Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011

Ασφυκτικές προθεσμίες για λιγνίτες και υδροηλεκτρικά θέτει το αναθεωρημένο μνημόνιο

Πολύ στενό «κορσέ», με πίεση σε όλα τα ανοιχτά θέματα και με πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα, στα οποία μάλιστα σημειώνονται ήδη υπερβάσεις, έχει βάλει η Κομισιόν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως αποδεικνύεται από το πλήρες κείμενο της έκθεσης για την καταβολή της 5ης δόσης του δανείου, που είναι ουσιαστικά η τελευταία αναθεώρηση του μνημονίου.

Μεταξύ άλλων, με βάση την έκθεση, η κυβέρνηση θα έπρεπε μέχρι το τέλος Ιουνίου να οριστικοποιήσει τα διορθωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης τρίτων στη λιγνιτική παραγωγή, ενώ μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός θα πρέπει να έχει εγκριθεί η νομοθεσία και να έχει ανατεθεί η διαχείριση των υδροηλεκτρικών αποθεμάτων σε ανεξάρτητο φορέα.

Σκληρές διατυπώσεις

Η Κομισιόν χρησιμοποιεί σκληρές διατυπώσεις αναφέροντας συγκεκριμένα ότι η πρόοδος σε θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της ενέργειας δεν ήταν κατά το εξεταζόμενο διάστημα ικανοποιητική. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει: «Η κυβέρνηση δεν έχει αρχίσει την εφαρμογή του σχεδίου για να δώσει στους ανταγωνιστές της ΔΕΗ τον αποτελεσματικό έλεγχο ποσοστού άνω του 40% της λιγνιτικής ισχύος, όπως απαιτείται.

Επιπλέον, καθυστερήσεις υπάρχουν και όσον αφορά το «τρίτο ενεργειακό πακέτο για την απελευθέρωση της ενέργειας» τη στιγμή που προγραμματισμένες διαρθρωτικές αλλαγές εξαρτώνται από την έγκαιρη και ορθή εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων.

Η κυβέρνηση έχει, επίσης, αποτύχει να παρουσιάσει ένα σχέδιο που θα εξασφαλίζει τη δίκαιη και διαφανή πρόσβαση στα υδροηλεκτρικά αποθέματα».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπακωνσταντίνου, βοηθούσης προφανώς και της εμπειρίας από το προηγούμενο πόστο του, εμφανίζεται να έχει πλήρη συνείδηση των καθυστερήσεων αλλά και των ασφυκτικών προθεσμιών. Αυτός είναι ο βασικός λόγος της σπουδής που δείχνει για την κατάθεση στη Βουλή των νομοσχεδίων του ΥΠΕΚΑ (παρουσιάστηκαν χθες στο υπουργικό συμβούλιο και πηγαίνουν για νομοθετικό έλεγχο στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή) και κυρίως εκείνου που αφορά την ενσωμάτωση του τρίτου ενεργειακού πακέτου. Το νομοσχέδιο αυτό και οι ρυθμίσεις που υποχρεωτικά φέρνει, συναντάται πολλάκις, στα χρονοδιαγράμματα που θέτει το αναθεωρημένο μνημόνιο.

Τα βήματα του μνημονίου

Συγκεκριμένα, στην έκθεση της Κομισιόν, όσον αφορά τα «βήματα» στον ενεργειακό τομέα αναφέρονται τα εξής (σε παρένθεση η προθεσμία υλοποίησης):

1) Για να εξασφαλισθεί ότι οι δραστηριότητες του δικτύου έχουν αποσυνδεθεί από τις δραστηριότητες προμήθειας:

- Υιοθετείται ο νόμος για το διαχωρισμό του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, σε συμμόρφωση με την Τρίτη δέσμη μέτρων για την απελευθέρωση ενέργειας (Ιούλιος 2011)

- Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς έχει καθιερωθεί ως μια νομική οντότητα (Ιούλιος 2011). Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες μεταφορές του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων (3ο τρίμηνο του 2011).

- Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής έχει καθιερωθεί ως νομικό πρόσωπο (Ιούλιος 2011). Όλες οι απαραίτητες μεταφορές προσωπικού έχουν ολοκληρωθεί (1ο τρίμηνο του 2012)

2) Όλες οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες που προβλέπει το τρίτο πακέτο απελευθέρωσης ενέργειας (αδειοδότηση, πρόσβαση δικτύου, χρεώσεις δικτύου, παρακολούθηση αγοράς κλπ), μεταφέρονται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ιούλιος 2011)

3) Θεσπίζονται μέτρα για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της ΡΑΕ, δηλαδή αμερόληπτο και διαφανή διορισμό του διοικητικοί συμβουλίου, διαχειριστική αρχή για τον προϋπολογισμό κλπ, σύμφωνα με την Τρίτη Δέσμη Μέτρων για την απελευθέρωση της ενέργειας (Ιούλιος 2011)

4) Η κυβέρνηση ξεκινά την εφαρμογή των μέτρων για την πρόσβαση τρίτων στη λιγνιτική παραγωγή (3ο τρίμηνο του 2011).

5) Παρουσιάζονται αναλυτικά σχέδια για την εξασφάλιση του μέγιστου ανοίγματος της αγοράς όσον αφορά το μη διασυνδεδεμένο σύστημα, το οποίο καλύπτει, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση των προμηθευτών σε μη διασυνδεδεμένα συστήματα, ιδίως στη Ρόδο και την Κρήτη.

6) Η Κυβέρνηση υποβάλει αίτηση για παρέκκλιση υπό ορισμένες προϋποθέσεις από το άρθρο 44 της οδηγίας 2009/72 για τα μικρά απομονωμένα συστήματα (3ο τρίμηνο του 2011)

7) Τα υδροηλεκτρικά αποθέματα διοικούνται αποτελεσματικά και δίκαιο από ανεξάρτητο φορέα (3ο τρίμηνο του 2011)

8) Ο διαχωρισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (για ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο) και του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (για την ηλεκτρική ενέργεια) έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία (1ο τρίμηνο του 2012)

9) Η Κυβέρνηση αφαιρεί από τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια εκείνα που αφορούν όλους τους πελάτες, εκτός των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στο δεύτερο και τρίτο πακέτο απελευθέρωσης ενέργειας (4ο τρίμηνο του 2011)

10) Λαμβάνονται περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι τα τιμολόγια για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις αντανακλούν τις χονδρικές τιμές της αγοράς, το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2011, με εξαίρεση τους ευάλωτους καταναλωτές (4ο τρίμηνο του 2011)

11) Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την εφαρμογή των μέτρων για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ανταγωνιστές της ΔΕΗ στη λιγνιτική παραγωγή. Οι τρίτοι θα μπορούν να κάνουν χρήση της καύσης λιγνίτη για παραγωγή ενέργειας στην ελληνική αγορά (2ο τρίμηνο του 2012).

Διαχείριση για τα νερά, πώληση μονάδων για λιγνίτη

Από τα όσα αναφέρονται στο επικαιροποιημένο μνημόνιο, γίνεται σαφές το γιατί ο κ. Παπακωνσταντίνου, στην παρουσίαση που έκανε χθες για το νομοσχέδιο του 3ου ενεργειακού πακέτου, ανέφερε ότι «υλοποιείται παράλληλα η αλλαγή στη διαχείριση των υδροηλεκτρικών σταθμών, το άνοιγμα της λιγνιτικής παραγωγής και σε τρίτους εκτός ΔΕΗ και η ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς στα νησιά με υιοθέτηση του αντίστοιχου Κώδικα».

Στην ουσία, το ΥΠΕΚΑ πρέπει να φέρει άμεσα πρόταση (έχει ήδη καθυστερήσει καθώς η προθεσμία από το μνημόνιο ήταν για το τέλος Ιουνίου) για τη δημιουργία ανεξάρτητου διαχειριστή των υδατικών αποθεμάτων και των υδροηλεκτρικών σταθμών, ενώ πρέπει να καταλήξει σε πρόταση που να εξασφαλίζει την πρόσβαση ιδιωτών στους λιγνίτες. Η σιωπηρή ανοχή των κοινοτικών ενόψει του σχεδίου πώλησης του 17% της ΔΕΗ προφανώς έληξε και συνεπώς πρέπει να αναμένονται αποφάσεις. Με δεδομένο ότι τα swaps δεν φαίνεται να προχωρούν, η πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ ίσως βρίσκεται πιό κοντά παρά ποτέ.

ΠΗΓΗ - http://www.energypress.gr/portal/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...