Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Φορολόγηση παροχών σε είδος

Δυσάρεστες εκπλήξεις για πολλούς συναδέλφους επιφυλάσσουν οι βεβαιώσεις αποδοχών που θα λάβουν για το έτος 2014.  Συγκεκριμένα, μετά το Ν.4172/2013 και της ΠΟΛ 1219/06.10.2014. συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα η αξία των παροχών σε είδος στο προσωπικό, εφόσον η συνολική αξία των παροχών αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Αναλυτικά, οι παροχές σε είδος που η αξία τους θα υπολογισθεί ως φορολογητέο εισόδημα είναι :

  •      Η διαφορά τιμολογίου Γ1-ΓΠ.
  •       Η δαπάνη που καταβάλλει η εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για κάθε φιλοξενούμενο τέκνο μισθωτού σε ιδιωτικούς ή δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και στους σταθμούς Αμαρουσίου και Πτολεμαΐδας.
  •    Η δαπάνη που καταβάλλει η ΔΕΗ για κάθε φιλοξενούμενο τέκνο μισθωτού σε παιδική κατασκήνωση. 
  •        Η ωφέλεια από τη χορήγηση δανείου διοίκησης, η οποία προσδιορίζεται ανά φορολογικό έτος, υπολογίζεται κατά το μήνα που έγινε η παροχή και αποτιμάται ως η διαφορά μεταξύ των τόκων που υπολογίζονται με βάση το μέσο επιτόκιο αγοράς (σχετική η ΠΟΛ 1034/2014 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ) και των τόκων που κατέβαλε ο εργαζόμενος.

 Επισημαίνεται ότι στη φορολόγηση των δανείων εμπίπτουν τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από 01.01.2014 και εφεξής. 
  •  Η αγοραία αξία από την παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόμενο, η οποία αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται απευθείας από τον εργοδότη προς τον εκμισθωτή της παραχωρούμενης κατοικίας. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...