Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

Νέο Δ.Σ. στο ΛΑΓΗΕ


Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του µοναδικού Μετόχου της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, και κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου που έλαβε χώρα την 12η Μαρτίου 2013, εξελέγησαν τα µέλη του νέου Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.)» ως ακολούθως :


  • Δρ Γκαρής Αναστάσιος του Δηµητρίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος


  • Καπετανάς Δηµήτριος του Ευστρατίου, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Αντιπρόεδρος
  • Κούτρας Γρηγόριος του Ηλία, Οικονοµολόγος
  • Τσιγώνιας Λεωνίδας του Αντωνίου, Μαθηµατικός, Αναλυτής Προγραµµατιστής Η/Υ
  • Ρούσσος Μάριος του Γεωργίου, Μηχανολόγος Μηχανικός
  • Αδαµίδης Κωνσταντίνος του Στυλιανού, Απόφοιτος ΑΣΟΕΕ ως µέλη.

  • Η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου θα συµπληρωθεί µε ένα µέλος ως εκπρόσωπο των εργαζοµένων, που θα εκλεγεί σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρείας.
    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...