Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016

Ερώτηση του Βουλευτή Ν.Νικολόπουλου σχετικά με την αδυναμία του Προέδρου του ΔΕΔΔΗΕ να συγκρατήσει το μισθολογικό κόστος

Ερώτηση κατέθεσε ο Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, Ν.Νικολόπουλος, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την ομολογία του Προέδρου & ΔΝΣ του ΔΕΔΔΗΕ, ως προς την αδυναμία του να συγκρατήσει το μέσο μισθολογικό κόστος εντός των ορίων που θέτει ο Ν. 4024/2011.
Μεταξύ άλλων ζητά να μάθει ο Βουλευτής, αν υφίσταται παράβαση Νόμου και αν ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο.
Επίσης,  αν διασφαλίζεται η αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση της χώρας.

Αναλυτικά η ερώτηση:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέμα: «Με επιστολή που εξέδωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, ενημερώνει τους εργαζόμενους για την αδυναμία του να συγκρατήσει το μέσο μισθολογικό κόστος εντός των ορίων που θέτει ο Ν. 4024/2011.»

 Με επιστολή που εξέδωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κύριος Νίκος Χατζηαργυρίου στις 24 Οκτωβρίου 2016 ενημερώνει τους εργαζόμενους για την αδυναμία του να συγκρατήσει το μέσο μισθολογικό κόστος εντός των ορίων που θέτει ο Ν. 4024/2011.
 Ο κύριος Χατζηαργυρίου, ενώ αρχικά στην επιστολή του μιλά για την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και το ικανοποιητικό λειτουργικό κόστος του ΔΕΔΔΗΕ παραδέχεται στο τέλος ότι λόγω μνημονιακών νομοθετικών υποχρεώσεων η διοίκηση της εταιρείας είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει και άλλο στη μείωση του μέσου μισθολογικού κόστους.
 Οι φορείς που υπάγονται στον Νόμο υποχρεούνται με το πέρας εκάστου τριμήνου και εντός είκοσι ημερών να υποβάλλουν στην ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ αναλυτικά ποσοτικά στοιχεία για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω περιορισμών. Σε περίπτωση που προκύπτει υπέρβαση των περιορισμών αυτών οι φορείς υποχρεούνται σε περικοπές το επόμενο τρίμηνο ώστε αφ΄ ενός να συμμορφωθούν στα επιβαλλόμενα όρια και αφ΄ ετέρου να αποκαταστήσουν την υπέρβαση του προηγούμενου τριμήνου. Επίσης προβλέπει ότι η εκ μέρους των οργάνων διοίκησης των φορέων παράλειψη αποκατάστασης των υπερβάσεων των ορίων αποδοχών που ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου συνιστά αδικοπραξία σε βάρος του Δημοσίου για την αποκατάσταση της οποίας τα όργανα διοίκησης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο.
 Μια σειρά ενεργειών και παραλείψεων στοιχειοθετεί την παταγώδη αποτυχία διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ:
 1. Η μη αποτελεσματική παρακολούθηση του μισθολογικού κόστους όπως ορίζει ο Ν. 4024/2011 άρθρο 31 παρ. 6, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συσσωρευμένες υπερβάσεις.
 2. Η συνεχής επεξεργασία – τροποποίηση – επέκταση των οργανογραμμάτων και η μη αποτελεσματική αξιοποίηση του προσωπικού.
 3. Η μη έγκαιρη προσαρμογή στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 Κατόπιν των προαναφερθέντων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 1. Υφίσταται παράβαση Νόμου και αν ναι, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο;
2. Από πότε εμφανίζονται υπερβάσεις του, προβλεπόμενου από το Νόμο, μέσου μισθολογικού κόστους και ποιο το ύψος τους ;
3. Διασφαλίζεται η αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση της χώρας;

Ο ερωτών βουλευτής
Νίκος Ι. Νικολόπουλος
 Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...