μέλος της οικογένειας .

Κύριε Υπουργέ,
Οι συνθήκες εργασίας στη ΔΕΗ είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και τα ατυχήματα, οι θάνατοι και οι αναπηρίες αιτιολογούν αντικειμενικά αυτές τις εξαιρέσεις.
Κατά συνέπεια οι παραπάνω ειδικές περιπτώσεις δεν δίνατε να θεωρηθούν ως συντεχνιακή διάκριση, καθώς αποβλέπουν στην ηθική και έμπρακτη αποκατάσταση για την απώλεια του υπέρτατου αγαθού, της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας.

Β. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
Οι προσλήψεις τεχνικού προσωπικού στη ΔΕΗ θα γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό και οι επιτυχόντες θα εντάσσονται στις σχολές Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης της εταιρίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης θα τοποθετούνται στις υπηρεσιακές μονάδες για τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός.

Θέτουμε υπόψη σας την μέχρι σήμερα πρακτική προσλήψεων στη ΔΕΗ:
«Εισαγωγή μαθητών - τεχνιτών στις Σχολές Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης (ΣΤΕ/ΔΕΗ)»
Πριν την ψήφιση του Ν 2190/94, η ΔΕΗ πραγματοποιούσε τις προσλήψεις του τεχνικού προσωπικού της μέσω των ΣΤΕ/ΔΕΗ (Αθήνας, Φλώρινας, Καρδιάς και Μεγαλόπολης), μετά από διαγωνισμό (γραπτή και προφορική εξέταση για όλα τα αντικείμενα εξειδίκευσης και επιπλέον δοκιμασία σωματικής ικανότητας για ορισμένα αντικείμενα εξειδίκευσης, ύστερα από δημόσια προκήρυξη).

Οι επιτυχόντες φοιτούσαν στις εν λόγω σχολές για χρονικό διάστημα 6-9 μηνών, ανάλογα με το αντικείμενο εξειδίκευσης. Μετά από επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, τοποθετούνταν στις Υπηρεσιακές Μονάδες, για τις οποίες είχαν προκηρυχθεί οι θέσεις. Στη συνέχεια υπέγραφαν σύμβαση τακτικού προσωπικού με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία εισαγωγής τους στις Σχολές της ΔΕΗ.
Ο τρόπος αυτός της επιλογής και ανάπτυξης του τεχνικού προσωπικού ΔΕ, είχε σαν αποτέλεσμα να οδηγούνται στην παραγωγική διαδικασία άτομα που μετά
την εκπαίδευσή τους διέθεταν πλέον την επαγγελματική κατάρτιση και την τεχνογνωσία που απαιτείτε για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών της επιχείρησης.

Η πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι αυτό το τεχνικό προσωπικό αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα ισχυρό φορέα τεχνογνωσίας με πεδίο εφαρμογής την ΔΕΗ ΑΕ.
Μετά την ψήφιση του ν. 2190/94 και μέχρι σήμερα οι προσλήψεις των τεχνιτών δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με τις προσλήψεις των υπολοίπων ειδικοτήτων προσωπικού , πραγματοποιούνται δε στην Επιχείρηση με Δημόσια Προκήρυξη.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών έδειξε ότι η παρούσα πρακτική στην παραγωγική διαδικασία τεχνικού προσωπικού ΔΕ, με την εφαρμογή γενικών κριτηρίων υστερεί σε σχέση με την προηγούμενη πολιτική της επιχείρησης όσον αφορά στην επαγγελματική επάρκεια και στην τεχνογνωσία του προσωπικού αυτού, δεδομένων των απαιτήσεων που απορρέουν από το μέγεθος την απαιτούμενη τεχνογνωσία και την κρισιμότητα της λειτουργίας του εξοπλισμού της ΔΕΗ.
Σημειώνουμε ότι η ΔΕΗ είναι η μοναδική Επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς της ενέργειας και δεν είναι εύκολο να εξευρεθεί εκτός αυτής η εμπειρία και εξειδίκευση που απαιτείται οι δε εργαζόμενοι τεχνικών ειδικοτήτων στην ΔΕΗ καλούνται να ασχοληθούν σε θέσεις αυξημένης επικινδυνότητας. (π.χ. τεχνικοί εναερίων δικτύων) ή σε θέσεις όπου επικρατούν ιδιαίτερα σκληρές και αντίξοες συνθήκες εργασίας (π.χ. Ορυχεία Σταθμοί Παραγωγής).
Για τους παραπάνω λόγους, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θεωρεί ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διατήρηση της τεχνογνωσίας και την αποτελεσματικότητα της παραγωγικής διαδικασίας να συμπεριληφθεί στην υπόψη νομοθετική πρωτοβουλία σχετική ρύθμιση που να καθιστά δυνατή τη πρόσληψη τεχνικού προσωπικού ΔΕ μέσω των Σχολών ΔΕΗ .
Έτσι η εκπαίδευση του προσωπικού θα εναρμονίζεται με τις εξειδικευμένες πραγματικές ανάγκες της Επιχείρησης, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η ασφάλεια και η προστασία αυτού, γεγονός που αποτελεί ύψιστη μέριμνα της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για όλους τους εργαζόμενούς, όσο και η απρόσκοπτη και αξιόπιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
Προτείνεται η εισαγωγή του υπό πρόσληψη τεχνικού προσωπικού στις ΣΤΕ/ΔΕΗ να γίνεται όπως και για το λοιπό τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2190/94, η δε πρόσληψη θα ολοκληρώνεται με την επιτυχή αποφοίτηση από τις ΣΤΕ /ΔΕΗ. Κατά τη φοίτησή τους στις Σχολές οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογούνται κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό ως προς την επαγγελματική τους επάρκεια η δε αξιολόγησή τους θα τελεί υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Γ. Έχουμε ήδη θέσει υπόψη της αρμόδιας Υπουργού ότι το άρθρο 10 με τον υπότιτλο «ανάκληση προκηρύξεων» δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στους διαγωνισμούς - προκηρύξεις της ΔΕΗ για το προσωπικό που αναφέρθηκε ανωτέρω (προκηρύξεις 1/2007, 2/2007 και 1/2008). Έχουμε δε επισημάνει ότι οι προσλήψεις αυτές πρέπει να γίνουν άμεσα σύμφωνα με την ΕΣΣΕ 2006 στη ΔΕΗ καθώς και με το ΚΚΠ/ΔΕΗ.
Ε. Έκτακτο προσωπικό.
α. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Στην ΔΕΗ απασχολείται έκτακτο προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, το οποίο ενώ προβλέπεται για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών, επί τις ουσίας καλύπτει οργανικά κενά λόγο της τεραστίας έλλειψης τακτικού προσωπικού. Η δε πρόσληψη του γίνεται κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται στο άρθρο 21 του ν. 2190/94.
Με την προτεινόμενη νομοθετική πρωτοβουλία, εξειδικεύονται οι ανάγκες και προσδιορίζεται ο αριθμός του εποχιακού προσωπικού που θα καλύψει αυτές, με κοινή υπουργική απόφαση κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΑΣΕΠ.
Η ΔΕΗ ως εκ της φύσεως της αλλά και της νομοθεσίας, εχει την υποχρέωση της κάλυψης των αναγκών του κοινωνικού συνόλου σε ηλεκτρική ενέργεια. Η υπόψη νομοθετική ρύθμιση θεωρούμαι βάσιμα ότι θα καταστήσει χρονοβόρες τις διαδικασίες πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, γεγονός που θα δυσχεράνει το έργο και την αποτελεσματικότητα της Επιχείρησης, έναντι των συμβατικών της υποχρεώσεων. Παράλληλα ο προσδιορισμός και η κάλυψη των αναγκών αυτών που είναι άμεσα συνυφασμένες με την δραστηριότητα της Επιχείρησης, θα πρέπει να αποτελούν αρμοδιότητα της Διοίκησης που εχει και την εύθύνη για τη επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
Συνεπώς, λόγο της φύσης και των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, προτείνουμε να ισχύσει η υπάρχουσα διαδικασία, δηλαδή να μην εκδίδεται Κοινή Υπουργική απόφαση όσον αφορά στην εξειδίκευση των αναγκών, αλλά να εκδίδεται σχετική Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου και να ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 21 του ν. 2190/94, όπως θα διαμορφωθεί με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία.
Επιπρόσθετα για το προσωπικό ορισμένου χρόνου οκτάμηνα.
Στην ΔΕΗ εχει απασχοληθεί επί σειρά ετών και με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου μεγάλος αριθμός εργαζομένων. Για αρκετούς εξ αυτών ενώ διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία και τα τυπικά προσόντα εχει παρέλθει το ηλικιακό όριο, με αποτέλεσμα να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ενδεχόμενη μελλοντική προκήρυξη για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού.
Προτείνεται για αυτή την κατηγόρια εργαζόμενων, να παρατείνεται το όριο ηλικία ανάλογα με το εύρος των προγενέστερων συμβάσεων που έχουν υπογράψει, προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού στην ΔΕΗ.
β. Εργάτες εξήντα ημερομίσθια.
Με βάση τον ν. 2244/94 όπως η παρ 6 του άρθρου 6 αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ 2 του άρθρου 29 του ν. 3229/04, η ΔΕΗ προσλαμβάνει εργάτες προς υποστήριξη δραστηριοτήτων της για απασχόληση 60 ημερομίσθιων σε 12μηνο χρονικό διάστημα, αποκλεισμένης αυστηρά οποιαδήποτε παράτασης η επαναπρόσληψης προτού παρέλθουν 12 μήνες από την λήξη της προηγούμενης απασχόλησης.
Επ αυτού, προτείνεται η διατήρηση της κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 2190/94 πρόσληψης του ως άνω ανειδίκευτου προσωπικού, διότι παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες σε συνεργεία που απασχολούνται στην άμεση επισκευή, συντήρηση η κατασκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στα Ορυχεία, την Παραγωγή, την Διανομή και τη Μεταφορά. Η ως άνω διάταξη αφορά έκτακτες μη προγραμματισμένες ανάγκες και ως εκτούτοι η δυνατότητα ευελιξίας είναι επιβεβλημένης.
Αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για πάγωμα των προσλήψεων το έτος 2010:
Έχουμε ευκρινώς περιγράψει τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού που υφίσταται η μεγαλύτερη Επιχείρηση της χώρας, όπως και τις συνέπειες αυτού στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της, έναντι των αναγκών του κοινωνικού συνόλου.
Συνυπολογίζοντας δε ότι οι προσλήψεις του 2007 πέραν της πρωτοφανούς καθυστέρησης είναι ελάχιστες συγκριτικά με το μέγεθος του προβλήματος και αξιολογώντας τη συχνότητα των εργατικών ατυχημάτων, αντιλαμβάνεστε το εύρος της προσπάθειας που καταβάλλετε καθημερινά από το προσωπικό Επιχείρησης, για την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
Θέτουμε δε υπόψη σας ότι τα ανωτέρω, (σχετικά με το μέσο όρο ηλικίας του ανθρώπινου δυναμικού, την απώλεια τεχνογνωσίας, την τήρηση των κανόνων ασφαλούς εργασίας, την αναγκαιότητα άμεσων προσλήψεων και συντόμευσης των διαδικασιών, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσληψη νέων εργαζομένων, με ταχύτερους ρυθμούς), προκύπτουν και συνομολογούνται σε Δελτίο Τύπου της Διοίκησης της ΔΕΗ με ημερομηνία 15 Ιουνίου 2009, που αποτελεί ουσιαστική επιβεβαίωση και παραδοχή των εκφρασμένων αιτημάτων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
Κύριε Υπουργέ, Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και χωρίς συντεχνιακές λογικές σας επισημαίνουμε ότι το πρόβλημα της ΔΕΗ δεν είναι το προσωπικό, αλλά απεναντίας το προσωπικό είναι το ΚΕΦΑΛΑΙΟ της.


Ομοίως οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, όπως και σε νέες υποδομές δεν αποτελούν σπατάλη, απεναντίας είναι η κινητήριος δύναμη που μπορεί να δώσει ώθηση στην ΔΕΗ, προκειμένου να διατηρήσει στην ηγεμονική της θέση στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρισμού.
Τούτων δοθέντων, θεωρούμε ότι επιβάλετε να εξαιρεθεί η ΔΕΗ από το πάγωμα των προσλήψεων και να υλοποιηθεί η απόφαση της ΔΕΗ σε συμφωνία με τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για άμμεσες προκηρύξεις θέσεων το 2010.
Κύριε Υπουργέ, Με αυτές τις σκέψεις, εκφράζοντας σεβασμό για την προσοχή σας, θεωρούμε σκόπιμο να σας διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε έμπρακτα σε κάθε προσπάθεια για μια ΔΕΗ ισχυρή, αντάξια των προσδοκιών μας και των προσδοκιών του Έλληνα καταναλωτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...