Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Εξάμηνη παράταση δίνει η ΡΑΕ στον ΔΕΔΔΗΕ για την πλήρη εφαρμογή του Κώδικα στα ΜΔΝ

Εξάμηνη παράταση αποφάσισε να δώσει στον ΔΕΔΔΗΕ η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αναφορικά με την πλήρη εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
Όπως αναφέρεται, σε απόφαση στο Διαύγεια, η ΡΑΕ αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 237 του «Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών», ως εξής:
«Άρθρο 237 - Χρονοδιάγραμμα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα
1. Εντός δέκα (10) ημερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο Διαχειριστής ΜΔΝ συνάπτει με τους Συμμετέχοντες Παραγωγούς από Συμβατικές Μονάδες και Εκπροσώπους Φορτίου που δραστηριοποιούνται στην Αγορά ΜΔΝ κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, τις αντίστοιχες συμβάσεις του Κεφαλαίου 5 του Παραρτήματος, οι οποίες καλύπτουν τις συναλλαγές των συμβαλλομένων μερών από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα αυτού.
2. Εντός εξαμήνου από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες:
α) Να οργανώσει τα Μητρώα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 6. Για το σκοπό αυτό οι Συμμετέχοντες οφείλουν να συνδράμουν τον Διαχειριστή ΜΔΝ με κάθε τρόπο.
β) Να οργανώσει τη διαδικασία υποβολής των τεχνικοοικονομικών στοιχείων για όλες τις υφιστάμενες, κατά τη θέση σε ισχύ του Κώδικα Μονάδες οι οποίες βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα οφείλουν να εγγραφούν στο Μητρώο Μονάδων, ώστε μετά το πέρας του εξαμήνου να είναι δυνατή η υποβολή των Δηλώσεων των Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων από τους Παραγωγούς και να προβεί στην σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση προς τους Παραγωγούς.
γ) Να συστήσει όλους τους λογαριασμούς που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 37.
3. Εντός ενός (1) έτους από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο Διαχειριστής ΜΔΝ και οι Συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες:
α) Μετά την ανακοίνωση-πρόσκληση του Διαχειριστή ΜΔΝ της παραγράφου 2(β), οι Παραγωγοί που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παραγωγών, οφείλουν να υποβάλλουν τις προβλεπόμενες στο παρόντα Κώδικα Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων. Για Μονάδες που έχουν συνδεθεί με το Δίκτυο ΜΔΝ κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ή για τις οποίες έχουν υπογραφεί Συμβάσεις Σύνδεσης πριν από την έναρξη ισχύος του Κώδικα, και έχουν σχεδιαστεί με βάση προδιαγραφές οι οποίες δεν συμφωνούν με τις αντίστοιχες προδιαγραφές των Κεφαλαίων 15 και 17, οι Παραγωγοί οφείλουν να έχουν υποβάλει τις προβλεπόμενες διατάξεις του Κεφαλαίου 19 αιτήσεις για την έγκριση Απόκλισης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων.
β) Ο Διαχειριστής ΜΔΝ να υποβάλει τα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για τα Συστήματα ΜΔΝ, ή αιτιολογημένη έκθεση για την τεκμηρίωση της μη αναγκαιότητας εκπόνησης τέτοιων Σχεδίων για ορισμένα Συστήματα ΜΔΝ.
γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο Διαχειριστής ΜΔΝ να υποβάλει Προγράμματα Ανάπτυξης Συστημάτων ΜΔΝ, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 29, με βάση τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία.
δ) Να έχει καταρτίσει και υποβάλει στη ΡΑΕ πρότυπες Συμβάσεις Σύνδεσης όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 89. Μέχρι την ενσωμάτωσή τους στον παρόντα Κώδικα εξακολουθούν να συνάπτονται Συμβάσεις Σύνδεσης με βάση τις υφιστάμενες διαδικασίες του Διαχειριστή ΜΔΝ.
4. Εντός δύο (2) ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες:
α) Ο Διαχειριστής ΜΔΝ να υλοποιήσει υποδομή για τη δημοσιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών κατάρτισης του ΚΗΕΠ (π.χ. πρόβλεψη ζήτησης και ΑΠΕ), του προγράμματος ΚΗΕΠ για τις Κατανεμόμενες Μονάδες, και των απολογιστικών στοιχείων λειτουργίας των Συστημάτων ΜΔΝ και των εκκαθαρίσεων.
β) Να ολοκληρώσει τη διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων όλων των Μητρώων του Κεφαλαίου 6.
γ) Να ολοκληρώσει τη διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων του Μητρώου Μετρητών για τους μετρητές φορτίου, καθώς και των πινάκων αντιστοίχησης.
5. Εντός τριών (3) ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες:
α) Να έχει εκπονήσει τις μελέτες διείσδυσης ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικών Σταθμών κατά το Κεφάλαιο 48.
β) Να έχει καταρτίσει και υποβάλλει στη ΡΑΕ τις πρότυπες Συμβάσεις Συμμετοχής στην Αγορά ΜΔΝ που προβλέπονται στο άρθρο 47 για τη πλήρη εφαρμογή του Κώδικα, οι οποίες συνάπτονται με τους Συμμετέχοντες εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών πριν τη λήξη του μεταβατικού σταδίου και τίθενται σε ισχύ με τη λήξη του μεταβατικού σταδίου σε αντικατάσταση των Συμβάσεων μεταβατικού περιεχομένου.
6. Εντός τεσσάρων (4) ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, o Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες:
α) Να υποβάλει τις προβλεπόμενες εισηγήσεις του για τον υπολογισμό των Δεικτών Ποιότητας του Κεφαλαίου 10, για τους οποίους διατίθενται επαρκή στοιχεία.
β) Να καταρτίζει προγράμματα ΚΗΕΠ και Κατανομής στα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ.
7. Αναφορικά με την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
α) έως το Γ’ Τρίμηνο του 2015, την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για εκκαθάριση και συναλλαγές της Αγοράς βάσει μηνιαίων δεδομένων, για Κρήτη και Ρόδο, και έως το Α’ Τρίμηνο του 2016 για τα λοιπά ΜΔΝ. Στις ενέργειες συμπεριλαμβάνονται ιδίως
αα) η κατάρτιση διαδικασιών λειτουργίας Αγοράς ΜΔΝ
ββ) η εφαρμογή εκτίμησης της μηνιαίας κατανάλωσης ενέργειας, και του ποσοστού εκπροσώπησης των ΕΦ
γγ) η εφαρμογή υπολογισμού των εγγυήσεων ΕΦ στα ΜΔΝ
δδ) η οργάνωση όλων των Μητρώων του Κεφαλαίου 6 και η συμπλήρωση των στοιχείων τουλάχιστον για τα Μητρώα Παραγωγών, Εκπροσώπων Φορτίου και Σταθμού.
εε) η οργάνωση της διαδικασίας κατάρτισης του Μητρώου Μετρητών για όλες τις κατηγορίες μετρητών, καθώς και των πινάκων αντιστοίχησης. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων καθοριζομένων στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, ο Διαχειριστής ΜΔΝ σχεδιάζει το Μητρώο Μετρητών ώστε να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 12 του Παραρτήματος.
στστ) η λειτουργία εκκαθάρισης της Αγοράς ΜΔΝ και συναλλαγών με τους Συμμετέχοντες
ζζ) η λειτουργία χρεοπιστώσεων και παρακολούθησης λογιστικών λογαριασμών

β) Την ανάπτυξη των υποσυστημάτων για την κοστολόγηση της παραγωγής, και την εκκαθάριση των συναλλαγών με βάση ωριαία δεδομένα, έως το Β’ εξάμηνο του 2018.
γ) Την προσαρμογή όλων των μηχανογραφικών συστημάτων του Διαχειριστή , με το Πληροφοριακό Σύστημα, έως το Α’ εξάμηνο του 2020.
δ) Την πιστοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος, έως το Α’ εξάμηνο του 2020.

8. Αναφορικά με την υλοποίηση μεθοδολογιών και εγχειριδίων, ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
α) την υποβολή εισήγησης για την έγκριση του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι διατάξεις που αφορούν στον προσδιορισμό των τιμών αναφοράς για τον υπολογισμό των τιμημάτων των Συμβατικών Μονάδων (benchmarks) του Τμήματος VI όπως ιδίως, για κάθε κατηγορία Μονάδων, τη διαμόρφωση των καμπυλών μεταβλητού κόστους και του κόστους εκπομπών ρύπων, του κόστους εκκίνησης, καθώς και των παραμέτρων για τον προσδιορισμό του τιμήματος διαθεσιμότητας ισχύος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής συνεργάζεται με τους Συμμετέχοντες για τη διαμόρφωση της εισήγησης αυτής έως το Α’ εξάμηνο του 2017.
β) τον προσδιορισμό των τιμημάτων αμοιβής κάθε Μονάδας που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Μονάδων, με βάση τα τιμήματα αναφοράς (benchmarks) τα οποία θα έχουν καθοριστεί με βάση το ως άνω Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς ΜΔΝ, έως το Α’ εξάμηνο του 2018.
γ) την υποβολή των εισηγήσεων για το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς ΜΔΝ, το Εγχειρίδιο Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, τα Εγχειρίδια ΚΗΕΠ – Κατανομής - ΚΕΕ ΜΔΝ, και το Εγχειρίδιο Μετρητών και Διαχείρισης Μετρήσεων Παραγωγών, έως το Β’ εξάμηνο του 2019.
δ) την υποβολή των εισηγήσεων για την έκδοση των υπόλοιπων Εγχειριδίων που προβλέπονται στον Κώδικα ΜΔΝ, έως το Α’ τρίμηνο του 2018.
9. Αναφορικά με την υλοποίηση υποδομών και διαδικασιών μέτρησης ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
α) Τις προδιαγραφές των μετρητών και του συστήματος τηλεμέτρησης, έως το Β’ εξάμηνο του 2016. Ο Διαχειριστής θα πρέπει εγκαίρως να γνωστοποιήσει στους Παραγωγούς τις ειδικότερες προδιαγραφές των μετρητών.
β) Την εγκατάσταση μετρητών στα συστήματα Κρήτης / Ρόδου, έως το Β’ εξάμηνο του 2018.
γ) Την εγκατάσταση μετρητών στα λοιπά συστήματα ΜΔΝ, έως το Β’ εξάμηνο του 2019.
δ) Να ολοκληρώσει τη διαδικασία συμπλήρωσης των στοιχείων του Μητρώου Μετρητών για τους μετρητές παραγωγής, καθώς και των πινάκων αντιστοίχησης, στα συστήματα Κρήτης / Ρόδου, έως το Β’ εξάμηνο του 2018 και στα λοιπά συστήματα ΜΔΝ, έως το Β’ εξάμηνο του 2019.
ε) Την ανάπτυξη και τις υποδομές των κεντρικών συστημάτων τηλεμέτρησης παραγωγής, έως το Β’ εξάμηνο του 2018.
στ) Την ένταξη στο κεντρικό σύστημα τηλεμέτρησης των μετρητών, στα συστήματα Κρήτης / Ρόδου έως το Α’ εξάμηνο του 2019, και στα λοιπά συστήματα ΜΔΝ, έως το Β’ εξάμηνο του 2019.
10. Αναφορικά με την υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων εποπτείας, διαχείρισης παραγωγής και λοιπών υποδομών των Κεντρικού ΚΕΕ & Τοπικών ΚΕΕ ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις εξής ενέργειες, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
α) Την εγκατάσταση του Κεντρικού ΚΕΕ και των Τοπικών ΚΕΕ Κρήτης και Ρόδου, έως το Α’ εξάμηνο του 2019.
β) Την πιστοποίηση των συστημάτων των ως άνω ΚΕΕ, έως το Β’ εξάμηνο του 2019.
γ) Την εγκατάσταση των Τοπικών ΚΕΕ στα Μεσαίου Μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ έως το Α’ εξάμηνο του 2019, και στα Μικρού Μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ έως το Α’ εξάμηνο του 2020.
δ) Την πιστοποίηση των συστημάτων των ως άνω ΚΕΕ, στα Μεσαίου Μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ έως το Β’ εξάμηνο του 2019, και στα Μικρού Μεγέθους Συστήματα ΜΔΝ έως το Α’ εξάμηνο του 2020.
11. Μέχρι το Α’ εξάμηνο του 2020, , ο Διαχειριστής ΜΔΝ οφείλει να έχει ολοκληρώσει την εγκατάσταση και πιστοποίηση όλων των Συστημάτων ΚΕΕ και του Πληροφοριακού Συστήματος και να έχει φροντίσει ώστε να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το σύνολο των διατάξεων του Κώδικα αυτού».
Πηγή: http://energypress.gr/news/examini-paratasi-dinei-i-rae-ston-deddie-gia-tin-pliri-efarmogi-toy-kodika-sta-mdn
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...