Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Συναδέλφισσες –φοι,

επί της εισηγήσεως περί λειτουργίας Β/Ν Σταθμών και μη λειτουργίας αυτών, κατά την εισήγηση, θέλω να σας ενημερώσω ότι εγώ (Β.Μπουζούλας) με τον συνάδελφο κ. Ιωάν. Καραβασίλη καταθέσαμε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. τόσο τα ερωτήματά μας όσο και τις απόψεις μας, σχετικά με το εν λόγω θέμα. Ζητήσαμε την απόσυρση της εισήγησης.
Ημερομηνία: 02/08/2011


Προς το Δ/Σ ΔΕΗ Α.Ε.
Α: Επί της εισηγήσεως προκύπτουν εύλογα ερωτήματα:

§ Η εισήγηση παραβιάζει συνταγματικά και νομικά ζητήματα;
§ Μπορεί νομοθετική ρύθμιση (κύρωση ΕΣΣΕ με Νόμο/άρθρο 34 Ν2773/99) να τροποποιηθεί με απόφαση του Δ/Σ της Α.Ε. της ΔΕΗ;
§ Αποτελεί υποχρέωση της ΔΕΗ Α.Ε. από το νομικό καθεστώς περί Β/Ν Σταθμών της και άρεται αυτή η υποχρέωση μονομερώς με απόφαση του Δ/Σ της;
§ Είναι αυθέραιτη μονομερής ρύθμιση η οριστική διακοπή λειτουργίας του Β/Ν;
§ Μπορεί μονομερώς και χωρίς τους συμβαλλόμενους (πχ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κλπ) να τροποποιηθεί/μεταβληθεί το υφιστάμνο καθεστώς;
§ Αποτελεί ελευθεριότητα από την επιχείρηση, η όποια αλλαγή του υφιστάμενου Νομικού καθεστώτος των Β/Ν Σταθμών;
§ Αποτελεί τουλάχιστον ολιγωρία από την μη έκδοση άδειας λειτουργίας των Β/Ν Σταθμών, η δε μη λειτουργία των τι ευθύνες επισείει;

Β: Η θέση μου επί της εισηγήσεως:

§ Πιστεύω ότι η λειτουργία των Β/Ν Σταθμών, πέρα από το κόστος αυτό καθαυτό, έχει και ανταποδοτικά οφέλη για την επιχείρηση, τους εργαζόμενους και τα παιδιά τους.
§ Πιστεύω ότι στην κρίσιμη οικονομική αυτή κατάσταση , βλέποντας και άλλους φορείς παραδ: Βουλή, τράπεζες, ΟΤΕ κλπ η λειτουργία των Β/Ν Σταθμών κρίνεται αναγκαία και η αναπροσαρμογή του τιμήματος από 90€ σε 250€ επιβεβλημένη (ιδιωτικοί Β/Ν Σταθμοί).
§ Πιστεύω ότι το Δ/Σ του ΤΑΥΤΕΚΩ μαζί με το Δ/Στης ΔΕΗ Α.Ε. και την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ πρέπει να πασχίσουν προκειμένου να λειτουργήσουν οι Β/Ν Σταθμοί, να εκδοθούν οι άδειες λειτουργίας και ότι άλλο χρειάζεται, καλύτερη κτιριακή υποδομή παράδ. Περιστέρι και Καλλιθέα, οικονομικότερο μεσοσταθμιστικό κόστος, χωρίς αυτό να επηρεάσει την ποιότητα υπηρεσιών, εξορθολογισμός τιμήματος με καλύτερο συντονισμό κλπ.
Πιστεύω ότι η εισήγηση συγκρούεται και παραβιάζει νομοθετικά και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα:

  1. ΕΣΣΕ 1983, 1984, 1985, 1990
  2. Νόμους 2773/99, 2919/01, 3655/08

Από τις συνδυαστικές διατάξεις:

    • Κύρωση από την Βουλή της Σύμβασης της εγγράφου συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής Κυβέρνησης, της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, της ΠΟΣ/ΔΕΗ με το άρθρο 34 του Ν2773/99 και των συναφών εκτελεστικών, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.
    • Των νόμων 2773/99, 2919/01, 3655/08 ορίζεται ότι οι δαπάνες λειτουργίας των Β/Ν Σταθμών που λειτουργεί ο ΟΑΠ/ΔΕΗ και νυν το ΤΑΥΤΕΚΩ βαρύνουν και καταβάλλονται στο σύνολό τους από την ΔΕΗ Α.Ε. βάσει των ετήσιων προϋπολογισμών που συντάσει τώρα το ΤΑΥΤΕΚΩ και εγκρίνονται κατόπιν ελέγχου από την ΔΕΗ Α.Ε.

Συνεπώς σας υπενθυμίζω ότι η ρύθμιση αυτή εδράζεται στο ότι πρόκειται περί υποχρεώσεως της ΔΕΗ Α.Ε. που προέρχεται από ΕΣΣΕ με την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κυρωμένη με νόμο, ψηφισμένη από το σύνολο της Βουλής 288 ψήφοι υπέρ και 12 αποχή (άρθρο 34 του Ν 2773/99) η οποία επαναλήφθηκε/επιβεβαιώθηκε σεβόμενη την ως άνω κυρωθείσα σύμβαση, με τους μεταγενέστερους Νόμους που προαναφέρονται.
Με αυτά τα δεδομένα η οποιαδήποτε μεταβολή, από αυτό το καθεστώς, προϋποθέτει ανάλογη, κατόπιν βέβαια νέας συμφωνίας με την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κλπ τροποποίηση του προαναφερθέντος νομικού πλαισίου, χρειάζεται άραγε;

Μονομερή απόφαση του Δ/Σ περί οριστικής διακοπής Β/Ν Σταθμών προσκρούει ηθικά, νομικά και συνταγματικά, δεν προκύπτει καν από εισήγηση/αίτημα του λειτουργού (απόφαση Δ/Σ ΤΑΥΤΕΚΩ), για να τεθεί για συζήτηση και περαιτέρω πρόταση για νέα συμφωνία με την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ (ΕΣΣΕ) και τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, όπως προανέφερα.
Δεν προκύπτει από πουθενά ρύθμιση για την ΔΕΗ Α.Ε. περί ελευθεριότητας ή ανάκλησης/τροποποίησης εξ αυτής με απόφαση του Δ/Σ της μόνο.
Δεν μπορεί το Δ/Σ να ανατρέψει νομοθετική ρύθμιση και διατάξεις καθώς και κυρωμένη με νόμο ΕΣΣΕ (προστασία από το σύνταγμα).

Το Δ/Σ πρέπει να κάνει αυστηρό έλεγχο και ορθολογισμό στον προϋπολογισμό που καταθέτει το ΤΑΥΤΕΚΩ, να μην επιτρέψει την οποιαδήποτε σπατάλη ή ενδεχόμενη κατάχρηση, πρέπει να διασφαλίσει την ποιότητα υπηρεσιών στα παιδιά των Β/Ν της Σταθμών, να σεβαστεί και να τηρήσει την έννομη τάξη, να επιληφθεί του θέματος εάν υπάρχει ολιγωρία, εάν και εφόσον δεν έχουν γίνει οι νόμιμες ενέργειες για έκδοση άδειας λειτουργίας των Β/Ν Σταθμών και περί εκδόσεως του ΠΔ για ίδρυση νέου οργανισμού στο ΤΑΥΤΕΚΩ.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ΔΑΝΠΟ έπρεπε να είχε προβεί έγκαιρα στις ως άνω ενέργειες (να έρθουν οι εισηγήσεις από τον λειτουργό των Β/Ν Σταθμών προϋπολογισμός, προσωρινή ή οριστική άδεια, κλπ) προκειμένου να μην υπάρξει ενδεχόμενο πρόβλημα λειτουργίας με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ως εκ τούτου να αποσυρθεί η παρούσα εισήγηση και να έρθει νέα εισήγηση εάν και εφόσον χρειάζεται με την σύμφωνη γνώμη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ προκειμένου σε ακραία περίπτωση να προβεί σε νέα ειδική ΕΣΣΕ, νέα νομοθετική ρύθμιση, περί του θέματος διότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κυρωθείσας σύμβασης με το νόμο για το γενικότερο Ασφαλιστικό της ΔΕΗ Α.Ε. και την ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων της (άρθρο 34 του Ν2773/99) και δεν τροποποιείται η απόφαση της Βουλής των Ελλήνων (Νόμος του Κράτους) με απόφαση του Δ/Σ της ΔΕΗ Α.Ε. (το Δ/Σ δεν μπορεί να υποκαταστήσει το κοινοβούλιο).ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ Δ/Σ ΔΕΗ ΑΕ ΜΕΛΟΣ Δ/Σ ΔΕΗ ΑΕ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΠαρά ταύτα, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ότι, εάν δεν εκδοθεί άδεια έως 30 Αυγούστου, οι Β/Ν Σταθμοί δεν θα χρηματοδοτηθούν. Άρα, δεν θα λειτουργήσουν. Θεώρησα ότι η τοποθέτησή μου και η περαιτέρω επεξήγησή μου δεν ελήφθησαν υπόψη. Μία σειρά άλλων λόγων, επίσης, που ανέλυσα, με ώθησαν, κάνοντας το χρέος μου, να στηρίξω την ως άνω εισήγηση/πρότασή μας και να ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΩ την εισήγηση της Επιχείρησης.
Για μένα, η λειτουργία των Β/Ν Σταθμών αποτελεί κατάκτηση ετών. Εδράζεται σε Νόμους, ΕΣΣΕ και με τις συνδυαστικές διατάξεις αυτών επιβάλετο η ΔΕΗ και το ΤΑΥΤΕΚΩ να είχαν προβεί σε ενέργειες καθώς και έκδοσης της αδείας, έστω και προσωρινής λειτουργίας των Β/Ν Σταθμών..
Σε μονομερή απόφαση δεν μπορούσα να συναινέσω, διότι η ΕΣΣΕ επέχει ισχύ Νόμου και έχει κυρωθεί με Νόμο. Βάσει της ΕΣΣΕ εξασφαλίζεται το ασφαλιστικό μας κεφάλαιο και δεν απεμπολείται.

Τέλος, εφόσον η σημερινή Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε., κατά πάγια τακτική της, επικαλείται και την πολιτική βούληση, καλώ τον αρμόδιο Υπουργό κ. Παπακωνσταντίνου να δείξει την ανάλογη ευαισθησία για επαναλειτουργία των Β/Ν Σταθμών, δεδομένου ότι προέρχεται από το Ενεργειακό Κέντρο Πτολεμαϊδος.

ΠΗΓΗ: http://dakegenopdei.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...