Παρασκευή 24 Απριλίου 2009

Καλά νέα για ΔΕΗ μέσω ευρωκοινοβουλίου

Το «πράσινο φως» για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και αερίου έδωσε χθες με «συμβιβαστικό» ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «σε ό,τι αφoρά τον διαχωρισμό των στοιχείων παραγωγής από εκείνων για την διανομή του ηλεκτρισμού και του αερίου, ο συμβιβασμός επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιλέξουν μεταξύ τριών μεθόδων:
- της πλήρους αποσύνδεσης των ιδιοκτησιακών σχέσεων.

Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα να απαγορεύεται σε επιχειρήσεις ή κράτη να ασκούν συγχρόνως έλεγχο στην παραγωγή ή την προμήθεια του ηλεκτρισμού και «άμεσα ή έμμεσα να ασκούν έλεγχο σε έναν διαχειριστή του συστήματος διανομής» και τανάπαλιν- ενός «ανεξάρτητου διαχειριστή συστήματος» (ISO), ο οποίος θα διαχειρίζεται τις αποσυνδεδεμένες δραστηριότητες της διανομής.

Bάσει αυτής της μεθόδου, οι επιχειρήσεις θα μπορούν αφενός να διατηρήσουν τα στοιχεία της προμήθειας και της διανομής, αφετέρου όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουν «έναν αποτελεσματικό διαχωρισμό συμφερόντων»
- και ενός «ανεξάρτητου διαχειριστή εκπομπών» (ITO), όπου μία κάθετα ενοποιημένη εταιρεία θα μπορεί να διατηρήσει το δίκτυο των στοιχείων της, αλλά να διασφαλίσει «έναν αποτελεσματικό διαχωρισμό συμφερόντων» μέσω κανόνων για τα στοιχεία, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, την ταυτότητα και τον έλεγχο συμμόρφωσης.
Να σημειωθεί ότι από την υποχρέωση αποσύνδεσης της παραγωγής ηλεκτρισμού και αερίου από την διανομή θα εξαιρεθούν η Κύπρος, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο, καθώς δεν διαθέτουν φορείς εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς αλλά μόνο συστήματα διανομής. Καλά νέα για τη ΔΕΗ
Θετικά αξιολογεί αυτή την εξέλιξη η Piraeus Securities για τη ΔΕΗ. Όπως αναφέρει στο πρωινό της report, για καθετοποιημένες εταιρείες όπως η ΔΕΗ, καθώς δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος να διασπάσουν κάποια από τις δραστηριότητές τους.
Μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή
Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπονται επίσης ρυθμίσεις που ενισχύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών.


Συγκεκριμένα, «οι τελευταίοι θα διαθέτουν, μεταξύ άλλων:

- το δικαίωμα λύσης της σύμβασής τους με τους παρόχους ηλεκτρισμού και αερίου εντός τριών εβδομάδων και ατελώς
- το δικαίωμα να λαμβάνουν τον τελικό λογαριασμό τους το αργότερο 6 μήνες μετά την αλλαγή παροχών
- το δικαίωμα αποζημίωσης, σε περίπτωση κατά την οποία το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών είναι χαμηλό (όπως για παράδειγμα, ανακριβής και καθυστερημένη χρέωση)
- πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους μέσω λογαριασμών και δικτυακών τόπων των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού και αερίου
- το δικαίωμα να λαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με το αέριο και τον ηλεκτρισμό που καταναλώνουν
- και τη δυνατότητα να απευθύνονται σε ένα διαμεσολαβητή ενέργειας ή έναν οργανισμό καταναλωτών με στόχο την αποτελεσματική εξέταση παραπόνων και την εξωδικαστική διευθέτησή τους.
Μέτρα υπέρ των ευάλωτων καταναλωτών
Κατόπιν επιμονής των ευρωβουλευτών, η συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων περιλαμβάνει και μέτρα προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών.
Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν τα "κατάλληλα μέτρα" για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας, όπως η ανάπτυξη εθνικών σχεδίων δράσης ή η διασφάλιση του απαιτούμενου ενεργειακού εφοδιασμού για τους ευάλωτους πελάτες. Οργανισμός Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
Ο συμβιβασμός προβλέπει, τέλος, τη σύσταση ενός Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας του οποίου ο ρόλος θα είναι η ανάπτυξη μη δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...