Τρίτη 21 Ιουλίου 2009

ΜΕΤΚΑ: Δέσμευση για διασφάλιση της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη

Με αφορμή τα δημοσιεύματα και την υπαινικτική περί εξυπηρέτησης συμφερόντων ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σχετικά με σκέψεις για ενδεχόμενη ακύρωση του διαγωνισμού για το έργο κατασκευής του ΑΗΣ Μεγαλόπολη5 με επίκληση εικαζόμενου κινδύνου καθυστέρησης του αγωγού Φυσικού Αερίου (Φ.Α.), η Διοίκηση της ΜΕΤΚΑ επιθυμεί να δημοσιοποιήσει τα εξής:
1. Είναι γνωστό ότι λόγοι ασφάλειας της ηλεκτροδότησης της χώρας και ιδιαίτερα του Νοτίου Συστήματος επιβάλουν την επείγουσα υλοποίηση του εν λόγω έργου.

2. Είναι επίσης γνωστό ότι η λειτουργία του υπερσύγχρονου και υψηλής απόδοσης ΑΗΣ Μεγαλόπολη5 θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση καυσίμου αξίας κατ' ελάχιστον €400.000 για κάθε μέρα που θα λειτουργεί η μονάδα αυτή αντί άλλων μονάδων παλαιότερης τεχνολογίας και σημαντικά μειωμένης απόδοσης που υποχρεωτικώς λειτουργούν σήμερα.

3. Ο εν εξελίξει διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον Απρίλιο 2008 και σήμερα 15 μήνες αργότερα, ευρίσκεται προ του τελικού σταδίου (αποσφράγιση φακέλου Γ' - οικονομικές προσφορές) αξιολόγησης των προσφορών απηλλαγμένος πλέον από ενστάσεις και εμπλοκές. Αντίθετα ενδεχόμενος νέος διαγωνισμός μοιραίως θα είναι εκτεθειμένος σε αντίστοιχο ή και μεγαλύτερο διάστημα ωρίμανσης, ανάλογα με την σοβαρότητα των ενδεχόμενων εμπλοκών.

4. Η ΜΕΤΚΑ συμμετέχει στον διαγωνισμό έχοντας υποβάλλει τεχνική προσφορά που εκρίθη αποδεκτή από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και οικονομική προσφορά που, κατά την εκτίμησή μας, είναι άκρως συμφέρουσα για τη ΔΕΗ, η οποία έχει κάθε λόγο να διαπιστώσει τον ισχυρισμό μας αυτό αποσφραγίζοντας τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς μας εντός του διαστήματος ισχύος της, προκειμένου να είναι εις θέση να την αξιολογήσει και να την αξιοποιήσει, εάν η ΜΕΤΚΑ αναδειχθεί μειοδότης.

5. Η ΜΕΤΚΑ έχει στηρίξει επί 40 και πλέον χρόνια τις επενδυτικές επιλογές της ΔΕΗ έχοντας συμμετάσχει σε όλους σχεδόν τους διαγωνισμούς και στην κατασκευή της πλειοψηφίας των μεγάλων έργων της ΔΕΗ.

6. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, των δικαιωμάτων της αλλά και της εταιρικής και κοινωνικής της ευθύνης, η ΜΕΤΚΑ στηρίζει πάντοτε και χωρίς καμία διάκριση τις επενδυτικές επιλογές των πελατών της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τη μέγιστη συνέπεια και επαγγελματισμό, χωρίς ουδέποτε να εμπλέκεται σε "παιχνίδια" και σκοπιμότητες" όπως αυτά που χωρίς τεκμηρίωση υπονοούνται στην ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ.

7. Η ΜΕΤΚΑ προκειμένου να συμβάλλει εις την αποτροπή του όποιου ενδεχόμενου επιζήμιας αναβολής ή καταστροφικής ακύρωσης του έργου, δηλώνει δημόσια, υπεύθυνα και κατηγορηματικά ότι είναι απολύτως εφικτό εντός του πλαισίου των όρων του διαγωνισμού και της σύμβασης να εξασφαλιστεί αποτελεσματική θωράκιση του έργου και της ΔΕΗ από οιεσδήποτε απρόβλεπτες συνέπειες ήθελε προκύψουν από ενδεχόμενη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου του αγωγού Φ.Α. για διάστημα μέχρι και 12 μηνών πέραν της 31.3.2012, που έχει γνωστοποιήσει ο ΔΕΣΦΑ ως απώτατη εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του αγωγού.

8. Η ΜΕΤΚΑ δεσμεύεται δημοσίως ότι, σε περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης του διαγωνισμού, θα συνεργαστεί με τη ΔΕΗ με καλή πίστη και απολύτως εντός του πλαισίου της νομιμότητος της διακήρυξης και της σύμβασης, προκειμένου να διασφαλιστούν τα ανωτέρω με τρόπο αποτελεσματικό και αποδεκτό από τη ΔΕΗ προ της υπογραφής της σύμβασης του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...